Kalle Petré 2018.10.05 Ver d UTDRAG För klimat och 1 klot Dt
Välj källa
Ordn Område, Läge Åtgärd Mål
184
0
ÖDESFRÅGAN
Mu-Varför47
Wwf-live2016Världsnaturfonden beskriver ett för högt uttag av jordklotets resurser. (1.5 / 4 klot)58
-Ipcc59
Pl-boundariesStockholm Resilience Centre (Src) beskriver överskridna planetära gränser. "Four of nine planetary boundaries have now been crossed as a result of human activity, says an international team of 18 researchers in the journal Science (16 January 2015)."60
Mu-VarförVi utnyttjar naturen våldsamt, vilket riskerar de grundläggande förutsättningarna för människans tillvaro genom en kris av proportioner som vi aldrig tidigare sett.86
Mu-VarförSåväl klimatet som ekosystemen, samhällsekonomin och människors hälsa skadas.87
Mu-VarförKnappt hälften av utrymmet för (ur miljösynpunkt) oproblematisk expansion är förbrukat, med krig och hunger som allt vanligare konsekvenser.88
Mu-VarförTemperaturen ökar genom växthusgaser.89
Mu-VarförBiologiska mångfalden minskar i allt snabbare takt. För livet nödvändig.90
Mu-VarförDet är bråttom: Kanske har vi nu vår sista chans att stabilisera de ekosystem vi är beroende av.91
Mu-VarförVi är inlåsta i destruktiva processer.92
Mu-VarförVi lever i Sverige som om vi hade 3,7 jordklot.93
Mu-EnergiDet finns ingen energilösning som tillåter 7 miljarder människor att existera med nuvarande höga konsumtionsnivå och ohållbara livsstil.109
Mu-GlobrättvisaVi behöver ett världssamhälle av en myllrande mänsklighet som håller och håller ihop, som i rättvis ordning delar på en enda planet och lever ett tillräckligt gott liv.174
Mu-GlobrättvisaAnpassa Sverige till ett ekologiskt hållbart fotavtryck. (Exempel anges om klädfiber.)185
S-programKlimatfrågan är vår tids ödesfråga.[12] Klimatkrisen är kanske mänsklighetens svåraste utmaning.[9] Det handlar, bokstavligen, om allas vår överlevnad.[9] Människans förbränning av fossila bränslen har medfört kraftigt förhöjda halter av koldioxid i atmosfären. Medeltemperaturen stiger i hela världen. Detsamma gäller havsytan. [9] Om temperaturen fortsätter att stiga i nuvarande takt, kommer det att leda till allvarliga konsekvenser för livet på jorden. Smältande glaciärer, stigande havsvattennivåer, ökad torka och extremt väder hotar många av världens ekosystem. Djur- och växtarter riskerar att dö ut och människors möjligheter till försörjning hotar att försvinna.[12]För vår överlevnad behövs en långsiktigt ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbar utveckling.[1]Möta den nuvarande generationens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa sina drömmar.[1]300
S-programMänniskan inte kan leva utan att ta hänsyn till naturen.[1] 301
S-programBåde globaliseringen, klimatfrågan och den växande ojämlikheten visar hur djupt och ömsesidigt beroende vi människor är av varandra.[10]. 302
S-programDet krävs en ny syn på välstånd, ekonomisk rationalitet, nya linjer i samhällsplaneringen och stadsutvecklingen, globala överenskommelser och ett individuellt ansvar för den egna förbrukningen.[25] Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, bostäder, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa.[25]Det förutsätter mycket kraftiga minskningar av dagens resursförbrukning, och därmed förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster.[25]303
S-programKlimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik. Men jordens ekosystem pressas alltjämt för hårt av den resurskrävande produktionsteknik och de lika resurskrävande konsumtionsmönster som utvecklats i den industrialiserade världen.[13] 304
Kd-programDen som oroar sig för hur framtidens globala miljö kommer att se ut saknar inte anledningar. Klimatförändringar, utarmningen av den biologiska mångfalden, skogsförstöring, minskade fiskefångster, kemikalier i miljön, regional vattenbrist och övergödning är alla exempel på en utveckling som inte är hållbar.[44] 360
Kr18Motion 26Regering, partier och organisationer i Sverige och globalt måste utarbeta tillräckliga program för 'Klimat och 1 klot'
- för omställning av livsstilen, produktionen och ekonomin.
- för att samla den politiska styrka som behövs för omställning.
Innehållet bör vara i linje med nedanstående. Ta fasta på de motioner som skrivits av Klimatriksdagen 2018 och även 2014. Och Medborgarutredningen.
769
Kr18Motion 53Ta fram nytt ramverk - resurshushållningsplan.
- Att regeringen ger uppdraget till Naturvårdsverket att skapa förutsättningar för en nationell resurshushållningsplan.
- Att denna tar upp livscykelanalyser på material, degraderingsprinciper samt sätter mål för resursuttag.
- Att planen omfattar både nationella resursuttag som import av material och produkter.
796
Kr18Motion 147Ett försök att göra klimatfrågan överordnad övriga valfrågor.
1. Klimatriksdagen skapar ett dokument med senaste vetenskapliga fakta om klimatförändringar och dess följder.
2. Samtliga partier ombeds acceptera eller kommentera dokumentets innehåll.
3. Partiernas svar offentliggörs.
890
Kr18Motion 156Allt hänger ihop
- Regering och riksdag bör anta ett synsätt att resursförbrukning, miljöbelastning och samhällsutveckling hänger ihop.
- Det ekologiska fotavtryck ska användas som mått på vår påverkan på planeten.
- Sverige ska lämna BNP som ett mått på utveckling och välfärd.
- Regeringen ska införa ett mått på utveckling och välfärd som även speglar demokrati, rättvisa, jämställdhet, hälsa, utbildning, t ex HDI.
899
Kr18Motion 168Klimatmobilisering
Sveriges regering ska:
- deklarera att vi befinner oss i ett akut nödläge i avseende på klimatförändringarna.
- åta sig att i högsta möjliga utsträckning skydda alla människor, samhällen, arter och ekosystem samt att återställa ett säkert klimat.
- mobilisera de resurser som krävs för effektiva åtgärder som är tillräckliga i skala och hastighet.
- verka för att alla regeringar vidtar dessa åtgärd.
911
Kr18Motion 180Solidariskt och långsiktigt samhällsbyggande.
- Bygg ut vind- och solenergi mycket snabbare.
- Stoppa kärnkraften mycket snabbare.
- Via FN bör vi verka för att förbjuda kärnvapen.
923
Kr18Motion 226Hållbar samhällsutveckling helhetssyn och nya arbetsformer
Riksdagen uppmanas att ta ny ställning till motionen "Hållbar samhällsutveckling, behov av helhetssyn och nya arbetsformer" Motion 2004/05 MJ510. I viss mån behöver den aktualiseras. I anslutning till motionen bjuds representanter för civilsamhället för samtal.
969
Kr18Motion 246Lyckad omställning bort från olja kräver fokus, nytänk och god ekonomi.
- #1 vi måste förstå vad som vi själva kan påverka som ger tillräckligt stor effekt
- #2 Ha en god omställningsekonomi genom att vi aktivt utnyttjar och stöttar våra egna affärsmöjligheter som omställningen ger.
- #3 undanröjer omställningshinder såväl fysiska, ekonomiska, juridiska som politiska.
- #4 lösa problemet med tunga transporter för att hålla samhället igång är en stor nyckelfråga.
