Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
11 Välfärd För Åtgärder + Kommentarer * 7
Ordn Åtgärd 2021.01.22 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.0 Välfärd allmänt
Upprätta välfärd där den inte finns.
Upprätthåll där den finns.
Klimat och välfärd hand i hand.
Välfärd måste bygga på materiellt hållbar grund.
Svält, flyktingar, krig, sjukdom, matbrist, kulturförstörelse, otillräckliga resurser i klimatkrisen.
Välfärden är idag mycket ojämlik, vilket försvagar klimatgemenskapens kraft.
Omställningsåtgärder (t ex nerväxt) kan minska välfärdsresurserna.
Välfärd till alla.
Social hållbarhet.
Uppslutning bakom omställningen.
6
Kommentar 2021.01.22 Not-nr inom hakar, som [xx] K
Välfärds/-stånds-index
The Legatum prosperity index *.

Från noter

Innehåll:
- VÄLFÄRD ALLMÄNT: Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsland[1918]. Ett gott samhälle[428].. Social hållbarhet[1325]. Socialt hållbart[325]. Livskvalitet[1299]. Basic human sustenance[695]. Lösa arbetarklassens problem[1634]. Arbetarklassens dagliga intressen[1641].
Ingen fattigdom, Ingen hunger, Hälsa och välbefinnande, Jämställdhet, Rent vatten och sanitet, Anständiga arbetsvillkor. Ekonomisk tillväxt, Minskad ojämlikhet[662]. Hälsa, utbildningsnivå, demokratiutveckling, minskad fattigdom och rättvisare fördelning av resurser[487].
För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism[1071]. Socialt, hållbart och mer jämlikt[1076].
Ska va lätt att återvinna[1389].
Leva som att ha gott om tid. Uppmuntra till reflektion, eftertanke, livsglädje[135].
Förena en miljömässig omställning med social och ekonomisk utveckling. [16].. Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet[2144].
Maningar uppifrån till uppoffringar isolerar klimatrörelsen.[1611]
- JÄMLIKHET: Jämlikt[1048]. Jämställdhet[955, 993]. Minskade klyftor[990]. Reasonable equality[945]. Rättvist[1035, 1634]. Inkluderande samhällen[673]. Regional fördelning[1454]. Minska utanförskap, jobb för nyanlända. [1454]. Inte förlustaffär för låginkomsttagare. Bödran fördelas rättvist. Ny skatt för högst inkomster, sänkt skatt för vanligt folk. Grundavdrag för glesbefolkat. Stora hushåll kompenseras[1035].
- RÄTTIGHETER: Human rights[685]. Mänskliga rättigheter[1053]. Politisk och personlig frihet i balans. [428]. Varje människas lika rätt att konsumera och släppa ut koldioxid[1685]. Köpfrid[547]. Costumer privacy[693].
- TRANSPORTER: Mobilitet för alla (ej bara bilister)[993]. Allmänna transporter för barnsportare[968]. Tillgänglighet[1061].
- SYSSELSÄTTNING: Gröna meningsfulla jobb[990]. Välbetald sysselsättning[1542]. Försörjningstrygghet. [379].
- KORTARE ARBETSTID. Mer fritid och bättre miljö ökar vår levnadsstandard[1640]. Sänkt arbetstid. Fritid snarare än prylhysteri[1642].
- HÄLSA: Hälsobefrämjande[494]. Hälsa[379]. Folkhälsa[1395]. Inte klimatångest[1086]. Inte ångest, depression, ohälsa, sömnbesvär[1331]. Costumer health and safety[690]. Livsmedelssäkerhet[1395]. Sund, säker mat. [1445]. Hälsovådlig mat och tillsatser. God, hälsosam kost. Friska[1157]. Calorific intake[745]. Smutsig luft[1120]. Död av luftföroreningar[1382]. Dö av partiklar[1434]. Hälsofarlig biodiesel[781]. Pollution exposure[712]. Environmental: quality of life, health risks, service, amenities[721]. Mikroplast i mat[1497]. Miljögifter i fisk. Friska fiskbestånd[1430]. Trafik: hälsovådliga utsläpp, intrång i naturmiljön, buller samt olyckor[398].
- DJURSKYDD[1145]. Djuromsorg[1395]. Bra djurhållning[1445]. Djurvälfärd[1447]. Mindre/minimalt/lite antibiotika[1159, 1145, 1147, 1159, 1445, 1447].
- FRED: Fred[95]. Fredliga samällen. [673]. Förbjuda kärnvapen[923].
- BOSTAD: Nybyggnation och upprustning av bostäder[1726].

