Anslutning php
Ordn inom Område 2020.04.05 Om
21 Resurser För Åtgärder + Kommentarer * 13
Ordn Åtgärd 2021.02.14 Läge, Anm Mål, Resultat Ao
.1 Resursuttag
Hushållning:
Minska resursuttaget kraftig och snabbt. Kraftigast och snabbast i rika länder.
Bestäm den materiella tillväxtens gränser.
Övergå till förnybart.
Välj resurssnål produktionsteknik.
Vi lever som om vi hade 1,6 klot av resurser. Och förstör följaktligen planeten kraftigt. Kollaps hotar. Sveriges resursuttag motsvarar ca 4 klot.
Fossilt, uran m fl är ändliga resurser.
Resursuttag = max 1 klot.
Mindre materiell konsumtion.
Jämnare global resursfördelning. Minimalt icke-förnybart.
36
Kommentar 2021.02.14 Not-nr inom hakar, som [xx] K
Skulle alla länder leva på samma materiella standard som Sverige, så skulle det behövas ca 4 klot av resurser.

Från noter
ÅTGÄRDER: Anpassa Sverige till ett ekologiskt hållbart fotavtryck[185]. Klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för mänsklighetens framtid[317]. Håll oss inom de nio planetära gränsvärdena[71]. Resursförbrukning från motsvarande max 1 klot i varje land[75]. Stopp för handelsavtal som gynnar skadlig massproduktion (ex klädfibrer)[173]. Reducing population pressures. Natural resource management[696]. Naturens rättigheter: Lag; Verka internationellt; Deklaration[918]. Mer än 100 % förnybart[1566]. Snabb övergång till ett energisnålare och energieffektivare samhälle, som inte förbrukar resurser i högre takt än de förnyas[1595]. Samhället medvetet sätter gränser för hur mycket resurser var och en kan förbruka. Utgå ifrån vad hur mycket vi på lång sikt kan tillåta oss utnyttja jordens resurser. Främst för att sätta ett tak för produktionen[1615].

LÄGE: Jordens ekosystem pressas av resurskrävande produktionsteknik[312]. Mänskligheten förbrukar resurser motsvarande 1.5 klot[45]. Naturens ramar är absoluta[319]. Om alla länder skulle förbruka resurser som svenskarna, så skulle det gå åt resurser för motsvarande drygt 4 klot[45]. Hälften av utrymmet för (ur miljösynpunkt) oproblematisk expansion är förbrukat[88]. Naturtillgångar och ekosystem utnyttjas mer än långsiktigt hållbart. Ekologisk kollaps hotar[317]. Sedan industriella genombrottet - produktionsordning använder ändliga resurser används ohållbart[318]. Miljökrav med hänsyn till vad välfärden kostar av naturresurser oavsett ägarform och fördelning[335]. Råvaror kan ta slut. Men regleras ofta med stigande priser eller upptäckter av nya ämnen. Det går att bryta en negativ trend[368]. Miljöutrymmet minskar[369]. Betes- och jordbruksmark, rent vatten, ren luft, fiskemöjligheter hotas av ökande befolkning och tillväxt[369]. Överutnyttjande[369]. Material och råvaruekvivalenter: utvinning, fotavtryck (trycket på naturresurser)[658, 676]. Environmental health[696]. Kapitalförstöring: förbrukning av ändliga resurser (råvaror, icke förnyelsebara energireserver)[956]. Textil: Stor användning av vatten och kemikalier vid tillverkning[1528].

MÅL: Kommande generationer ska få frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom[317]. Människan både kan och måste leva på ett sätt som inte sliter ut planeten[1095]. Klimat, miljö kan exploateras, om målen sätts enbart med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens välfärd[335]. Miljöanpassade städer hushåller med resurser och ger livskvalitet[1299].

BEGREPP:
- Ekologiskt fotavtryck[1221]. - Environmental sustainability[751].
- Natural asset base. 1. Natural resource stocks. 2. Renewable stocks (freshwater resources, forest resources, fish resources). 3. Non-renewable stocks (mineral resources)[719].
- Material. Raw material equivalents: Extraction. Input (economic value, used). Requirement. Quantity of materials. Import. Export. Unused extraction. Physical trade balance. Output (processed/domestic, back to environment, unused domestic extraction). Weight. Recycled. Stock of materials in buildings, infrastructures and durable goods[729].
- Transforming the economy (Thematic indicator): Waste into a resource (Generation of waste. Landfill rate of waste. Recycling rate of municipal waste. Recycling rate of e-waste)[739].