989
Kr18Motion 8Riksdagen ger regeringen uppdraget att hitta sätt som inspirerar människor att skriva berättelser som stärker föreställningen om att ett hållbart samhälle är möjligt. 992
1
POLITIK
-Liknande rubriker. Kr14: Politik 1 - nationellt och internationellt. Kr18: Övergripande. 19
Mu-VarförSe Mu-Varför.55
Mu-VarförKrisen måste högst upp på den politiska dagordningen.97
S-programOmställningen till ett hållbart samhälle innebär stora möjligheter för nya innovationer, fler jobb och ökad livskvalitet.[16]Kräver en strategisk miljöpolitik.[29]339
12
Ideologi
Mu-Ekonomiavsnitt "Erkänn problemen!"Erkänn problemen!56
Mu-EkonomiSe vetenskapligt på planetära gränser, obetalbar miljöskuld, global resurshållning och energislavar.67
Mu-VarförSe saker i ett större sammanhang. Öka medvetenheten. Respektfullt samarbete människa-natur.96
Mu-VarförÖverbrygg rädslan att inte tillhöra gruppen.103
Mu-LivsstilStärka tilltron till andra människor och hoppet om att en förändring är möjlig genom att träffa andra engagerade i frågan och arbeta tillsammans mot en omställning.134
Mu-LivsstilEn mycket stor andel av dagens miljöproblem har uppkommit som bieffekt av den samtida uppfattningen att vi har ont om tid.Uppmuntra människor att ägna tid åt reflektion och eftertanke och att oftare stänga av mobilen/datorn och bara glädjas åt livet och naturliga fenomen. 135
Mu-GlobrättvisaTillämpa WFTO:s 10 principer för rättvis handel.182
Wfto9. Ökad medvetenhet om Fair Trade.298
S-programStrategisk miljöpolitik där forskningssatsningar, lagstiftning och olika ekonomiska styrmedel är de viktigaste instrumenten. Målmedvetna satsningar på hållbar utveckling i samverkan mellan det offentliga och näringslivet.[29] 341
S-programDet krävs en ny syn på välstånd, ekonomisk rationalitet, nya linjer i samhällsplaneringen och stadsutvecklingen, globala överenskommelser och ett individuellt ansvar för den egna förbrukningen.[25]Det övergripande kravet är att ställa om produktionsliv, bostäder, energisystem och transportsystem i resurssnål och resurseffektiv riktning, i former som är förenliga med kraven på social rättvisa.[25]Det förutsätter mycket kraftiga minskningar av dagens resursförbrukning, och därmed förändringar i både produktions- och konsumtionsmönster.[25]. 342
Kd-programFörvaltarskapsprincipen.[2] Människan är förvaltare av – och inte herre över – skapelsen.[45] Förvaltarskapet gäller både de egna personliga tillgångarna och de materiella värdena miljö och naturresurser.[46];419
Kd-programHållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Passar bra med förvaltarskapsprincipen.[45] Agera med en långsiktig helhetssyn med respekt för vår samtida omgivning och kommande generationer.[45] 420
Kd-programOansvarig hushållning och förgiftning av luft, vatten och mark. [3]Förvalta miljö och naturresurser ansvarsfullt.[1] Inte på ett ansvarslöst sätt förbruka ändliga resurser och naturvärden.[46]Goda livsbetingelser ska inte äventyras och kommande generationer måste också få del av dem.[1] 421
Kd-programFörsiktighetsprincipen: om misstanke finns om hot eller oåterkallelig skada på miljön, måste extra försiktighet tillämpas.[46]422
Kd-programMot de avigsidor i konsumtionssamhället som lett till en materialistiskt inspirerad slit- och slängfilosofi med en oansvarig hushållning och förgiftning av luft, vatten och mark som följd. [3]423
Kd-programMot en panteistiskt färgad natursyn, ekosofismen, där människan varken tillåts ingripa i naturen eller förvalta den, utan reduceras till en länk i kretsloppet utan ett specifikt värde.[3]Ingrip i naturen och förvalta den.[3] Människan kan ingripa och påverka naturen, men på ett långsiktigt hållbart och varsamt sätt.[47]424
Kd-programGemensamma eller allmänt giltiga värden är --- den goda miljön etcetera. --- En skyldighet påtalar ett ansvar för värdena och rättigheterna till dem.[4]Värna miljön.[4]Rätten --- att få uppleva en ren miljö.[4] 425
Kd-programDjuren ska behandlas med respekt och omtanke. Djur och människor har inte samma, men djuren har värde.[47]426
Kd-programVärdefulla kultur- och naturmiljöer ska hanteras varsamt så att de på bästa sätt bevaras för framtiden, men ett riksintressesystem och strandskyddsregler får inte skapa onödiga hinder för bostadsbyggande och människors möjlighet att nyttja sin egendom.[13]427
Kd-programVäl fungerande samhällsekonomi med politisk och personlig frihet i balans. Samt långsiktighet med socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv.[20]Ett gott samhälle. [20]428
Kd-programSubstitutionsprincipen innebär att mindre farliga ämnen så långt möjligt ska ersätta farliga.[49]429
Kd-programMiljöhänsyn behöver genomsyra alla politikområden. Hållbar utveckling förutsätter att ekologi, ekonomi och sociala hänsyn integreras. Olika styrmedel, såväl informativa och regulativa som ekonomiska, kompletterar varandra och kan användas var för sig eller tillsammans beroende på verksamhetsområde. Lagstiftning med förbud och gränsvärden, en ekologiskt färgad skattepolitik, miljöledningssystem och miljövänlig upphandling är exempel på strategiska instrument som ska användas.[49] 430
Kd-programTeknik och etik får inte separeras. All forskning och bioteknisk verksamhet inklusive patent och växtförädlarskydd ska ytterst syfta till mänsklighetens gemensamma bästa och måste utgå från och respektera alla människors absoluta och okränkbara värde. Varken människan eller miljön får äventyras.[66]431
Kd-programGlobal utveckling kräver en helhetssyn --- där --- bland annat --- förädling av råvaror, bistånd och miljöfrågor ingår.[17]432
Kr14Motion 167. Gemensamma lösningar för klimatet, jobben och välfärden: ---
- KLIMATHOTET inte kan avvärjas utan brett folkligt stöd för en alternativ ekonomisk politik och det folkliga stödet inte kommer utan garantier för jobb och välfärd.
- KLIMATET kräver stopp för tillväxt i de rika länderna.
- JOBBEN kräver kontroll över investeringar och fördelning av arbete.
- VÄLFÄRDEN kräver att överklassens rofferi stoppas.
606
Kr14Motion 200.Ställ om för jobb, välfärd och miljön:
--- aktivt arbetar för en politik i Sverige och EU för en rättvis omställning av samhället. En omställning som ger alla rätt till välfärd i hela landet och stoppar miljöförstöring och klimatpåverkan och samtidigt främjar samma utveckling inom hela EU. För det behövs en omläggning av skattesystemet och satsningar på offentliga investeringar som gör en klimatomställning av samhället grundad på social rättvisa möjlig.
609
Kr14Motion 184.Inför krav på Klimatstrategisk plan i miljölagstiftningen:
--- den idag otydliga styrningen och diffusa ansvaret för åtgärder som minskar klimatpåverkan tydliggörs. Ett led i detta är att införa skyldighet för kommunerna att upprätta en Klimatstrategisk plan som styrande dokument, verktyg och komplement i den fysiska planeringen (PBL).
621
Kr14Motion 25.Ett helhetsgrepp för att hejda klimatförändringarna:
--- Sverige bör ta initiativ till kraftfulla internationella satsningar för att inte bara bromsa klimatförändringen, utan även stabilisera världens befolkning, utplåna fattigdomen och återställa ekosystemen.
627
Kr14Motion 216.Erkänn att vi släpper ut dubbelt så mkt CO2 som den officiella utsläppssiffran:
--- Sverige måste erkänna det faktum att vi släpper ut dubbelt så mkt CO2 som den officiella utsläppssiffran. Bl a genom att vi exporterat tillverkande industri sen 1980-talet till andra länder där utsläppen sker och att vi sen importerar producerande varor med inbäddad energi och utsläpp.
645
M Ernman7. Alarmism. (Kommentar kring.)654
AesacGri-indikatorerPublic policy688
Kr18Motion 72Hämta inspiration från Kuba.
Sverige måste minska sitt ekologiska fotavtryck från 4,2 till 1,0 jordklot och sina koldioxidutsläpp till högst 1 ton per person. För att klara av detta i praktiken föreslår jag att Riksdagen och svenska myndigheter studerar Kuba som det enda utvecklade land som är i närheten av hållbarhet. Om Kuba ställer om från olja till sol kan konsumtionen på andra områden öka med 0,4 jordklot.
815
14
Politiska metoder
-Liknande rubriker. Kr14: Påverkan, metoder. A30: Genomförande och globalt partnerskap 20
-Parisavtalet: 1.5 C.
350.org: 350 ppm.
Wwf: 1 klot.
21
Mu-EkonomiSkynda. Prioritera. 36
Mu-EkonomiSkaffa de ekonomiska verktyg som behövs för kontroll över utvecklingen. 37
Mu-EkonomiSätt upp tillräckliga, rimliga mål! Måttsätt.68
Mu-Ekonomippm under 350.69
Mu-EkonomiTemperaturhöjning under 1.5 C.70
Mu-EkonomiHåll oss inom de nio planetära gränsvärdena.71
Mu-EkonomiSå tidiga årtal som möjligt.74
Mu-EkonomiResursförbrukning från motsvarande max 1 klot i varje land.75
Mu-EkonomiFör en vuxen dialog om det faktiska läget och konsekvenser av olika åtgärder.80
Mu-VarförSlut på våld. Fred. Handla gemensamt för en hållbar värld.95
Mu-VarförPartiöverskridande avtal. Konsensusbaserad analys.98
Mu-VarförGlobal politisk demokrati. Demokratiska företag.100
Mu-GlobrättvisaSveriges civilsamhälle, riksdag och regering bör arbeta för att tillsammans med andra progressiva medlemsstater lyfta förslag om en rådgivande parlamentarisk församling inom FN.167
Mu-GlobrättvisaStopp för handelsavtal som gynnar skadlig massproduktion under dåliga villkor (stoppa TTIP och WTO). (Klädfibrer som exempel.)173
Mu-Globrättvisa4. Demokratiska former för världssamhället är nödvändigt.För att uppnå global rättvisa.178
Mu-Globrättvisa5. Alla regionala handels- och investeringsavtal måste ifrågasättas.179
Mu-LandStadMatOmpröva EU:s jordbrukspolitik.272
Wfto2. Transparent och demokratisk organisation.291
S-programInternationella handelsavtal.[21]Stämma överens med de internationella miljöavtalen.[21]340
S-programMarknadsmekanismerna klarar inte av att hushålla med sådant som saknar marknadspris, som luft och vatten. Därav följer exploatering.[7]Det krävs demokratiska beslut.[7]Förhindra exploatering.[7]357
S-programRörelse för förändring.[Rubrik före 17]. Engagemanget för miljön och den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling är en internationellt samlande motkraft mot exploatering av vår natur.[17]358
S-programDen svenska socialdemokratin vill vara en del av denna politiska kraft, som gör globaliseringen till ett verktyg för demokrati, rättvisa och hållbarhet.[18] 359
Kd-programMiniminivåer för miljöavgifter ska kunna fastställas genom majoritetsbeslut inom EU.[6]442
Kd-programInför planbeslut ska konsekvensbeskrivningar göras, som beskriver hur olika delar av samhället påverkas.[12]443
Kd-programDet är därför viktigt att upprätthålla den grundläggande skillnaden mellan upptäckt och uppfinning. Patent ska inte beviljas på rena upptäckter av till exempel en gen, gensekvens eller ett enzym.[66, jämför 65]444
Kr18Motion 2Greta, ett grönt handelsavtal:
- att alla överstatliga avtal ska ha en övergripande klausul att alla parter i kontraktet förbinder sig att uppfylla FNs 17 Globala Mål, inklusive FNs klimatavtal från Paris 2015.