Påverkan:
- Utan tillväxt[64]. Motverka negativt, socialt av nerväxt[65]. Utred nedväxt-effekt på pension[502]. Välfärd kostar naturresurser[318, 335].
- Hot om arbetslöshet utan tillväxt.[1669]
- Inte leda till arbetslöshet och social otrygghet[319]. Utan påfrestnngar på välfärd och sysselsättning[383]. Inte behöva välja mellan mat och hel planet[1054]. Ekologisk kris ger ångest och depressioner[1331].
- Handel och tillväxt ska gå hand i hand med stärkta åtgärder för ett socialt, hållbart och mer jämlikt Europa[1076].
- Jämlika samhället löser klimat m m bättre[1065]. Miljöanpassade städer ger livskvalitet[1299]. Den sociala jämlikheten förbättrar sina chanser att bedriva effektiv klimatpolitik[1850]. Gröna reformer rättvisa[1078]. Jämställdheten är både mål och medel för hållbar utveckling[1686]. Växelverkan mellan klass- och jämställdhetsfrågor och debatt kring klimatet[1675]. Rusta människor för förändring[307].
- Energikrisen medför krigshot till skada främst för de fattigaste människorna, för fattiga generellt, för arbetarklassen, för katastrofoffer, för klimatflyktingar, och i synnerhet för kvinnor och barn[1650, 1651].

Anteckning
Människor har klimatångest, blir sjuka av gifter i naturen, utsläpp i stadsluft, blir otrygga av svåra klimatval osv.
Det ska vara lätt att göra rätt.
Vilken välfärd är möjlig utan tillväxt? De stora motsättningar som finns mellan materiell (proletär) överkonsumtion och hållbarhet måste tydliggöras. En sakligt grundad politik som talar klarspråk, utan att isolera klimatrörelsen från arbetande människor, måste utarbetas. Materiella uppoffringar kommer inte att vara möjligt att undvika i rika länder.

Socialismens grundfråga är jämlikhet. Alla människors lika värde. Därav strävan att utjämna de skillnader i förutsättningar som finns och som uppstår i exempelvis marknadsekonomi.

Modern forskning pekar mot, att jämlika samhällen är bäst ...

Miljarder människor lever i armod i dagens värld. Ingen socialdemokrati lyckas idag utjämna klyftorna, till skillnad från tidigare under 1900-talet. Nu växer klyftorna. De som tror sig tillhöra "den kreativa klassen" ser mest sin egen förmåga och förmögenhet. Och miljardärerna utvecklas mot allt mer maktfullkomlighet. Den växande ojämlikheten omöjliggör global reform.

Ojämlikheten som tendens. I Sverige, Europa och globalt
Ojämn utveckling: rika-fattiga, land-stad, kunskap, kön, hbt, migration ...
Historiskt och dagens globala situtation
Borgarnas politik. Tidigare S-politik. Sd
Jämlikhet i ett land?
Fullt program för global jämlikhet

Välfärd, trygghet: Måste vara för trygghetssystem som kostar och därför vara uttalat mot borgarnas konsumtionsbidrag, som kallas jobbskatteavdrag.
Aktiva insatser för jämlikhet i arbete, boende, utbildning och kultur. Då undandras grunden för rasism och högerpopulism.