47
Litt Noter N
-. Wwf. Mänskligheten förbrukar resurser motsvarande 1.5 jordklot. Om alla jordens länder skulle förbruka resurser som svenskarna, så skulle det gå åt resurser för motsvarande drygt 4 klot. 45
Mu-Ekonomi. Håll oss inom de nio planetära gränsvärdena. 71
Mu-Ekonomi. Resursförbrukning från motsvarande max 1 klot i varje land. 75
Mu-Varför. Knappt hälften av utrymmet för (ur miljösynpunkt) oproblematisk expansion är förbrukat, med krig och hunger som allt vanligare konsekvenser. 88
Mu-Globrättvisa. Stopp för handelsavtal som gynnar skadlig massproduktion under dåliga villkor (stoppa TTIP och WTO). (Klädfibrer som exempel.) 173
Mu-Globrättvisa. Anpassa Sverige till ett ekologiskt hållbart fotavtryck. (Exempel anges om klädfiber.) 185
S-program. Jordens ekosystem pressas alltjämt för hårt av den resurskrävande produktionsteknik och de lika resurskrävande konsumtionsmönster som utvecklats i den industrialiserade världen.[13] 312
S-program. Naturtillgångar och ekosystem utnyttjas i dag över gränsen för det långsiktigt hållbara. Om denna utveckling inte bryts hotar ekologisk kollaps.[22] Klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för mänsklighetens framtid.[22] Också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom.[22] 317
S-program. Den produktionsordning vi levt med sedan det industriella genombrottet bygger på att ändliga resurser används på ett sätt som inte är hållbart.[3] Påverkan: Välfärd kostar naturresurser. Miljökrav påverkar naturresurser.[14] 318
S-program. Naturens ramar är absoluta.[4] Nödvändigt att ställa om vårt sätt att förhålla oss till naturen.[4] Påverkan: Denna omställning ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet. [29] 319
S-program. Påverkan: Ekonomin i demokratiska länder kan exploatera klimat och miljö, om målen sätts enbart med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens välfärd.[14] Miljökrav med hänsyn till vad välfärden kostar i form av förbrukade naturresurser. [14] Dessa gäller oavsett ägarform och oavsett hur produktionsresultatet fördelas.[14]. 335
Kd-program. Att vissa ändliga råvaror kan ta slut är ett stort problem i vissa sammanhang. Men när tillgången minskar så regleras det ofta med stigande priser eller upptäckter av nya ämnen som kan ersätta bristvarorna.[51] Erfarenheter visar, att det går att bryta en negativ trend.[44] 368
Kd-program. Miljöutrymmet minskar. --- Det allvarligaste problemet är därför brist på förnybara resurser. Med en ökande befolkning och fortsatt tillväxt är det framförallt tillgång till betes- och jordbruksmark, till rent vatten och ren luft samt fiskemöjligheter som är hotad. Detta sker genom över- och felutnyttjande samt inte minst genom avfallsmängder och utsläpp som är så stora att naturen inte kan bryta ned dem, vilket leder till miljöförstöring.[51] För att motverka klimatförändring. För att hejda utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.[52] 369
Easac. Unep-indikatorer Material och råvaruekvivalenter: utvinning, fotavtryck (trycket på naturresurser). 658
Easac. Gri-indikatorer Materials 676
Easac. Es-index reducing population pressures. natural resource management. environmental health. 696
Easac. Oecd-inidcators 2. Natural asset base.
2.1. Natural resource stocks (index of natural resources).
2.2. Renewable stocks (freshwater resources, forest resources, fish resources).
2.3. Non-renewable stocks; mineral resources.
719
Easac. Eurostat Material. Raw material equivalents: Extraction. Input (economic value, used). Requirement. Quantity of materials. Import. Export. Unused extraction. Physical trade balance. Output (processed/domestic, back to environment, unused domestic extraction). Weight. Recycled. Stock of materials in buildings, infrastructures and durable goods. 729
Easac. Eures 31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Waste into a resource (Generation of waste. Landfill rate of waste. Recycling rate of municipal waste. Recycling rate of e-waste).
739
Easac. Eiprm social and environmental sustainability. 751
Kr18. 175 - Lagstadga om naturens rättigheter i Sverige. Som första steg: tillsätt en statlig utredning med syfte att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan erkännas och integreras i svensk lagstiftning.
- Verka internationellt för naturens rättigheter. Att Sverige inom FN och genom andra relevanta internationella forum ska arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter.
918
Kr14. 56 Kapitalförstöring sker genom förbrukning av ändliga resurser som råvaror och icke förnyelsebara energireserver. Vi drar på oss miljöskuld genom att släppa ut föroreningar. 956
Mp Eu-val 2019. Människan både kan och måste leva på ett sätt som inte sliter ut planeten. 1095
Utställn Frön. Vårt ekologiska fotavtryck. 1221
Utställn Frön. Miljöanpassade städer hushåller med resurser och ger livskvalitet 1299
Mp k-plan 2018. Rubr 3. MER ÄN 100 PROCENT FÖRNYBART 1566
Sp k-prog 2008. Med tanke på situationens allvar krävs en snabb övergång till ett energisnålare och energieffektivare samhälle. Med detta menar vi ett samhälle som inte förbrukar energikällor eller andra resurser i högre takt än de förnyas. 1595
Sp k-prog 2008. Alternativet är att samhället medvetet sätter gränser för hur mycket resurser var och en kan förbruka och hur mycket växthusgaser var och en får lov att ”släppa ut”. Den sortens ransonering utgår inte bara ifrån vad samhället just nu tekniskt kan producera utan också hur mycket vi på lång sikt kan tillåta oss utnyttja jordens resurser. Vi förordar sålunda ransoneringar och kvoteringar framför skatter, avgifter och utsläppshandel. Ransoneringar handlar inte om att fullständigt kontrollera varje enskild individs varukonsumtion, utan är främst till för att sätta ett tak för produktionen och därmed reglera de värsta klimatbovarna – företagen. 1615