- att Sveriges regering verkar för att EU och FN driver detta i sina förhandlingar.
453
Kr18Motion 9Miljöhänsyn genomsyra myndigheters och statliga organisationers arbete.
- Klimatbudget i paritet med ekonomisk budget.
- I linje med ovan, fullständig redovisning av myndigheters och organisationers klimatpåverkan.
- Krav på nyttjande av klimatmässigt bra alternativ vid tjänsteutövande.
- Miljöredovisning i upphandlingar - miljömässig påverkan i tjänst lika viktigt som lågt pris i upphandling.
461
Kr14Motion 81.Ny alternativ energirapport:
--- Energimyndigheten får ett nytt uppdrag att tillsammans med Globala energisystem från Uppsala Universitet ta fram en (alternativ) energirapport i stället för World Energy Outlook som OECD:s energiorgan IEA publicerar.
601
Kr14Motion 57.Ny internationell rättsordning:
--- Sverige genom EU, FN och alla andra tillgängliga kanaler måste verka för att tillskapa en fungerande internationell rättsordning med befogenhet och resurser att motverka de kortsiktiga och starka privata/enskilda, nationella och internationella ekonomiska intressen som fått alltför stort inflytande. En stor utmaning blir att kunna driva detta och ändå behålla viktiga demokratiska institutioner och värderingar.
611
Kr14Motion 208.Begränsa den globala medeltemperaturhöjningen till 1,5 grader:
--- Sveriges klimatpolitik kan anpassas för att göra vår del i att begränsa den globala medeltemperaturen till 1,5 grader - att Sverige inom EU driver på för att även EU:s klimatpolitik anpassas till detta mål.
613
Kr14Motion 210.Motverka TTIP-avtalet:
--- TTIP-avtalet på inget sätt får försvåra för minskade klimatutsläpp eller hållbar utveckling, alternativt att TTIP-avtalet stoppas.
614
Kr14Motion 310.Kriminalisera ekocid vid Internationella brottmålsdomstolen i Haag:
--- aktivt ska arbeta för att massförstörelse av naturen, ekocid, kriminaliseras i internationell lagstiftningen vid Internationella brottsmålsdomstolen i Haag.
615
Kr14Motion 94.Bibehåll reglerna för kommunalt veto mot vindkraft:
--- den s.k. kommunala vetorätten vad gäller vindkraftbyggnad bör bibehållas.
620
Kr14Motion 191. Beredskapsplan:
--- nationen, regionerna och alla kommuner ska åläggas att utarbeta beredskapsplaner för hur samhället ska kunna ställas om till följd av mer varaktiga bristsituationer som klimatförändringarna kan ställa till med.
623
Kr14Motion 2.Prioritera klimatpolitiken:
--- beakta den pågående globala klimatförändringen, vilken mycket allvarligt hotar hela vårt klot redan detta sekel.
626
Kr14Motion 77.Rädda klimatet billigt och rättvist:
--- satsa all diplomatisk kraft för att förmå FN och världens länder att ställa sig bakom en hållbar klimatutveckling med en rättvis fördelning av kostnaderna och få dem att förstå att notan blir lägre ju snabbare klimatanpassningen startar. Att skapa en värld som bygger på uthålligt användande av jordens resurser och en rättvis fördelning är en utmaning för oss alla. Det gäller att vårda vår planet så att våra barn och barnbarn har en hållbar värld att leva i. Vi måste ändra vårt tänkande på utveckling och välstånd och vända om från en fossildriven ekonomi till en hållbar ekonomi.
628
Kr14Motion 186.Höjning av ambitionsnivån och målet för klimatförhandlingarna:
--- avsevärt höjd ambitionsnivå i det kommande globala klimatavtalet 2015 liksom i redan gjorda åtaganden om utsläppsminskningar fram till 2020 för att Arktis, Antarktis och Himalayas glaciärer ska kunna bevaras. Det kräver minskningar av utsläppen av växthusgaser och andra klimatpåverkande ämnen så att temperaturökningen hålls på en klart lägre nivå än 2 grader, helst högst 1.5 grader. I Sverige bör sotutsläppen från vedeldning minskas kraftigt under de kommande 10 åren.
629
Kr14Motion 160.Skrota ETS, EU:s Emissions Trading System - handel med utsläppsrätter:
--- verka för att EU ska lägga ner ETS, Emissions Trading System.
632
Kr14Motion 79.Sveriges klimatmål: ---
1) Sverige ska införa mål för 2030 om
a) att minska utsläppen av växthusgaser med minst 60 % jämfört med 1990.
b) att minst 60 % av energianvändningen ska täckas av förnybar energi.
c) minst 40 % lägre energianvändning än 2008 per BNP-krona.
2) I svenska mål om växthusgasutsläpp ska alla utsläpp av växthusgaser i Sverige ingå.
3) Svenska mål om växthusgasutsläpp ska gälla utsläpp av växthusgaser i Sverige, inte utsläppsminskningar i andra länder.
4) Den svenska växtlighetens upptagande av koldioxid ska inte räknas in när det beräknas hur välsvenska mål om växthusgasutsläpp uppfylls.
633
Kr14Motion 140.Skrota den nytillsatta klimatutredningen och besluta om omedelbara åtgärder istället:
--- skrota den förhalande klimatutredningen och ersätt med en konkret handlingsplan för de närmast kommande åren.
634
Kr14Motion 220.Halvera Sveriges klimatpåverkan under nästa mandatperiod:
--- nästa regering ska driva en ambitiös klimatpolitik som skapar eko i omvärlden och som kan öppna upp de låsta klimatförhandlingarna genom att vara ett inspirerande exempel. Sverige kan gå före.
635
Kr14Motion 311.Ett bindande klimatpolitiskt åtagande lyft över partipolitiken:
--- Sveriges riksdag antar ett övergripande klimatpolitiskt åtagande som pekar ut riktningen för en snabb omställning till ett hållbart samhälle och lägger grunden för långtgående, radikala men fullt genomförbara åtgärder.
636
Kr14Motion 315.Genomför Staffan Laestadius omställningsprogam: ---
1. att Sveriges politiska partier offentligt bör deklarera vilken inställning de har till det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell'.
2. att Sveriges riksdag snarast bör deklarera att man vill påbörja det omställningsprogram som beskrivs i boken 'Klimatet och välfärden: Mot en ny svensk modell' med den långsiktiga ambitionen att genomföra det i sina huvuddrag.
3. att professor Laestadius bör knytas som expert till genomförandet av det av omställningsprogram som han utformat
637
Kr14Motion 30.Lyft klimatfrågan över partipolitiken:
--- våra högsta politiska beslutsfattare måste lyfta klimatfrågan över partipolitiken och utforma en gemensam politik som stoppar klimatförändringen och tryggar alla barns och barnbarns framtid.
638
Kr14Motion 98.Oberoende klimatpolitik och ändrad samhällsutveckling: ---
- att Sveriges politiker - oberoende av andra länders agerande - i alla sammanhang tar beslut som bidrar till en kraftfull klimatpolitik och en långsiktig miljö- och resurspolitik.
- att det svenska samhället byter utvecklingsinriktning och systematiskt byggs om för att åstadkomma optimal hushållning med naturresurser.
639
Kr14Motion 176.En krisplan för avveckling av Sveriges utsläpp av växthusgaser:
--- en utredning med målet att skapa en nationell krisplan om hur vi i Sverige kan avveckla våra utsläpp av växthusgaser snarast möjligt.
640
Kr14Motion 312.Minska Sveriges klimatfotavtryck i och utanför landet:
--- Sverige frekvent ska redovisa samt minska Sveriges och svenskars totala bidrag av klimatgaser till atmosfären. Beräkningen ska göras utifrån hela den utsläppsmängd som vår konsumtion åstadkommer både i och utanför Sverige. Så snart lämpliga mätetal och mätprocedurer är etablerade ska årliga minskningsmål införas. Dessa ska mätas och redovisas frekvent.