Sär- eller samhälle?
Individ eller kollektiv? Stad eller land? Över- eller underklass? Kvinna eller man? Religiös eller ateist? Blatte eller svenne? Ung eller gammal? Samhället splittras på många sätt. Men det finns ändå ett samhälle. Det består av individer, som samlas i olika kollektiv. Alla personer och grupper måste förhålla sig till andra "i deras närhet". Närheten blir alltmer global. Alla måste ta ställning till en metod att hålla människorna samman och vilka existensiella värderingar, som dessa metoder grundar sig på. Måste? Inga garantier finns, men utan massiva personliga ställningstagande är framtiden en grov chansning. Det behövs samhällslösningar för hela globen. Särhälle är överdriven individualism, nationalism, religiös och politisk fanatism. Samhälle är demokrati, jämlikhet, sekularism, respekt. Global reform kan bara genomföras av samhälle.

Kön, ras, hbt, religion …
Manssamhälle har vi fortfarande. I en del länder av fruktansvärd karaktär. Rasism, främlingsfientlighet och nationsegoism leder till krig och uppsplittring. Hbt, om än naturligt, är fortfarande olagligt i många länder. Religiös fanatism, ofta i statlig regi, leder till fördummning och hat. Kön, folkslag och ideologiska grupperingar måste förstå och respektera varandra. Global reform kan inte genomföras i splittrande hat och förtryck.

Individ och kollektiv
Försvara varje individs integritet gentemot förtryckande kollektiv. Men tro inte att det finns "fria" individer, som inte är en del av, som inte är i samspel med, som inte är en produkt av kollektiv. För många individer är möjligheten till fritt företagande viktig. För de flesta individer är den lösningen vare sig bra eller möjlig att förverkliga. Individens utveckling i dynamiska kollektiv är till de flestas fördel. Den "socialism" som förtrampar individen, förstör sig själv. Individens frihet och kreativitet är nödvändig för global reform. Du och jag - fria, jämlika individer!

Rättvis resursfördelning

Jämlik demokrati
Socialdemokratins mål är jämlikhet och medlet är demokrati. Men eftersom vi lever i ett starkt splittrat klassamhälle, så har alla inte samma möjligheter att påverka sin egen och samhällets utveckling. Det råder inte jämlikhet i demokratin.

Allmän och lika rösträtt har vi. Även lika röstmöjlighet. Men inte lika röstdeltagande. Pressfrihet har vi. Lika pressmöjlighet definitivt inte. Har vi informationsfrihet? Privatisering och penningkoncentration gör att informationen allt mer styrs och blir mindre öppen. De ekonomiskt förmögna har ett oerhört samhälleligt inflytande. Vilken kulturell verksamhet som är värd stöd avgörs ofta genom sponsring. Reklamen förgiftar i stor utsträckning livsrummet. Kreativiteten snedvrids genom beroende av reklam och sponsring. Reklam avgör vilken press som överlever. I lobbyvärlden härskar de som har pengar. I detta stycke beskriver jag Sverige. Men Ryssland, Kina, Iran, Saud-Arabien, Usa ... är mycket sämre!

De allmäntjänande mediernas oberoende måste försvaras (radio, tv). Demokratiskt utjämnande stöd till press, tidskrifter och kultur behövs. Och vi måste utveckla former för digital informationsspridning och demokrati genom Internet. Betydelsen av Twitter i ”den arabiska våren” har kanske överdrivits. Men det betyder bara, att de digitala metoderna behöver utvecklas och spridas än mer. En fri och jämlik information är nödvändig för global reform.

Avslöja korruption och vanskötsel
Enligt Lars-Göran Engfeldt (ordf Transparency International Sverige) i Dn 2012.02.08 i samband med utgivandet av TI-studie i 25 europeiska länder:
1. Meddelarskydd inom privat sektor.
2. Lagskydd för whistleblowers.
3. Insyn i partifinansiering.
4. Karantän för övergång från höga, offentliga poster till privata.
5. Öppenhet i rekryteringprocesser till höga poster.
6. Sanktioner mot domstolstrots. (Kommuners.)
7. Samordnad anntikorruptionspolitik.

