Anslutning php
Klimatprogram
sajt för klimat och 1 klot
Meny
Här är möjliga grunder till ett klimatprogram.
Politik och Ekonomi är Redskap för att ställa om Livsrummet, som består av Levnadssätt, Produktion och Geostruktur.
Mer utförligt: se Program *
- med dock, fortfarande stora begränsningar.

POLITIK
- Erkänn klimatnödläget!
- Samla alla viktiga aktörer kring ett helhetligt program för omställning.
- Bygg en tillräckligt stark rörelse för klimat och 1 klot.
EKONOMI
Gör en plan för omställning:
- Ge samhället tillräcklig kontroll över produktion och marknad.
- Snabbt stigande fossil-skatt.
- Fossilkapital: Privata aktörer måste snabbt divestera; staten ska ta över och snabbt stänga verksamheter.
- Snar nerväxt i rika länder.
- Åtgärder för klimaträttvisa.
- Ny produktivitet.
LEVNADSSÄTT
- Minska materiell konsumtion radikalt bland rika klasser och länder.
- Utveckla kultur, forskning, folkbildning.
- Försvara välfärden.
- Jämlikt globalt välstånd.
- Stöd omställning i fattiga länder.
PRODUKTION
- Inget CO2-utsläpp snabbt. Massiv ccs om möjligt.
- Minska och effektivisera resursanvändningen radikalt.
- Förnybar energi, men mycket mindre.
- Cirkulär ekonomi med effektiv avfallshantering och reparation.
- Fossilfritt jordbruk, rädda skogen.
- Kollektivtrafik med tåg och bussar. Minimera flyg och personbilar. Minska transporterna.
GEOSTRUKTUR
- Utbredning av Produktion och Levnadssätt måste komma i balans med Välfärd och hållbar hantering av Resurser.
- Detta kräver tillräcklig planering.

Sajten och dess klimatprogram är
formulerade av Kalle Petré *.


Inspiration till att formulera klimatprogram har jag utsprungligen fått genom arbete med Medborgarutredningen* och Klimatriksdagen*. De senare formulerade inför Eu-valet 2019 och vidareutvecklade hösten 2020 en "akutplan". (Dock utan min medverkan.) Jag har även delvis deltagit i diskussioner inom Stockholms Arbetarkommun och Reformisterna. På senare år har frågan programmatiskt utvecklats globalt, inte minst på grund av Parisavtalets formuleringar. Exempel är "Green New Deal" från Usa.

Anledningen till att jag formulerar mej i sajten Klimatprogram.se är, att jag inte är nöjd. Jag ser stora brister på många håll. Genom att samla program-info från andra och bygga en systematisk struktur, försöker jag skapa mej förståelse. Jag hoppas jag kan bidra till en nödvändig utveckling.

Ett program är ett sätt att fånga helheten. Det behövs inom klimatrörelsen. Helheten inom ett visst område, som energi eller levnadssätt. Men framförallt en helhet för alla områden inom samhället med levnadssätt, produktion, geostruktur, ekonomi och politik - eller hur man vill definiera delarna. Jag vill uppmana klimatrörelsen - men också partier, fackföreningar och andra - att samlas till detta:


Denna sajt (... fungerar dessvärre inte så bra på mobil, ännu.)

Jag samlar här idéer som kan utgöra grund för klimatprogram. Jag uttrycker mej tydligt, när jag känner mej säker och mer tvekande annars. Jag vill genom noter stödja det jag lyfter fram. En del kommer att vara väldokumenterat, annat mindre. En kan tänka sig andra strukturer. Och när en fyller det med innehåll, så kommer en säkert att upptäcka, att en vill ändra på strukturen. Inget är slutgiltigt. Ändringar sker efter hand. När jag öppnade sajten 22 augusti 2019 hade jag 42 områden, 214 åtgärder, 44 kommentarer, drygt 1600 noter och knappt 50 i litteraturlistan. Antalet områden kommer nog inte att öka nämnvärt. Åtgärderna kommer att preciseras och utvecklas. För att göra ett bra program behövs utvecklande kommentarer och analyser. Litteraturlistan och ur den framgrävda noter måste växa. Den är (tillsammans med en bra logik och argumentation) själva grunden för trovärdigheten hos ett politiskt program, om det inte bara ska bli en önskelista.


Ett program är främst uttalanden: "Så här borde vi göra!" Så ser mitt klimatprogram ut. Men alla påståenden behöver fakta och anlyser som grund. Det saknas idag (28 augusti 2021). Jag ämnar återkomma allteftersom med detta. Det gäller framförallt grundfrågorna inom ekonomi och politik.

Socialistiskt - blandekonomiskt

Mitt klimatprogram är socialistiskt. Det finns en enkel anledning till det. Den omställning som behövs är radikal, så det är inte möjligt att åstadkomma den inom ramen för den vilda kapitalism, som idag behärskar världen. Vi måste på kort tid minska utsläppen av CO2 med kanske 10 % per år. Vi måste bland rika människor och i rika länder minska resursförbrukningen mycket radikalt. Plus flera andra åtgärder för att kunna vara kvar inom de "planetära gränserna". Detta måste kombineras med kraftfulla åtgärder för global jämlikhet, för att de breda folklagren ska kunna vinnas för "klimat och 1 klot".

De kapitalistiska krafterna går helt emot detta. Liberalismen arbetar för tillväxt till varje pris och deras åtgärdsförslag är minimala. Stora delar av högern förnekar helt klimatkrisen.

Arbetarrörelsen och vänstern har svårt att erkänna problemen i sin fulla vidd och förklara det för medborgarna. Den nödvändiga materiella begränsningen. Den omöjliga tillväxten. Behovet av stark kontroll över de ekonomiska krafterna.

En stor och mycket demokratisk politisk rörelse måste utarbeta och driva igenom den plan, som omställningen kräver - för välfärd åt alla, återhållsam produktion och balanserad ekonomi.

Men vad är socialistiskt? Visst kan det vara revolution och "förstaliga hela skiten". Men det tror jag sällan är bra. Däremot: Tillräckligt starka åtgärder för att vända och kontrollera utvecklingen! Det måste bli blandekonomi med väldigt mycket samhälle och kollektivt styre. Så mycket, att de kapitalistiska krafterna fråntas sitt nuvarande styre i Sverige, Eu och världen. Men inom ramen för detta kommer privata företag - stora och små - att spela stor roll för produktiviteten.


Förkortningar

Mu = Medborgarutredningen *.
Kr14 = Klimatriksdag 2014 *.
Kr18 = Klimatriksdag 2018 *.
Pg = Planetära gränser *.
A30 = Agenda 2030 (och de globala målen) *.