646
M Ernman2. Ordning och reda. (Kommentar kring.)649
AesacGri-indikatorerCorruption687
Kr18Motion 44Ordet hållbarhet i politiska beslut.
- Att i alla beslut där ordet hållbar används i betydelsen hållbar miljö, definiera vad ordet hållbar betyder baserat på vetenskapligt vedertagna beskrivning, samt ange hur hållbarheten kommer att följas upp.
- Att årligen redovisa uppföljningen av hållbarhet i fattade beslut, samt att vidta åtgärder för att uppnå hållbarhet i de fall genomförande av beslut inte är hållbart.
787
Kr18Motion 93Undvik att ansluta Sverige till odemokratiska globala handelsavtal.
Vägra att skriva på nya globala handelsavtal även om EU signerat dem. Förnya inte gamla utgående sådana.
836
Kr18Motion 96Skapa ett fredsdepartement.
Departementet ska granska alla politiska beslut i samklang med miljö och klimat.
839
Kr18Motion 104Grönt index.
Inför ett Grönt index 1-17, som beskriver hur klimatsmart en organisation är (där 1 är bäst). Varje organisation skall redovisa sitt Grönt indexvärde i årsredovisning eller på annat sätt. Man kan även låta sina anställda redovisa sitt personliga index och ange sina anställdas medelindexvärde.
847
Kr18Motion 111Green Nudging.
Inför ett system för nudging baserat på de 17 globala målen. (Agenda 2030). Genom att knuffa på företag och organisationer i rätt riktning och belöna de som närmar sig målen, så kommer hela kommuner och regioner att kunna mätas och belönas. Alla som önskar skall kunna ta del av hur väl organisationer uppfyller målen.
854
Kr18Motion 190CO2 Emissions: No more loose talk!
- every part of government shall create plans to reduce CO2 by 1%/month for the entire 4 year elected term.
- shall have universities estimate and measure CO2 levels per action, eg. Drawdown.
- shall check and report on every media channel and be examined publicly in weekly town hall meetings.
- shall negotiate a temporary halt to agreements which inhibit these plans until CO2 < 350ppm.
933
Kr18Motion 210Bygg klimatrörelsen: Weekly local Klimatriksdagen meetings until we reach 350ppm
- Upplys: Vetenskapen är klar. Politiken förhindrar omställningen.
- Undersök, diskutera vad inom politiken som förhindrar.
- Möjliggör gräsrotspolitik.
- Skapa demokratiska klimat-fora nära och veckovis.
953
Kr18Motion 239CO2 emissions reduction without borders.
- build economic paths for Swedish companies to impact other countries CO2 emissions and Carbon storage.
- host the first EU people Climate parliament in Poland IPCC meeting, creating pathways for Swedish companies to win CO2 reduction contracts
- establish CO2 transparency measurement to assess CO2 reduction in the EU.
- establish international water based wind farms to "keep it in the ground!".
982
15
Aktörer
Mu-VarförPeka ut kapitalägare och näringsliv som i praktiken allt värre fiender till jorden.99
Mu-VarförIndivider måste välja livsstil.102
Mu-EnergiSveriges regering och riksdag skall vid alla beslut ta hänsyn till miljö- och klimathot i alla sina beslut såväl de som berör inrikes som utrikes förhållande. (Ej fortsätta med kolbrytning i Tyskland, inte heller bygga varken förbifart eller österled och inte heller bygga ut flygplatserna).111
Mu-LivsstilMatkonsumenternas makt är stor och bör utnyttjas till att driva utvecklingen mot en mer hållbar matproduktion framåt. Genom buycott som kan ses som motsatsen till att bojkott kan konsumenter gå samman och uppmuntra till stödköp hos företag som satsar på en hållbar inriktning och en ekologisk agenda.137
Mu-LivsstilSom konsumenter kan vi förutom att handla hållbart göra stor skillnad genom att minska matsvinnet.138
Mu-LivsstilSe till att kommuner och landsting föregår med gott exempel och serverar mindre rött kött och mer närodlat för att minska på koldioxidutsläppen! Gör det enkelt för invånarna att sopsortera genom lättillgängliga sorteringsstationer med tätare tömning, så att ingen tycker att det är för besvärligt att sopsortera!139
Mu-LivsstilI väntan på politikerna kan vi själva givetvis redan nu göra mycket för att ställa om till en mer hållbar livsstil som t.ex genom att (en uppräkning av åtgärder).En åtgärdslista för medborgarna. 140
Mu-LivsstilPåverka andra.149
S-programEU ska bli en union för social rättvisa, full sysselsättning och hållbar utveckling.[30]309
S-programNödvändig omställning till ekologisk uthållighet.[13]. Hela världssamfundets ansvar. [23]. De rika länder som idag står för den stora delen av utsläppen måste gå före.[23]. 343
S-programDe internationella institutionerna måste ha kraft att kontrollera och balansera det globala kapitalet.[2]. Utvecklas till redskap för --- hållbarhet.[2].344
S-programExploatering av vår natur.[17]Engagemanget för miljön och den nödvändiga omställningen till en hållbar utveckling är en internationellt samlande motkraft. [17]. 345
S-programPolitisk kraft, som gör globaliseringen till ett verktyg. Svenska S vill vara del av detta.[18].Demokrati, rättvisa, hållbarhet.[18].346
S-programFN-systemet refomeras till demokratisk, global beslutsorganisation, som bättre återspeglar förhållandena i dagens värld. FN ska vara ledande aktören i aktiv dialog med de globala folkrörelserna.[19]Mänskliga rättigheter. Ingen fattigdomen. Bra klimat och miljö.[19]347
S-programDe rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.[16]348
S-programGlobal överenskommelse mellan arbete och kapital, arbetsgivare och arbetstagare.[20]Precisera parternas ansvar för en socialt och miljömässigt hållbar utveckling.[20]349
S-programFöretagens frihet i EU får  aldrig ske på bekostnad av principerna om [bl a] miljömässig hållbarhet.[31]EU's marknad måste få ett tydligt regelverk, som tar ---miljömässiga hänsyn.[31]350
S-programMedlemsländerna ska kunna gå före inom miljöområdet.[33]351
S-programEU ska bli en union för social rättvisa, full sysselsättning och hållbar utveckling.[30]352
S-programSocialdemokrater ska ta initiativet och agera skyndsamt såväl i Sverige som i internationella sammanhang. Sverige ska driva på i arbetet för en ny global klimatöverenskommelse och en EU-politik för en långsiktigt hållbar utveckling samt vara en föregångare i den egna, nationella klimatpolitiken.[24]353
S-programEU:s miljöpolitik måste ytterligare utvecklas. Skärpta krav för miljöpåverkande utsläpp. Gemensamma miniminivåer för koldioxidbeskattningen. Gemensam finansiering av miljöinvesteringar. Omläggning av jordbruks- och fiskeripolitiken. Konsumentperspektivet, inte producentintresset, ska vara utgångspunkten för en politik där säkra livsmedel, miljöhänsyn och etisk djurhållning är grundprinciper.[32]Omställningen till ekologiskt hållbar utveckling. De rika ländernas resursförbrukning måste minska.[32]354
S-programKlimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik.[13] 355
S-programMisstro kopplat till ojämlikheten i världen är en av förklaringarna till att ansträngningarna att hitta internationella överenskommelser i klimatfrågan inte nått tillräckligt långt.[15] 356
Kd-programInom EU: - Tillhandahålla förutsättningar för --- jordbruk förenligt med --- biologisk mångfald, god djurhållning och livsmedel framställda på ett miljömässigt hållbart sätt.[5] - I många fall den mest lämpliga nivån för att arbeta med miljöproblemen.[6] - Måste gälla: Förvaltarskapsprincipen, Försiktighetsprincipen, Förorenaren betalar, Grön skatteväxling, Ökad samordning av energipolitiken.[6, 7] - Stärkt miljögaranti. Den minst miljövänlige måste bevisa att garantin inte kan tillämpas.[8]Långsiktigt hållbar utveckling måste vara målet för samtliga EU:s politikområden.[6]433
Kd-programMånga beslut --- får större konsekvenser för barn och ungdomar ---. --- till exempel --- miljöfrågor. [9]Ungdomar får komma till tals [9]434
Kd-programInvånare som är berörda får ge sina synpunkter så tidigt som möjligt i planprocessen.--- Det gäller såväl människor --- som miljö och kulturvärden.[12]435
Kd-programGenom ökad delaktighet i samhället, starkare civila samhällen och större spridning av makt och resurser [15]Positiv ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling liksom för en mer jämlik fördelning av resurserna.[15]436
Kd-programAnsvaret är både personligt och gemensamt. Människan kan göra medvetna val och utnyttja sin makt som konsument för att ta tillvara både sina egna och andras yttre resurser. Det går inte att vältra över ansvaret på andra personer, eller på samhället i övrigt, när det gäller att ändra livsstil. Strävan att förbruka mindre av ändliga resurser och ett personligt ansvar för kretslopp och avfallshantering är en nödvändighet för mänsklighetens långsiktiga överlevnad.[48]437
Kd-programDe allvarligaste miljöhoten är globala eller storregionala.[54] Ett samarbete över nationsgränserna nödvändigt och en av EU:s viktigaste uppgifter.[54]438
Kd-programEtt system som innebär att utsläpp medför kostnader bör finnas inom EU.[55]439
Kd-programMarkägarna är en stor resurs, inte minst då det gäller att bevara kulturlandskapet.[58]440
Kd-programMedvetna konsumenter får därmed större möjlighet att välja energi och el som är producerade med mer miljövänlig teknik och kan därför driva utvecklingen framåt.[72]441
Kr14Motion 82.Utreda fördelarna med ett utträde ur EU:
--- utreda ett utträde ur Europeiska Unionen med vikt på utträdets positiva effekt på reduktionen av CO2-utsläppen.