Global jämlikhet
Att förespråka "fair trade" är en bra ansats. Det betyder ett försvar för alla människors rätt att organisera sig fackligt och demokratiskt kämpa för mänskliga rättigheter. Men riktigt "fair" blir handeln inte förrän den vietnamesiska arbetaren får samma lön för sitt slit som en svensk. Talet om "fair trade" riskerar att dölja denna fundamentala orättvisa för att människor i rikare länder ska få ha gott samvete.

Under kapitalismen har miljarder människor lyfts ur fattigdom. Det betyder, att dessa i snabb takt kommer närmare de rika ländernas ekonomiska standard. Det är bra. Det som inte är bra, är att andra miljarder lämnas kvar i fattigdom i andra och samma länder. Välfärden måste spridas globalt i stället för att acceptera den påtvingade migrationen och segregationen.

Men den globala spridningen av hög standard kommer att tvinga fram valet mellan en förnuftig konsumtionsreträtt bland de som ”har nog” eller ansvarslös strid om resurser. Jordens resurser och andra miljöbegränsningar räcker inte till en oavslutad produktionsökning för sju miljarder och fler. Drömmen om evig tillväxt måste stoppas. Gränsen är redan passerad. De fattiga miljarderna måste få expansionsutrymmet. För alla andra måste den materiella konsumtionsökningen stoppas och till och med backas. Den formella konsekvensen av detta är en stark trend mot global jämlikhet. Den reella konsekvensen innehåller betydligt fler komponenter.

Dela på jobben, rätt till arbete
Kapitalismen skapar inte jämlikt arbete åt alla. Bland socialdemokrater växer förslagen om åtgärder för att stimulera företagen. Gjort på rätt sätt, är det bra. Offentliga satsningar på infrastruktur och andra jobbskapande åtgärder likaså. Men någon gång måste man konstatera, att man misslyckats i det stora försöket. Arbetslösheten stiger i Europa oavsett regering. Då återstår bara för att skapa rättvisa förhållanden för alla som vill arbeta att dela på jobben.

