Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
212 Luft För Åtgärder + Kommentarer * 16
Ordn Åtgärd 2020.04.05 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.1 CO2e-utsläpp
Bromsa utsläppen och rena.
Massivt utsläpp av växthusgaser höjer jordens temperatur i luft och vatten. Detta förorsakar stora förändringar i människans förutsättningar att leva på klotet. 2010: 76% koldioxid CO2, 16 % metan CH4, 6 % lustgas N2O, 2 % flourföreningar. (Iiasa.ac.at.) Max 350 ppm. 168
Kommentar 2021.02.10 Not-nr inom hakar, som [xx] K
Från noter

Åtgärder
Redovisa utsläpp från konsumtion/import[47].

Läge
Temperaturen ökar genom växthusgaser[89].

Mål
Max 1.5 C[21, 70]. < 350 ppm[21, 69].

Anteckning
Had-crut, nasa, noaa, ecmwf, jaxa japan, berkley earth => wmo.
Global risk report, fr Davos.

49
Litt Noter N
-. Parisavtalet: 1.5 C.
350.org: 350 ppm.
21
Kr14. 149 Redovisa våra totala utsläpp baserade på konsumtion inklusive utsläpp från import av varor och tjänster, med målet att minska andelen från import med 50% år 2020. 47
Mu-Ekonomi. ppm under 350. 69
Mu-Ekonomi. Temperaturhöjning under 1.5 C. 70
Mu-Varför. Temperaturen ökar genom växthusgaser. 89
Kr14. 173 Genomför Klimatberedningens förslag! som regeringen inte genomfört:
- Kapacitetshöjning av järnvägen med minst 50 %.
- Investeringsbidrag till biogasanläggningar.
- Höjd drivmedelskatt med 70 öre per liter.
- Indexering av drivmedelskatten efter BNP.
- Koldioxidbaserad förmånsbeskattning.
- Kilometerskatt för godstransporter.
- Skatt på fluorerande växthusgaser.
- Ändrad förmånsbeskattning för drivmedelsfordon.
Omedelbart genomföra dessa åtta kvantifierbara förslag. Ökar ambitionerna att genomföra den föreslagna handlingsplanen.
607
Kr14. 208 Begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader:
--- Sveriges klimatpolitik kan anpassas för att göra vår del i att begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5 grader - att Sverige inom EU driver på för att även EU:s klimatpolitik anpassas till detta mål.
613
Kr14. 186 Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna:
--- avsevärt höjd ambitionsnivå i det kommande globala klimatavtalet 2015 liksom i redan gjorda åtaganden om utsläppsminskningar fram till 2020 för att Arktis, Antarktis och Himalayas glaciärer ska kunna bevaras. Det kräver minskningar av utsläppen av växthusgaser och andra klimatpåverkande ämnen så att temperaturökningen hålls på en klart lägre nivå än 2 grader, helst högst 1.5 grader. I Sverige bör sotutsläppen från vedeldning minskas kraftigt under de kommande 10 åren.
629
Kr14. 220 Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod:
--- nästa regering ska driva en ambitiös klimatpolitik som skapar eko i omvärlden och som kan öppna upp de låsta klimatförhandlingarna genom att vara ett inspirerande exempel. Sverige kan gå före.
635
Easac. Undp-mål 13. Bekämpa klimatförändringen 670
Easac. E MacArthur Energy and greenhouse gas emissions. 733
Easac. Eures 23. Carbon (Dashboard indicator):
- Greenhouse gas emissions per capita.
- Energy productivity.
- Energy dependence.
- Share of renewable energy.
738
Kr18. 60 Statlig styrning genom avgifter, lagstiftning, budget, momsregler etc på alla samhällssektorer för att nå Klimatmålet. Nå utsläppsnivån för växthusgaser 2 ton per person 2045.
803
Kr18. 114 Hur skapas effektiva kolsänkor, dvs hur fås CO2 bort från atmosfären?
Sveriges regering och riksdag borde utreda vilka typer av "kolsänkor" som finns, hur effektivt de tar bort koldioxid från atmosfären, och vad de kostar. Då kunde vi röra oss från tyckande och fördomar mot fakta.