610
Kr14Motion 93.Myndighet för Hållbar utveckling: V
--- en myndighet ska bildas för Hållbar utveckling.
622
Kr14Motion 89.Offentliga medel ska minska klimatpåverkan: ---
1) Offentliga organ ska välja lösningar för sin verksamhet som innebär låg klimatpåverkan.
2) Offentligt ägda bolag ska prioritera åtgärder som leder till minskad klimatpåverkan framför åtgärder som ger större avkastning till ägaren.
3) AP-fonderna ska kontinuerligt minska sitt innehav av aktier i företag som orsakar stora utsläpp av växthusgaser och öka innehavet i företag med låga växthusgasutsläpp.
625
Kr14Motion 78.EU:s klimatmål: ---
1) Sverige ska verka för att EU ska ha ambitiösa klimatmål.
2) Sverige ska verka för att EU får mål för 2030 om
a) att minska utsläppen av växthusgaser i EU med minst 50 % jämfört med 1990.
b) att minst 40 % av energianvändningen i EU ska täckas av förnybar energi.
c) minst 40 % lägre energianvändning i EU.
3) Sverige ska verka för att varje EU-land får ett mål om att en viss andel av dess energianvändning ska täckas av förnybar energi 2030.
630
Kr14Motion 118.Ett starkt svenskt agerande i EU för att minska koldioxidutsläppen:
--- i Sveriges riksdag enas över partigränserna om att samlat driva en kraftfull politik i EU för att radikalt höja takten i att minska koldioxidsutsläppen inom EU.
631
M Ernman8. Lobbyisten. (Kommentar kring.)655
AesacUndp-mål17. Genomförande och globalt partnerskap674
AesacEs-indexenvironmental governance. participation in international collaboration efforts.701
Kr18Motion 188Examine the "Action" Sector relation to Climate Desctruction
- to examine, support and actively expand Climate "Action"!
- to enable a living wage and reasonable working conditions for people working with the "action" sector.
- to actively encourage Climate Action to reduct Climate Anxiety!
931
Kr18Motion 211Create a Climate Corps
- enable Climate Corps across the world, based on the JFK Peacecorps.
954
Kr18Motion 235Power and Transparency need to be proportional #ExxonKnew
- laws which reduce our ability to react to Climate Destruction need to be temporarily revoked.
- power inequality within our society needs to be researched and discussed because #ExxonKnew
- if #ExxonKnew then our justice system is failing us
- time for the politicians to use transparency to help the people lead our democracy.
978
Kr18Motion 256A People’s Climate Parliament in Australia.
- We want Klimatriksdagen to assist with setting up and liasing with a People’s Climate Parliament in Australia, including recommendations about how to run this event, using the Swedish Climate Parliament as a model.
- We also want an ideas discussion and online forum with Klimatriksdagen 2018 workers about other forms of external support including online learning and economic support.
1000
2
LIVSSTIL
-Liknande rubriker på områden. Mu: Vår livsstil. Kr14: Konsumtion, mat och livsstil. Kr18: Livsstil.3
Mu-LivsstilSe Mu-Livsstil.48
S-programPositivt: De kraftiga välståndsökningar som följde av det industriella genombrottet.[3] 310
Kr14Motion 20.Stimulera lokal självförsörjning:
--- utarbeta ett förslag om att undersöka förutsättningarna för att inrätta ett skattereducerande stöd- och stimulanspaket till kommuner som satsar på lokala självförsörjningsprojekt. I första hand inom livsmedels- och djurhanteringen, men även inom andra näringar som främst levererar varor och tjänster till närområde (inklusive energi, till exempel med sol- och vindkraft).
563
Kr14Motion 37.Rättvisa individuella flygkvoter:
--- vi behöver införa individuella kvoter för privata flygresor.
564
Kr14Motion 62.Arbetstidsförkortning nödvandigt för klimatets skulle:
--- arbetstiden ska förkortas och sextimmarsdag blir normalarbetstid.
565
Kr14Motion 115.Minska transportslöseri genom närproduktions princip:
--- de politiska partierna ska verka för att EU:s frihandelsdoktrin ersätts med en närproduktionsprincip.
566
Kr14Motion 143.En miljöfond ska inte inneha investeringar i fossil bränslen:
--- en fond inte ska få kallas miljöfond eller etisk fond om den innehåller investeringar i fossila bränslen, dvs. kol, olja eller gas.
567
Kr14Motion 153.Hållbara sociala gemenskaper för omställning och klimatresiliens:
--- behovet av förmånliga villkor för medborgar- initiativ som önskar bygga upp hållbara sociala boendeformer (exempel ekobyar)
568
Kr14Motion 190.Kortare arbetstid ger bättre klimat och rikare liv:
--- på alla nivåer att arbeta för att minska normen för vad som ska anses vara heltid ? detta som ett led i att både minska vår påverkan på klimatet och ge oss ett rikare liv.
569
Kr14Motion 199.Byt ROT och RUT mot RET-avdrag för ekologiska tjänster:
--- omvandla ROT- och ROT-avdrag till RET-avdrag, dvs till Resurser för Ekologiska Tjänster (RET).
570
Kr14Motion 201.Stimulera byggandet av kollektivhus ett klimatsmart sätt att bo:
--- bygga kollektivhus eller åtminstone utreda intresset för bogemenskap på orten. Kommunala bostadsförmedlingar bör registrera intresse för kollektivhus.
571
AesacUndp-mål16. Fredliga och inkluderande samhällen673
AesacOecd-inidcators3. Environmental dimension of quality of life. 3.1. Environmental health risks (2). 3.2. Environmental services and amenities (2).721
-"Om alla människor i världen skulle leva som vi gör i Sverige räcker 'koldioxidbudgeten' inte ens tio år till." (Pär Holmgren, Expressen, 2017.11.05)766
21
Konsumtion
Kr14Motion 3.Energisparande och köpfrid:
--- vi behöver en affärstidslag med begränsning av butikernas öppettider.
547
Kr14Motion 19.Utökat producentansvar:
--- producentansvaret behöver utökas med sikte på att skapa cykliska materialflöden till att gälla alla material samt till att gälla det avfall som produkten ger upphov till under användningen. Vi vill även att Klimatriksdagen framför att producentansvaret behöver skärpas så att det får den preventiva funktion det är tänkt att ha.
548
Kr14Motion 21.Energieffektivisera handel:
--- det bör införas krav på minskad energianvändning inom handels-, konsumtions- och reklambranschen.
549
Kr14Motion 85.Direktiv för att förlänga produkters livslängd:
--- direktiv utgår för att alla nya produkter från hus till en brödrost ska utformas med tanke på lång livslängd och att dess livslängd kan förlängas med hjälp av underhåll och service.
550
Kr14Motion 99.Motverka planerat åldrande av produkter:
--- utforma lagstiftning och stödsystem som främjar funktionsbaserade affärsmodeller. Detta skulle göra det lönsamt för företagen att utveckla produkter med lång livslängd som lätt kan repareras eller återanvändas.
551
Kr14Motion 131.Utökad produktgaranti:
--- införa en tvingande utökad produktgaranti.
552
Kr14Motion 182.Gör offentlig konsumtion och upphandling klimatsmart:
--- kommuner, landsting, riksdag och EU ska verka för att:
- att miljö- och klimatkriterier ska ges högsta prioritet vid offentliga inköp, investeringar och upphandlingar och,
- att Sverige och EU har en myndighet med uppdrag att bidra till att all offentlig konsumtion och offentliga investeringar blir så miljö- och klimatriktiga som möjligt.
553
Kr14Motion 189.Ransonering av fossila drivmedel:
--- införa en svensk ransonering av fossila drivmedel.
554
Kr14Motion 198.Obligatorisk pumpvisning av CO2 utsläpp:
--- alla pumpar för fossila bränslen i Sverige från t ex 2016 obligatoriskt ska visa hur många kg CO2 som förbränning av den tankade mängden bränsle tillför atmosfären.
555
AesacUnep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: konsumtion.660
AesacUndp-mål12. Hållbar konsumtion och produktion668
AesacEs-indexreducing consumption pressures 694
Kr18Motion 103All Sveriges naturturism ska vara hållbar 2023.
1. Införa tydliga, gemensamma krav på hållbar naturturism som leder till att alla arrangörer inom naturturism är hållbara 2023.