24
Litt Noter N
Mu-Ekonomi. Bygg välfärd utan tillväxt. 64
Mu-Ekonomi. Motverka de negativa, sociala konsekvenserna av nerväxt. 65
Mu-Varför. Slut på våld. Fred. Handla gemensamt för en hållbar värld. 95
Mu-Livsstil. En mycket stor andel av dagens miljöproblem har uppkommit som bieffekt av den samtida uppfattningen att vi har ont om tid. Uppmuntra människor att ägna tid åt reflektion och eftertanke och att oftare stänga av mobilen/datorn och bara glädjas åt livet och naturliga fenomen. 135
S-program. Att rusta människor för förändring, är en nödvändig förutsättning för att bygga det hållbara samhället.[16] 307
S-program. Den produktionsordning vi levt med sedan det industriella genombrottet bygger på att ändliga resurser används på ett sätt som inte är hållbart.[3] Påverkan: Välfärd kostar naturresurser. Miljökrav påverkar naturresurser.[14] 318
S-program. Naturens ramar är absoluta.[4] Nödvändigt att ställa om vårt sätt att förhålla oss till naturen.[4] Påverkan: Denna omställning ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet. [29] 319
S-program. Framtidsinriktat stadsbyggande.[35] En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Integrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer och tätorter.[35] 325
S-program. Påverkan: Ekonomin i demokratiska länder kan exploatera klimat och miljö, om målen sätts enbart med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens välfärd.[14] Miljökrav med hänsyn till vad välfärden kostar i form av förbrukade naturresurser. [14] Dessa gäller oavsett ägarform och oavsett hur produktionsresultatet fördelas.[14]. 335
Kd-program. Långsiktiga investeringar. Stora satsningar på energiforskning och energiteknisk utveckling.[70] Målet är ett ekologiskt hållbart energisystem utan drastiska prisförändringar, elbrist eller andra betydande påfrestningar på välfärd och sysselsättning.[70] 383
Kd-program. Trafiken utgör också en belastning för människans livsmiljö genom hälsovådliga utsläpp, intrång i naturmiljön, buller samt olyckor. Dessa lägger hinder i vägen för planeringen av infrastruktur, bostadsbyggande och annan stadsutveckling.[35] 398
Kd-program. Väl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Samt långsiktighet med socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.[20] Ett gott samhälle. [20] 428
Kr14. 103 Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder:
--- reglerna för rotavdraget ses över så att det begränsas till att gälla enbart energibesparande plus hälsobefrämjande åtgärder.
494
Kr14. 175 Om vi ska leva inom våra energiramar är tillväxt inte möjlig. Pensionsmyndigheten utreder och informerar oss hur våra framtida pensioner kommer att påverkas av nerväxt. 502
Kr14. 3 Energisparande och köpfrid:
--- vi behöver en affärstidslag med begränsning av butikernas öppettider.
547
Easac. Undp-mål 1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet 662
Easac. Undp-mål 16. Fredliga och inkluderande samhällen 673
Easac. Gri-indikatorer Human rights 685
Easac. Gri-indikatorer Costumer health and safety 690
Easac. Gri-indikatorer Costumer privacy 693
Easac. Es-index basic human sustenance 695
Easac. Wb-indicators Environmental and health: PM2.5 pollution annual exposure, PM2.5 exposure percentage exceeding WHO guidelines, acute respiratory infection, diarrhoea, under five mortality rate 712
Easac. Oecd-inidcators 3. Environmental dimension of quality of life. 3.1. Environmental health risks (2). 3.2. Environmental services and amenities (2). 721
Easac. Eures 33. Key areas (Thematic indicator):
- Addressing food (Daily calorific intake per capita)
745
Easac. Eiprm social and environmental sustainability. 751
Kr18. 38 - Stoppa subventioner till alla fossila bränslen.
- Stoppa omedelbart nedsättning av koldioxid- och energiskatter till fossila bränslen vilket motverkar planer på fossilfritt samhälle.
- Satsa dessa miljarder på innovativa projekt för att ersätta fossila bränslen.
- Satsa på framställning av biogas till el och värme/kyla eftersom elfordon är redan på frammarsch.
- Stoppa framställning av hälsofarlig biodiesel.
781
Kd-program. De tre grundpelarna för den svenska energipolitiken ska vara miljömässig hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. 868
Kr18. 180 Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande.