857
Kr18. 117 Ge i uppdrag till regeringen att utveckla och förfina olika styrmedel för att fasa ut och på sikt eventuellt även förbjuda utsläpp av klimatgaser. I uppdraget ingår att ta fram flera scenarier där olika styrmedel kombineras för att se hur utsläpp av klimatgaser kan minskas. Varje scenario utvärderas och sätts i relation till de åtaganden Sverige har gjort i Paris-avtalet. 860
Kr14. 111 Vattenfalls utsläpp ska minskas istället för att låta Vattenfall slippa undan ansvaret genom köp av tveksamma CDM-krediter. (Clean Development Mechanism.) 866
DEtc. 2019.04.29. Artikel "Länderna som släppt ut mest – sedan år 1750", Andreas Gustavsson Källa: Carbon brief, CDIAC, Global carbon project. 1044
Utställn Frön. Klimathotet 1204
Utställn Frön. Våra koldioxidutsläpp 1210
C Eu-val 2019. Höj klimatmålensänk utsläppen 1418
Sd Eu-val 2019. Fasa ut palmolja. Så kallad avskogning, det vill säga skövling av skog, är ett omfattande problem i delar av världen idag. Palmoljan är den produkt som har mest negativa konsekvenser vad gäller djurliv, biologisk mångfald och utsläpp av växthusgaser. Initiativ bör tas på EU-nivå för att fasa ut palmoljan från den europeiska marknaden samtidigt som tillsättandet av palmoljebaserade produkter i biodrivmedel omedelbart bör förbjudas. 1476
Pl-bound. nr 1. Massivt utsläpp av växthusgaser höjer jordens temperatur i luft och vatten. Detta förorsakar stora förändringar i människans förutsättningar att leva på klotet. 1484
Wwf-live2016. Massivt utsläpp av växthusgaser höjer jordens temperatur i luft och vatten. Detta förorsakar stora förändringar i människans förutsättningar att leva på klotet. 1491
Dn. 2019.06.21. Om Eu och klimatet. av Pia Gripenberg Sedan 1990 har medlemsstaterna minskat inhemska utsläpp med 22 % och ökat bnp med 50 %. Förnybar energiproduktion har sedan 2005 ökat från 9 % till 17 %. 1499
Nvv. Utsläpp i siffror *. 1500
Uu-Rb. Fyra avgränsningar behöver göras:
- typer av utsläpp;
- territoriella eller konsumtionsbaserade;
- fördelning mellan nivåer i samhället;
- fördelning över tid.
1504
Uu-Rb. Industriella utsläpp:
- 11 största anläggningar ger 40 %.
- 45 ger 90 % utgöra grund.
De 45 skulle kunna göra grund kring vilka utsläpp som ska bokföras lokalt.
1509
Uu-Rb. Växthusgaser förutom CO2: t ex metan och lustgas. (Minskad metan genom mindre djurhållning.) Anledningarna till att endast koldioxid tas med i budgeten:
- CO2 är bryts inte snabbt ner.
- Mest potential att på kort sikt kraftigt minska utsläppen av CO2.
- CO2 är den största mängden. - CO2 är relativt lätt att mäta.
1510
Uu-Rb. CO2-utsläpp utan stora anläggningar:
2010-2019 ca: 1400 kt/år. CO2-budget utan stora anläggningar:
2020-2029 ca: 1176, 988, 830, 697, 585, 492, 413, 346, 291, 245.
2030-2040 ca: 206, 173, 145, 122, 103, 86, 72, 61, 51, 43, 36.
1515
Shaughnessy i Int 32/2019. Ipcc säger 45% reduktion av CO2-utsläpp till 2030. .Men det behövs 70% 1538
Shaughnessy i Int 32/2019. En Grön New Deal räcker inte. Dock skulle det leda till en minskad förbränning av fossila bränslen, och ge välbetald sysselsättning, vilket sannolikt kommer att få stöd från allmänheten. Vi måste ha folket med oss för att kunna lyckas. 1542
Shaughnessy i Int 32/2019. Kraftiga insatser för återplantering av skog för att ge större områden för djurlivet och ta upp existerande koldioxid från atmosfären. 1551
Mp k-plan 2018. Rubr 2.1. Vägtrafikens användning av fossila bränslen 1563