2. Investeringar i utökad och tillgänglig kollektiv trafik utanför storstäderna, speciellt de dras med förnybara bränslen.
3. Öka den inhemska turismen genom att förenkla bokningar samt inspirera svenskar att upptäcka Sverige.
846
Kr18Motion 152Minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser !
- Skapa motivation för att minska de konsumtionsbaserade utsläppen av växthusgaser genom information och politik !
- Uppdra åt Naturvårdsverket att ge information om hur man kan minska sina utsläpp !
- Förbered för att införa mer ekonomiska styrmedel och ransoneringar som gynnar en klimatvänlig livsstil.
895
211
Sakkonsumtion
Mu-EnergiByta, låna, reparera, underhålla. 33
Mu-VarförÄndra på flygresor, kött, saker, kläder, energi, skräp, sopor och energi.66
Mu-EkonomiMateriella begränsningar inom olika områden.73
Mu-VarförSlut på konsumism.104
Mu-EnergiDet finns ingen energilösning som tillåter 7 miljarder människor att existera med nuvarande höga konsumtionsnivå och ohållbara livsstil.110
Mu-EnergiAtt dela resurser typ bilar måste stimuleras genom olika former av bidrag och skattesänkningar.121
Mu-EnergiAlla saker som tillverkas bör vara så återanvändningsbara som möjligt. Energikrävande material skall återanvändas i en cirkulär ekonomi.För att minska energiåtgången.124
Mu-LivsstilKlimatkontot (www.klimatkontot.se) är ett nätbaserat test som gör det möjligt att avläsa sitt personliga klimatavtryck baserat på sin livsstil och visa att man är på rätt väg.Uppmana folk att använda tjänster som Klimatkontot. 133
Mu-LivsstilDra ner på konsumtionen141
Mu-LivsstilVälj resurssnåla, miljövänliga och solidarisk alternativ (rättvisemärkt)142
Mu-LivsstilKöp begagnat.143
Mu-LivsstilLeasa eller hyr i stället för att köpa nytt (bilpooler).144
Mu-LivsstilIsolera bostaden, installera solceller och/eller bergvärme.145
Mu-LivsstilÄt mer grönsaker, baljväxter och fullkorn, ät varierat, ät certifierat för att ifrån minska matens klimatpåverkan (LiveWell-kostråd).146
Mu-LivsstilÄt mindre kött, fett, socker och salt147
Mu-LivsstilTa vara på rester och minska matsvinnet.148
Mu-GlobrättvisaMinska konsumtionen av klädfibrer genom t ex återanvändning, folkbildning för billigare klädköp, förstatliga HM under sömmerskekontroll, stoppa TTIP.186
Mu-GlobrättvisaMindre boyta.190
Mu-GlobrättvisaMinskad köttkonsumtion, särskilt nötkött. 196
Mu-GlobrättvisaMinskad konsumtion av mejeriprodukter.197
Mu-GlobrättvisaMinskat matsvinn och en återföring av näringsämnen (kompostering, kolinlagring).198
Mu-GlobrättvisaObligatorisk kompostering av matavfall i alla hushåll.220
Mu-GlobrättvisaMotverka överkonsumtion av boyta. Det kan samtidigt bidra till att minska bostadsbristen.228
Mu-GlobrättvisaMinskad pappersanvändning.230
Mu-GlobrättvisaDela på befintliga hus och lägenheter.232
Mu-GlobrättvisaÅteranvändningssystem behöver utvecklas.236
Mu-GlobrättvisaStimulera ombyggnad av stora villor till flerfamiljshus.237
Mu-GlobrättvisaFå ner användningen av boyta, och högre nyttjandegrad på befintlig boyta.244
Mu-LandStadMatStoppa matsvinnet.271
Mu-LandStadMatAnpassa kosten.276
Mu-LandStadMatMer vegetabiliskt.279
S-programJordens ekosystem pressas alltjämt för hårt av den resurskrävande produktionsteknik och de lika resurskrävande konsumtionsmönster som utvecklats i den industrialiserade världen.[13] 312
S-programPåverkan: Välstånd orsakas lika mycket av 1) arbete, och 2) billig energi, framförallt olja.[3] 323
Kd-programEn livsstil som innebär ett slöseri med resurser är inte långsiktigt hållbar. [53] Det räcker inte med bara individuella beslut.[49] Det behövs övergripande ramar och förutsättningar som möjliggör och uppmuntrar. [49]En långsiktigt hållbar livsstil.[49]361
Kd-programSom konsument ska man ha möjlighet att undvika produkter som innehåller genetiskt modifierade organismer.[64]En tydlig märkning, med möjlighet till kontroll och uppföljning måste därför finnas.[64]362
Kr14Motion 10.Klimatsmart hantering av organiskt avfall:
--- hanteringen av komposterbart material måste förbättras både med hänsyn till klimatet och uthållig matproduktion.
556
Kr14Motion 16.Minska hushallens matsvin:
--- genomföra en informationssatsning till Sveriges samtliga hushåll om orsaker till och effekter av matsvinnet, samt ger råd om hur det kan motverkas.
557
Kr14Motion 128.En nationell strategi for hållbar konsumtion och produktion av mat: ---
- Vi vill att de beslutar om en lokal, regional och nationell matstrategi som gor det mojligt for bonder/producenter, konsumenter och ovriga marknadsaktorer inom livsmedelssektorn att agera for en rattvis, halsosam och hallbar produktion och konsumtion av mat. En matstrategi med tydliga mal och metoder. Strategin bor tas fram i bred politisk samverkan och med myndigheter som hanterar konsumentfragor, miljo, vatten/hav, jordbruk, livsmedel, landsbygds- och naringslivsutveckling. Lika viktiga ar forskare, miljoorganisationer, naringsliv, livsmedelsproducenter och konsumenter.
- Vi vill att Sveriges folkvalda ska utveckla mal och metoder som gor det mojligt for aktorer inom offentlig upphandling att bidra till en hallbar konsumtion av livsmedel och fa stod att premiera kvalitet fore lagprisalternativ med hog belastning pa miljon, dar kostnaderna for kvalitet vags upp av kloka satt att tillaga och hantera maten.
- Vi vill att matstrategin lyfts fram i Fardplan 2050 och i Konsumentverkets nya plattform for konsumentinformation, och vi vill se tydliga informationskampanjer dar hallbara matval star i centrum. Vi vill att beslutsfattare tar ansvar for att hallbar och halsosam mat for alla behover drivas over tid oberoende av externa faktorer som konjunkturlage och kortsiktiga opinionssvangningar.
558
Kr14Motion 148.Skattelättnader för ekologiska producerad mat:
--- skattelättnader bör införas för ekologiskt producerad mat. Vi föreslår att ekologiskt producerad mat bör få skattelättnader ? exempelvis genom minskad moms i affären.
559
Kr14Motion 152.Köttfria dagar i offentlig verksamhet:
--- lagstifta om att skolor, förskolor, äldreomsorg och sjukhus ska servera köttfria måltider minst två dagar i veckan.
560
Kr14Motion 307.Klimatmärkning av livsmedel:
--- en klimatmärkning av livsmedel bör lagstadgas. Detta bör ges högsta prioritet och ske så snart som möjligt.
561
Kr14Motion 309.Minska användning av emballage och plastpåsar i matvarubutikerna:
--- genom skattelättnader och riktat statligt stöd ska stödja att emballage och användning av plastpåsar i matvarubutikerna kraftigt minskas.
562
AesacEs-indexbasic human sustenance 695
Kr18Motion 24Märk produkter vid källan för resurssnål och miljövänlig avfallshantering.
Inför genom lagstiftning krav på att alla konsumentprodukter märks så att de lätt kan avfallssorteras för återvinning av innehållet och dess resurser.
767
Kr18Motion 29Palmolja i innehållsförteckningen.
Innehållsförteckningen för skönhetsprodukter och rengöringsmedel skall skriva ut att det använts palmolja för att tillverka produkten.
772
Kr18Motion 69Skala upp "One Tonne Life"!
- projektet "One Tonne Life" repeteras i större skala, inklusive samhällets möjligheter att spara utsläpp.
812
Kr18Motion 154Nationellt mål för konsumtionsbaserade växthusgasutsläpp
- att Regeringen inför ett nytt etappmål för att minska konsumtionsbaserade utsläpp, som komplement till målet om netto noll territoriella utsläpp till 2045
- att Regeringen inför styrmedel och vidtar andra åtgärder för att minska konsumtionsbaserade utsläpp att Regeringen avsätter tillräckliga resurser årligen för att de konsumtionsbaserade utsläppen ska kunna mätas och följas upp
897
Kr18Motion 242Konsumtionsmål för varje politisk mandatperiod
- att mål för växthusgasutsläpp i livscykelperspektiv från svensk konsumtion införs i klimatlagen som komplement till dagens territoriella mål
- att växthusgasutsläpp från svensk konsumtion i genomsnitt ska minska med minst 25% per invånare till år 2022 jämfört med 2015
- att växthusgasutsläpp från svensk konsumtion i genomsnitt ska minska med minst 50% per invånare till år 2026 jämfört med 2015
985
Kr18Certifierad Palmolja.