- Bygg ut vind- och solenergi mycket snabbare.
- Stoppa kärnkraften mycket snabbare.
- Via FN bör vi verka för att förbjuda kärnvapen.
923
Kd-program. Den negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö måste vara så liten som möjligt. 937
Kr18. 202 Reasonable Equality more important than population!
- research and educate about Swedish consumption and CO2 emissions.
- bring into the general knowledge that the poor would be far better off without the wealthy, when it comes to CO2.
- I = P x A x T,
Impact on the environment is due to the product of 3 factors: Population, Affluence, and Technology.
945
Kr18. 212 Jämställdhet en nyckel till effektiva klimatåtgärder
Att regeringen genomför aktiviteterna i Gender Action Plan (under Klimatkonventionen) och följer upp resultaten genom att ge berörda aktörer mandat och resurser för att förstärka jämställdhetsperspektivet i planering och genomförande av klimatåtgärder på nationell, regional och lokal nivå i Sverige
955
Kr18. 225 Reduce CO2 emissions for children undertaking sport
- support research and development of children*s sports bags so that they can take public transport to training and matchs.
- support clubs with the cost of the bags for clubs who use public transport for children who play sport.
968
Kr18. 247 Rättvis omställning – gröna meningsfulla jobb, minskade klyftor
- anta en hållbar grön och social arbetsmarknadspolitik med målet att . till 2030 ha skapat minst 150 000 gröna meningsfulla jobb
990
Kr18. 249 Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering.
Riksdagen bör
- stoppa skattelättnader till personer med tjänstebil; oftast män och istället subventionera god kollektivtrafik, som i högre grad används av kvinnor, unga och äldre.
- i likhet med bl a UK bör Sverige i all planering av boende, arbetsplatser och andra samhällsfunktioner arbeta för att ”mobilitet” inte primärt ger ökad valfrihet och välfärd åt bilburna (automobila) utan åt alla.
993
Dn. 2019.04.17. Artikel; "Rädda klimatet - sänk skatten för låginkomsttagare", Daniel Rosetti. Hur få med bilberoende, arbetare med låga inkomster? Gula västarnas vrede i Frankrike. Omställningen ska inte bli en förlustaffär lågkomsttagare.
- Norska Sv: Vid en skenande klimatkris måste bördan fördelas rättvist. Nya skatter på klimatområdet riskerar att slå hårdast mot dem med minst resurser. Vi ska ju höja klimatskatterna ganska mycket, vilket kommer ha negativ social fördelningsprofil. Norska Sv: Ny skatt för dem med högst inkomster, sänkt för vanligt folk. Öka skatten på inkomster men framför allt på förmögenheter och arv.
- Kanada: Höjer CO2-skatten kraftigt. Glesbefolkade områden får grundavdrag. Hushåll med fler personer kompenseras.
- V: Andra skatteavdrag rullas tillbaka. - Ulla Andersson (V): Klimatomställningen måste vara rättvis för att vi ska få folk med oss.
1035
V Eu-val 2019. Det är de rikaste som genom sin makt och sitt sätt att leva orsakar störst klimatutsläpp. De rikaste måste betala mest. I ett jämlikt samhälle, där människor litar på att alla gör sin beskärda del, ökar chansen att alla deltar i omställningen. 1048
V Eu-val 2019. Omvandla den Europeiska investeringsbanken till en klimatinvesteringsbank.
Upphöra med fossila placeringar och respektera mänskliga rättigheter och klimat- och miljöavtal. Företag, regioner, kommuner och länder kunna låna pengar till låg ränta för gröna investeringar.
1053
V Eu-val 2019. Ingen som arbetar inom klimatskadliga industrier idag ska behöva välja mellan att få mat på bordet och lämna över en hel planet till sina barn. 1054
V Eu-val 2019. Tåg, perronger, stationer, byten och bokningssystem. Tillgänglighetsanpassning. 1061
V Eu-val 2019. Samhällen som är jämlika är också bättre på att lösa större samhällsutmaningar som klimatförändringen, rasism eller en otillräcklig välfärd. 1065
S Eu-val 2019. Titel: För demokrati och jämlikhet, mot klyftor och extremism. 1071
S Eu-val 2019. Handel och tillväxt ska gå hand i hand med stärkta åtgärder för ett socialt, hållbart och mer jämlikt Europa. 1076
S Eu-val 2019. Gröna reformer ska vara rättvisa. 1078
Dn. 2019.05.06. Artikel om Annie Lööf. Annie Lööf har inte klimatångest. 1086
Mp Eu-val 2019. Smutsig luft är en allvarlig hälsorisk. 1120