Mp k-plan 2018. Rubr 4. KLIMATSMART EKONOMI 1572
Mp k-plan 2018. Rubr 8. MINDRE ÄN NOLLUTSLÄPP 1585
Mp k-plan 2018. Rubr 8.3. Förslag till lösningar 1588
Sp k-prog 2008. Utsläppen av växthusgaser får inte på lång sikt överstiga det naturen kan ta upp. Idag fortsätter temperaturen att öka av sig själv även om alla utsläpp omedelbart skulle upphöra, dels på grund av de alltför höga nivåerna av växthusgaser i atmosfären, dels på grund av att själva temperaturhöjningen gör att växthusgaser frigörs. För att vända utvecklingen krävs därför att utsläppen av växthusgaser minskas till en nivå som gör att naturen kan ta upp mer än vad som släpps ut. 1593
-. Utsläpp per land m m: Global carbon atlas *. 1705
-. Iea: Global Energy & CO2 Status Report *. 1707
Dn. 2016.10.30 På Stora Ensos pappersbruk i Skutskär har utsläppen minskats från 120 000 ton årligen till nästan 0 på 20 år. 1709
DEtc. Ledare. 2019.09.17. U Lindahl Klädindustrin släpper ut mera växthusgaser än flyget och sjöfarten tillsammans. Åtta %. 1713
Ref program. Utsläpp från vår konsumtion är betydligt större än från vår produktion. Och har inte minskat. 1756
Ref program. Sektorer som orsakar mest utsläpp: Transporter, livsmedel och investeringar. 1763
Reg k-plan. Kap 5 Utsläppsutvecklingen (världen, Eu, inom Sverige, konsumtion, utrikes transporter) 1920
Reg k-plan. Kap 8 Scenarier för Sveriges växthusgasutsläpp 1923
Reg k-plan. Kap 8.1 Utvecklingen av utsläpp och upptag av växthusgaser till 2050 1924
Reg k-plan. Kap 8.5 Ytterligare uppskattningar om utsläppsminskningar 1928
Reg k-plan. Kap 8.6 Kumulativa utsläpp i förhållande till klimatmålen 1929
Reg k-plan. Kap 10 Tvärsektoriella åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser i Sverige 1931
Reg k-plan. Kap 10.2 Prissättning av växthusgasutsläpp 1936
Reg k-plan. 4. Koldioxidskatten utgör även i fortsättning en bas för styrningen av koldioxidutsläppen i den icke-handlande sektorn. Nivån på skatten bör framöver anpassas i den omfattning och takt som, tillsammans med övriga förändringar av styrmedlen samt med hänsyn till näringslivets konkurrenskraft, ger en kostnadseffektiv minskning av utsläppen av växthusgaser i den icke-handlande sektorn så att etappmålet till 2030 nås. 1937
Reg k-plan. 9. Sverige ska fortsätta verka för att energiskattedirektivet och andra relevanta delar av EU:s regelverk ska möjliggöra kostnadseffektiv styrning mot minskade utsläpp av växthusgaser. 1942
Reg k-plan. 42. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen i princip kommer behöva vara noll senast 2045 för el- och värmesektorn. El- och värmesektorn har även förutsättningar för att i vissa delar bidra till negativa utsläpp. 1985
Reg k-plan. 56. Fortsatta insatser för att minska läckage av metan från gödselhantering. Gödselgasstödet utvärderas. 2001
Reg k-plan. 61. Nettonollmålet innebär att växthusgasutsläppen från transportsektorn i princip kommer att behöva vara noll senast 2045. 2008
Reg k-plan. Kap 12.2 Transportsektorns utsläpp i siffror 2014
Reg k-plan. Kap 12.7 Energieffektiva och klimatsmarta fordon och fartyg . 2065
Reg k-plan. 100. Möjligheter för bättre vägledning för konsumenter kring lätta fordons energianvändning och koldioxidutsläpp, som till exempel en energimärkning, ska analyseras. 2068
Reg k-plan. 106. Sverige driver på för att utsläppskraven för tunga fordon skärps 2022. 2074
Reg k-plan. Kap 12.7.7 Fordonsstrategisk forskning och innovation för minskad klimatpåverkan 2083
Reg k-plan. Kap 13.3 Verifierade utsläppsminskningar i andra länder 2097