Starta en process där staten ger ut mer information gällande utvinning av palmolja och dess konsekvenser. Svenska affärer ökar inköpet av livsmedel och produkter med certifierad palmolja.
1004
212
Tjänster
S-programVäxande tjänstesektor.[34] 311
Kr18Motion 225Reduce CO2 emissions for children undertaking sport
- support research and development of children*s sports bags so that they can take public transport to training and matchs.
- support clubs with the cost of the bags for clubs who use public transport for children who play sport.
968
Kr18Motion 227Sweden Sing for the Climate
- att spela in en svensk/engelsk version av klimatsången Sing for the Climate, med skolklasser, kändisar, och deltagare på Klimatriksdagen.
- each and every government level will open their meetings with a Sing for the Climate
970
22
Välfärd
-Allt detta finns i rubriker hos A30.1
Mu-EkonomiBygg välfärd utan tillväxt. 64
Mu-EkonomiMotverka de negativa, sociala konsekvenserna av nerväxt. 65
Mu-EkonomiRättvisa inom varje land.76
Mu-EkonomiSänk arbetstiden och ge högre utbildning till flertalet av befolkningen.85
Mu-GlobrättvisaTag ut produktivitetsökning i kortare arbetstid.Fri tid istället för ökad konsumtion 162
S-programPåverkan: Ekonomin i demokratiska länder kan exploatera klimat och miljö, om målen sätts enbart med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens välfärd.[14]Miljökrav med hänsyn till vad välfärden kostar i form av förbrukade naturresurser. [14] Dessa gäller oavsett ägarform och oavsett hur produktionsresultatet fördelas.[14]305
S-program Att rusta människor för förändring, är en nödvändig förutsättning för att bygga det hållbara samhället.[16]307
S-programPåverkan: Välstånd orsakas lika mycket av 1) arbete, och 2) billig energi, framförallt olja.[3] 308
S-programNaturens ramar är absoluta.[4]Nödvändigt att ställa om vårt sätt att förhålla oss till naturen.[4]Påverkan: Denna omställning ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet. [29]319
Kr14Motion 150.Rättvis omställning - fler gröna meningsfulla jobb:
--- anta en hållbar grön arbetsmarknadspolitik med målet att till 2030 ha skapat minst 150 000 gröna meningsfulla jobb, årligen.
605
AesacUndp-mål1. Ingen fattigdom, 2. Ingen hunger, 3. Hälsa och välbefinnande, 5. Jämställdhet, 6. Rent vatten och sanitet, 8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt, 10. Minskad ojämlikhet662
AesacGri-indikatorerLabor practices and decent work684
AesacGri-indikatorerHuman rights685
AesacGri-indikatorerCostumer health and safety690
AesacGri-indikatorerCostumer privacy693
AesacWb-indicatorsEnvironmental and health: PM2.5 pollution annual exposure, PM2.5 exposure percentage exceeding WHO guidelines, acute respiratory infection, diarrhoea, under five mortality rate712
AesacEures33. Key areas (Thematic indicator):
- Addressing food (Daily calorific intake per capita)
745
AesacEiprmsocial and environmental sustainability;751
Kr18Motion 34Stoppa befolkningsexplosionen!
Total miljöpåverkan beror på: Materiell välfärd x teknik x antal människor. I debatten talas mycket om de två första delarna i denna ekvation. Tyvärr glöms ofta den tredje delen av ekvationen av konservativa och tabubelagda skäl. Om vi skall få ordning på planeten måste vi bli färre människor! Jag är övertygad att detta kan uppnås med upplysning och starka ekonomiska incitament!
777
Kr18Motion 83Klimatanpassa barnbidraget.
Överbefolkning är en starkt bidragande orsak till klimatkrisen.
- flerbarnstillägget tas bort.
- barnbidrag betalas för ett eller max två barn.
- barnbidraget räknas upp proportionellt till föräldrarnas ålder.
826
Kr18Motion 155Kortare arbetstid för klimatet
- Ändra arbetstidslagen så att normalarbetstiden räknat per vecka minskar med en timme redan 2019, och sedan ytterligare en timme varje år nästa mandatperiod, så att vi valåret 2022 når 36-timmarsvecka.
898
Kr18Motion 212Jämställdhet en nyckel till effektiva klimatåtgärder
Att regeringen genomför aktiviteterna i Gender Action Plan (under Klimatkonventionen) och följer upp resultaten genom att ge berörda aktörer mandat och resurser för att förstärka jämställdhetsperspektivet i planering och genomförande av klimatåtgärder på nationell, regional och lokal nivå i Sverige
955
Kr18Motion 232Arbeta för klimatsmarta livsstilar och visa att det ger bättre liv
- regeringen tar olika initiativ för att bli världsledande i att möta klimathoten och visa att omställning inte behöver innebära mindre välfärd. De kan tvärtom genom att inriktas på klimatsmarta prioriteringar säkra centrala och bestående aspekter av välfärd som mindre växthusgasutsläpp, ren luft, rena hav, rent vatten, giftfri mark, minskad stress, mindre ohälsa mm.
975
Kr18Motion 249Jämställdhet i hållbara infrastruktursatsningar och samhällsplanering.
Riksdagen bör
- stoppa skattelättnader till personer med tjänstebil; oftast män och istället subventionera god kollektivtrafik, som i högre grad används av kvinnor, unga och äldre.
- i likhet med bl a UK bör Sverige i all planering av boende, arbetsplatser och andra samhällsfunktioner arbeta för att ”mobilitet” inte primärt ger ökad valfrihet och välfärd åt bilburna (automobila) utan åt alla.
993
Kr18Motion 255Climate Denial, Climate Anxiety and Voter Political Action.
Health organisations education about climate anxiety being reduced with climate action, e.g. humour, standing up and civil disobidience.
999
23
Global rättvisa
Kd-programUtvecklingssamarbetet baseras alltför mycket på givarnas tänkande --- där höginkomstländer överför sina livsstilar---. Detta är inte socialt eller miljömässigt hållbart.[19] Samtidigt som västvärlden söker nya hållbara produktionsmetoder måste internationellt bistånd inriktas på stöd till uppbyggande av nationellt miljöskydd, utbildning samt överföring av miljövänlig teknik.[19]2
-Liknande rubriker. Mu: Global rättvisa. Kr18: Global rättvisa. 5
Mu-GlobrättvisaSe Mu-Globalrättvisa49
Mu-VarförVi måste kunna försörja jordens befolkning utan att överskrida planetens gränser, samtidigt som vi respekterar alla människors lika värde.105
Mu-GlobrättvisaPå global nivå behövs en massiv omfördelning och utjämning av resurser och makt över naturtillgångar.För att global rättvisa ska kunna nås.163
Mu-GlobrättvisaInkomstutjämning.166
Mu-GlobrättvisaDramatisk reducering av den rika världens utsläpp.Så att alla får rätt till samma utsläpp/individ.176
Mu-GlobrättvisaJämlikhet är nödvändigt. För att vi ska nå ekologisk och klimatmässig hållbarhet.177
Mu-GlobrättvisaRättvis handel, viktigare än frihandel.181
Wfto1. Bättre möjligheter för marginaliserade producenter.290
Wfto3. Handel med socialt, ekonomiskt och miljömässigt ansvar.292
Wfto4. Rättvist pris och rättvis betalning.293
Wfto5. Inget barnarbete eller tvångsarbete.294
Wfto6. Icke-diskriminering, jämställdhet och fackliga rättigheter.295
Wfto7. Goda arbetsförhållanden.296
Wfto8. Kapacitetsbyggande.297
Wfto10. Miljöhänsyn.299
S-programDagens generationer, rika länder, länder med stora utsläpp, rika  personer riskerar att för sin egen välfärd utarma de naturtillgångar och den fysiska livsmiljö som är livsbasen också för kommande generationer, fattiga länder, länder med små utsläpp, fattiga personer. [15]Dessa svåra fördelningsfrågor visar att solidariteten måste vara global. De rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen. Detta kommer att kräva stora samhällsomställningar.[16]Förena en miljömässig omställning med social och ekonomisk utveckling. [16]. Omställningen till en ekologiskt hållbar utveckling ska genomföras på ett sätt som inte leder till ökad arbetslöshet och social otrygghet.[29]306
S-programLänder med de bästa ekonomiska förutsättningarna bidrar mest till problemet, samtidigt som de oftast också har godast förutsättningar att klara klimatförändringarna. [15]De rika länderna som står för den absoluta merparten av utsläppen av växthusgaser måste också ta det största ansvaret för att minska klimatutsläppen.[16]313
S-programMisstro kopplat till ojämlikheten i världen är en av förklaringarna till att ansträngningarna att hitta internationella överenskommelser i klimatfrågan inte nått tillräckligt långt.[15] 314
S-programKlimat- och miljöfrågorna får allt större vikt i både nationell och internationell politik.[13] 315
Kd-programFattigdomsbekämpningen --- innebär att främja ekonomisk tillväxt och handel, social utjämning, --- hushållning med naturresurser och omsorg om miljön---.[16]363
Kd-programEfterfrågan i höginkomstländer driver ett resursutnyttjande som flyttas till länder med lägre välstånd. I låginkomstländer saknas ofta nödvändig reglering och modern miljöteknik. Människor i nöd tvingas till kortsiktiga beslut med hög belastning på lokala ekosystem som följd.[55]Höginkomstländer som efterfrågar varor och produkter har ett ansvar att hantera denna situation, genom en rättvis handelspolitik och bistånd som möjliggör en utveckling i rätt riktning och tillgång till miljöanpassad teknik för låginkomstländerna.[55]365
Kd-programFattigdomsbekämpningen --- innebär att främja ekonomisk tillväxt och handel, social utjämning, --- hushållning med naturresurser och omsorg om miljön---.[16] 415
Kr14Motion 149.Minska Sveriges utsläpp utan att utnyttja andra länder: ---
- att inte tillåta att utsläppsminskningar från klimatåtgärder i andra länder tillgodoräknas i Sveriges utsläppsminskning. Klimatåtgärder i andra länder t ex i Syd ska vara additionella.