Mp Eu-val 2019. Den svenska djurskyddslagen och det svenska arbetet för friska djur och minimal användning av antibiotika bör stå som föredöme. 1145
Mp Eu-val 2019. Konsumenterna ska kunna känna sig säkra på att maten inte produceras på ett sätt som skadar miljön och människors hälsa eller där ohälsosamma tillsatser har används. Fler ska ha möjlighet att välja en god och hälsosam kost med mycket grönsaker. När vi äter mindre kött blir vi friskare, livsmedelssektorn kan använda resurserna mer effektivt och miljöpåverkan på luft, land och vatten minskar. 1157
Mp Eu-val 2019. Överanvändning av antibiotika leder till ökad antibiotikaresistens vilket är ett hot mot människors hälsa. 1159
Utställn Frön. Miljöanpassade städer hushåller med resurser och ger livskvalitet 1299
Utställn Frön. Social och ekonomisk hållbarhet 1325
Dn. 2019.05.12. Björn Wiman "Är det konstigt att man blir sjuk i en värld som är galen?" Var tionde svensk gått på någon antidepressiv. Fördubblats sen 2001. Liknande i andra delar av världen. Who: Depression är den ledande globala orsaken till ohälsa; på ett årtionde ökat med nära 20 procent. Fyra av tio 15-åriga flickor har allvarliga sömnbesvär.
171 psykologer: ”En fortsatt ekologisk kris utan aktivt lösningsfokus från vuxenvärlden och beslutsfattare medför stor risk för att allt fler unga drabbas av ångest och depressioner".
Klimatkrisens både direkta och indirekta effekter kan öka det psykiska lidandet.
Är det så här vi vill leva?
1331
L Eu-val 2019. Ren luft måste vara en självklarhet. Varje år dör i Europa upp emot 400.000 människor i förtid till följd av luftföroreningar. Att EU:s luftkvalitetsnormer efterlevs i hela EU är avgörande för att minska dödsfall och för att se till att människor i våra städer har ren luft att andas. Kommissionen måste få större möjligheter att utfärda sanktioner mot de medlemsstater som inte lever upp till dagens luftkvalitetsnormer. 1382
L Eu-val 2019. Det ska vara lätt för den enskilde att återvinna sitt avfall oavsett var i Europa man befinner sig. 1389
L Eu-val 2019. En god djuromsorg är en förutsättning för en god folkhälsa. När vi handlar ska vi enkelt kunna göra bra val och då behövs även tydlig och bra märkning. Stärk kontrollen för ett starkare djurskydd. Fokus under de kommande åren måste vara att skärpa kontrollen av att nationella lagar och EU-regler följs i praktiken. Vi vill att EU:s veterinärmyndighet ska vara ”matens och märkningens FBI”, med resurser och sanktionsmöjligheter för att se till att medlemsländerna följer regler kring djurskydd och livsmedelssäkerhet. 1395
C Eu-val 2019. En giftfri vardag 1426
C Eu-val 2019. En halv miljon EU-medborgare dör varje år i förtid på grund av hälsofarliga partiklar, som bland annat beror på förbränning av fossila bränslen. Ett minskat beroende av fossila bränslen är alltså inte bara bra för klimatet, utan också för EU:s säkerhetspolitiska situation och för medborgarnas hälsa. 1434
C Eu-val 2019. Inte alls självklart, att maten (som vi ger våra barn) är sund och säker. 1445
C Eu-val 2019. Varierar mycket inom Eu: antibiotikaanvändning som djurhållningen. Jordbrukare, livsmedelsproducenter bör konkurrera på lika villkor. Höga minimikravdjurvälfärd och klimatpåverkan samt rättvisa handelsregler. Ger exempelvis minskad risk för antibiotikaresistens. Skulle gynna svenska bönder, som idag verkar under hårdare krav. 1447
C Eu-val 2019. Socialfonden och regionalfonden som är avgörande delar av sammanhållningspolitiken, bidrar till landsbygdsutveckling och möjliggör satsningar på små företag. Särskilt socialfonden kan minska utanförskap och skapa jobb för nyanlända. Det är viktigt att fördelning av medlen sker regionalt. 1454
Dn. 2019.06.13. Notis "Vi får i oss ett kreditkort i veckan", Tt. Vi människor kan i snitt äta och dricka omkring fem gram mikroplaster per person och vecka.
Flaskvatten, skaldjur, öl och salt. Enligt forskare i australiska Newcastle. Och Wwf.
1497
Shaughnessy i Int 32/2019. En Grön New Deal räcker inte. Dock skulle det leda till en minskad förbränning av fossila bränslen, och ge välbetald sysselsättning, vilket sannolikt kommer att få stöd från allmänheten. Vi måste ha folket med oss för att kunna lyckas. 1542
