Anslutning php
Ordn Område
0--- ÖDESFRÅGAN   Åtgärder + Kommentarer   För detaljer om Åtgärd: Tryck på namn
Under denna inledande rubrik beskrivs huvuddragen i ett politiskt program, ett klimatprogram. Ödesfrågan är Läge och Svaret är Åtgärder och Mål. Detaljer finns i områdena Levnadssätt, Produktion, Geostruktur, Ekonomi och Politik, varigenom människan inverkar på naturen/klotet.
Ordn Åtgärder Läge, Anm Mål, Resultat
.0  Ödesfrågan allmänt 
För varje område (Levnadssätt, Produktion, Geotruktur, Ekonomi, Politik):
- Beskriv läget.
- Sätt upp nödvändiga mål.
- Ange tillräckliga åtgärder.
- Genomför detta program.
Vi lever i "människans tidsålder", antropocen, då människan påverkar jordens klimat och ekosystem.
Klimatet blir farligt varmare, artdöden är ofantlig, och andra miljöfaror växer. Resurser förbrukas mycket mer än som återskapas. Mänsklighetens framtid i anständiga former hotas. Vi måste ställa om snabbt. Många kallar detta vår ödesfråga.
Uppnå
- välfärd för alla miljarder.
- produktion för klimat och 1 klot.
- geostruktur för resiliens.
- ekonomi för styrning.
- politik för omställning.

Följande poster är
- först en sammanfattande Grundlösning
- och sen den första punkten inom respektive huvudområden.
01 Grundlösning
Ett globalt perspektiv är nödvändigt. Individer och enskilda länder kan inte lösa klimatkrisen. Alla stater måste agera tillsammans. Klimatrörelse behöver bygga Politisk kraft överallt för att rädda världen.

- Stoppa fossilt snabbt och stoppa även annan CO2 tills < 350 ppm.
- Stoppa artdöden och övrig planetförstörelse.
- Anständig välfärd för alla.
- Global samväxt: max 1 klot i varje land och tillsammans.

All NYTTA kan mätas i Välfärd idag, tidigare och i framtiden.
ORSAKER: Brister i Levnadssätt, Produktion och Geostruktur ger SKADA i våra grundläggande Resurser (miljön) och därmed undergräver möjligheten till Välfärd.
REDSKAP: Politiken kan påverka Levnadssättet och styra Ekonomin att påverka skadornas Orsaker. Aktörer kan driva på för att skapa Politisk kraft.
1--- POLITIK
- Erkänn klimatnödläget!
- Samla alla viktiga aktörer kring ett helhetligt program för omställning.
- Bygg en tillräckligt stark rörelse för klimat och 1 klot.
Ytterst är det genom styrkan i politiken, som allt kan förändras. Men politiken i Sverige och resten av världen har hittills inte förmått mobilisera tillräckligt av styrka för att styra ekonomi, produktion och levnadssätt till en hållbar utveckling.Ett politiskt system med tillräckligt folkligt deltagande i demokratin för att göra levnadssätt, produktion och ekonomi ekologiskt hållbara.
2--- EKONOMI
Gör en plan för omställning:
- Ge samhället tillräcklig kontroll över produktion och marknad.
- Snabbt stigande fossil-skatt.
- Fossilkapital: Privata aktörer måste snabbt divestera; staten ska ta över och snabbt stänga verksamheter.
- Snar nerväxt i rika länder.
- Åtgärder för klimaträttvisa.
- Ny produktivitet.
Det ekonomiska styrsystemet lyckas inte förhindra utvecklingen av massiv klimat- och miljöförstörelse.En ekonomi i balans mellan sociala och ekonomiska krafter utan att de planetära gränserna överskrids. Radikalt mindre frihet för kapitalet. Radikalt mer demokrati.
3--- LEVNADSSÄTT
- Minska materiell konsumtion radikalt bland rika klasser och länder.
- Utveckla kultur, forskning, folkbildning.
- Försvara välfärden.
- Jämlikt globalt välstånd.
- Stöd omställning i fattiga länder.
Levnadssättets ökande materiella innehåll hotar mänsklighetens egen existens genom klimat- och annan miljöförstörelse.- Ett levnadssätt som långsiktigt sänker temperaturen på klotet och håller klotet inom de planetära gränsvärdena.
- Bra välfärd till alla. Ingen fattigdom. Global jämlikhet.
- Hög kultur.
4--- PRODUKTION
- Inget CO2-utsläpp snabbt. Massiv ccs om möjligt.
- Minska och effektivisera resursanvändningen radikalt.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Cirkulär ekonomi med effektiv avfallshantering och reparation.
- Fossilfritt jordbruk, rädda skogen.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar. Minska transporterna.
Dagens överkonsumtion betyder främst, att den materiella produktionen överskrider planetens hållbarhetsgränser.

[Förhållande Resurser vs Näringar? Vad är vad?]

En produktion som inte förbrukar resurser för mer än 1 klot.
5--- GEOSTRUKTUR
- Utbredning av Produktion och Levnadssätt måste komma i balans med Välfärd och hållbar hantering av Resurser.
- Detta kräver tillräcklig planering.