Sp k-prog 2008. Om klimatrörelsen uppfattas som välmenande grupper som uppifrån manar arbetarklassen att göra uppoffringar kommer den att isoleras och driva arbetarklassen i armarna på borgerliga krafter. 1611
Sp k-prog 2008. En rättvis klimatomställning kommer inte att bli verklighet av sig själv. Liksom i alla andra samhällsfrågor krävs det sociala aktörer. En så omfattande förändring kommer att präglas av och vara beroende av samhällets grundläggande motsättning: den mellan arbete och kapital, mellan dem som lever av att sälja sitt arbete och dem som berikar sig genom att köpa det. Det gör det nödvändigt att formulera klimatkrav och organisera klimatkampen på ett sätt som förmår lösa arbetarklassens problem, dagliga såväl som långsiktiga. 1634
Sp k-prog 2008. Minskade produktionsvolymer innebär dock att vi kan ta ut en del av de senaste decenniernas produktivitetsökning i kortare arbetstid istället för i ökat konsumtionsutrymme, och på detta sätt öka den del av produktionsvärdet som kommer arbetarklassen till godo. Med mer fritid och bättre miljö ökar vår levnadsstandard. 1640
Sp k-prog 2008. Vår utmaning blir att finna en väg där arbetarklassens dagliga intressen och kamp kuggar i den ekologiskt nödvändiga förändringen. Att formulera och organisera kring fackliga krav som är klimatsmarta och pekar i riktning mot ett hållbart samhälle. 1641
Sp k-prog 2008. Frågan om sänkt arbetstid måste därför få en överordnad ställning. Omställningen till ett energisnålare samhälle måste innebära att arbetarklassen jobbar mindre på kapitalistklassens bekostnad, att den minskande varukonsumtionen främst drabbar samhällets rika, samt att den reella levnadsstandarden – innefattande ren miljö och fritid snarare än prylhysteriför arbetarklassen ökar. 1642
Sp k-prog 2008. Energikrisen kommer att medföra ett alarmerande och nytt krigshot som uppkommer ur den interimperialistiska och inomkapitalistiska konkurrensen om kontroll över naturtillgångarna, i synnerhet fossila energikällor, liksom ur försvaret av oljans vinster och de privilegier som är knutna till dem. Det finns en överhängande risk för en barbarisk och vapenskramlande kapitalistisk och patriarkal upplösning på klimatkrisen – till skada främst för de fattigaste människorna, för fattiga generellt, för arbetarklassen, för katastrofoffer, för klimatflyktingar, och i synnerhet för kvinnor. 1650
Sp k-prog 2008. Kvinnor är de med minst resurser och har därmed mindre möjligheter att skydda sig eller bygga upp ett nytt liv vid klimatkatastrofer. Eftersom det är kvinnor som i störst utsträckning tar hand om barnen, betyder detta även död och stort lidande för otaliga barn som har ännu mindre makt att påverka sina livsförhållanden. De ideologiska – ofta rasistiska – yttringar som underblåser sådana lösningar måste bestämt bekämpas. 1651
Sp k-prog 2008. De härskande försöker på tusen sätt att knyta upp oss alla till det kapitalistiska samhället. Ett särskilt verksamt medel är hot om arbetslöshet ifall systemets ständiga tillväxt skulle brytas. I de branscher som är starkast knutna till fossilförbränningen, till exempel bilindustrin, är det hotet särskilt närvarande. För att hindra att de som arbetar i sådana branscher sluter upp bakom ”sina” företag är det viktigt att klimatrörelsen kan ge realistiska svar om hur deras försörjning skall garanteras vid en omställning till en hållbar ekonomi. 1669
Sp k-prog 2008. Inte så att det går att vänta på att klassmedvetandet ska växa sig starkt och sedan ta upp klimatfrågan. Men en växelverkan mellan aktivitet kring omedelbara klass- och jämställdhetsfrågor och debatt, strid och organisering kring klimatfrågan är helt nödvändig. 1675
Sp k-prog 2008. respektera varje människas lika rätt att konsumera och släppa ut koldioxid inom biosfärens biologiska och fysiska gränser. 1685
Sp k-prog 2008. I planen måste ingå att jämställdheten är en förutsättning för en varaktig hållbar utveckling, där jämställdheten är både mål och medel. 1686
Ref program. Invest: Nybyggnation och upprustning av bostäder 1726
S-program. Förena en miljömässig omställning med social och ekonomisk utveckling. [16]. Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet.[29] 2144
C Eu-val 2019. Garantera EU:s medborgare en giftfri vardag. 2158
C Eu-val 2019. Det är oacceptabelt att gravida kvinnor och barn behöver avstå från fisk från Östersjön. 2159