- att redovisa våra totala utsläpp baserade på konsumtion inklusive utsläpp från import av varor och tjänster, med målet att minska andelen från import med 50% år 2020.
644
M Ernman9. Föregångslandet Sverige. (Kommentar kring.)656
Kr18Motion 17Använd svenskt organiskt avfall för att odla i öknar: Lagra CO2 i marken!
- Uppdra åt UD att genom EU arbeta med FN-konventionen mot ökenspridning för att odla upp öknar i syfte att lagra kol i marken och bereda utkomstmöjligheter för befolkningar. I EU samlas en mängd organiskt avfall in, som kan användas i dessa syften.
759
Kr18Motion 67Tredubbla Sveriges avsättning till FN:s gröna fond.
- att Sveriges bidrag till FN:s fond för globala klimatåtgärder (FN:s gröna fond) ska öka från nuvarande 1 miljard kronor per år till 3 miljarder per år under perioden 2019-2022.
- att satsningen ej ska tas från befintliga medel för internationellt utvecklingsarbete utan genom ökade skatteintäkter från kapital, stora förmögenheter och finansiella transaktioner.
810
Kr18Motion 181Garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter
- Sverige ska ratificera ILO-konvention 169 om urfolk och stamfolks rättigheter.
- Sveriges politik för global utveckling ska utformas för att garantera miljö- och människorättsförsvarares säkerhet och rättigheter.
- Företagsstöd (B4D) i det svenska utvecklingssamarbetet bör avvecklas omgående, svenska myndigheter har inte kapacitet att garantera att de mänskliga rättigheterna respekteras.
924
Kr18Motion 184Bättre kontroll av Sveriges multilaterala utvecklingssamarbeten
- Sveriges Riksdag och Regering, liksom berörda Departement och Myndigheter bör öka sin insyn i det multilaterala bistånd som kanaliseras genom internationella organisationer och företag.
- Fler kontrollmekanismer bör införas före, under och efter internationella biståndsprojekt för att säkerställa att dessa följer de svenska riktlinjerna för utvecklingssamarbeten.
927
Kr18Motion 185Hur många ton kostar vårt försvar?
- Regeringen redovisar hur mycket utsläpp som produceras av Sveriges försvar, och hur detta kan reduceras,
- Sverige driver regler om motsvarande redovisning i EU och FN.
928
Kr18Motion 208Rättvis klimatfinansiering
Att Sveriges regering avsätter medel för klimatfinansiering ur statsbudgeten, i linje med Sveriges rättvisa andel på 3,8 miljarder kronor för 2019 och 4,2 miljarder för kommande år under mandatperioden, utöver biståndsbudgeten på 1 procent av BNI.
951
3
PRODUKTION
Mu-VarförÄndra på kolförbränning, skogsavverkning, olämplig djurhållning mm. 94
S-programHänsynen till miljöns krav ska byggas in i produktionsprocesserna redan från början. Naturtillgångarna måste användas mer effektivt. Energiproduktionen ställas om. Den biologiska mångfalden måste skyddas. Jordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel.[26]316
S-programMiljöhänsyn ska vara ett överordnat krav i all produktion.[8]Upprätta en sådan ekonomisk ordning.[8]330
AesacUndp-mål12. Hållbar konsumtion och produktion669
AesacGri-indikatorerProducts, services681
AesacOecd-inidcators4.2. Environmental goods and services724
AesacE MacArthurCircular activities731
AesacEiprmcircular economy and recycling;749
Kr18Motion 182Cirkulär samverkan en nödvändighet för att nå klimatmålen
I syfte att skapa ekonomiska fördelar, minska miljöbelastning, utsläpp av klimatgaser och gifter och öka långsiktig samhällelig resiliens bör cirkulär ekonomi lyftas till en strategisk nivå. Regeringens Delegation för cirkulär ekonomi föreslås därmed ges mer resurser och mandat till samverkan samt i övrigt följa ”EU Commission Circular Economy Action Plan" i dialog med olika intressenter.
925
31
Resurser
-Wwf. Mänskligheten förbrukar resurser motsvarande 1.5 jordklot. Om alla jordens länder skulle förbruka resurser som svenskarna, så skulle det gå åt resurser för motsvarande drygt 4 klot.45
Kd-programKd använder begreppet "Förvaltarskapsprincip".57
Mu-EnergiSverige har en alldeles för låg återanvändning av textilier. Bör kunna öka. Till bortemot 100% inom ett årtionde.132
Mu-LivsstilDet ska vara lätt att göra rätt.136
Mu-GlobrättvisaÅteranvändningsystem för trävaror, möbler, skogsfibrer.229
S-programNaturtillgångar och ekosystem utnyttjas i dag över gränsen för det långsiktigt hållbara. Om denna utveckling inte bryts hotar ekologisk kollaps.[22]Klok hushållning med jordens resurser är en förutsättning för mänsklighetens framtid.[22]Också kommande generationer ska få leva i en värld med frisk luft och rent vatten, hållbart klimat och biologisk artrikedom.[22]317
S-programNaturtillgångarna måste användas mer effektivt.[26]320
Kd-programDen som oroar sig för hur framtidens globala miljö kommer att se ut saknar inte anledningar. Klimatförändringar, utarmningen av den biologiska mångfalden, skogsförstöring, minskade fiskefångster, kemikalier i miljön, regional vattenbrist och övergödning är alla exempel på en utveckling som inte är hållbar.[44] 367
Kd-programMiljöutrymmet minskar. --- Det allvarligaste problemet är därför brist på förnybara resurser. Med en ökande befolkning och fortsatt tillväxt är det framförallt tillgång till betes- och jordbruksmark, till rent vatten och ren luft samt fiskemöjligheter som är hotad. Detta sker genom över- och felutnyttjande samt inte minst genom avfallsmängder och utsläpp som är så stora att naturen inte kan bryta ned dem, vilket leder till miljöförstöring.[51]För att motverka klimatförändring. För att hejda utsläpp av koldioxid och andra växthusgaser.[52]369
Kd-programParker fyller vissa behov och naturområden för fri utveckling fyller andra behov.[57]Nationalparkerna, stadsnära naturområden av hög kvalitet, allemansrätten bevaras, små grönytor i städerna.[57]Bevara vårt nationella naturarv åt kommande generationer. Möjlighet till friluftsliv finns på nära håll för alla människor. För människors hälsa och rekreation.[57]371
Kd-programMarkägarna är en stor resurs, inte minst då det gäller att bevara kulturlandskapet.[58]Reservatsskydd i olika former. Stor naturhänsyn i skogs och jordbrukslandskapet. [58] Bevarande av den biologiska mångfalden.[58]372
Kd-programVåtmarker: bevaras och vid behov återställas. Skog: reservatsskyddas i tillräcklig omfattning. Strand och biotopskydd. Särskilda skyddsregler för den fjällnära skogen. Strandskydd i områden där det finns skäl. Men det räcker inte bara med naturskydd. [59]För att bevara den biologiska mångfalden.[59]373
Kd-programJakt, fiske och viltvård är en del i bevarandet av den biologiska mångfalden.[60]Det ska finnas livskraftiga stammar av våra fyra stora rovdjur: björn, lo, järv och varg. De ska förvaltas så att samexistens med andra intressen är möjlig.[61]375
AesacUnep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: utvinning, fotavtryck (trycket på naturresurser).658
AesacUnep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: effektiv användning.661
AesacUndp-mål9. Hållbar industri, innovationer och infrastruktur666
AesacGri-indikatorerMaterials676
AesacEs-indexreducing population pressures. natural resource management. environmental health.696
AesacOecd-inidcators 1.2. Resource productivity (material productivity: indicators of demand-based material productivity; production-based domestic material productivity; waste generation intensity and recovery ratios; nutrient flows and balances) 715
AesacOecd-inidcators1. Environmental and resource productivity718
AesacOecd-inidcators2. Natural asset base.
2.1. Natural resource stocks (index of natural resources).
2.2. Renewable stocks (freshwater resources, forest resources, fish resources).
2.3. Non-renewable stocks; mineral resources.
719
AesacEurostatMaterial. Raw material equivalents: Extraction. Input (economic value, used). Requirement. Quantity of materials. Import. Export. Unused extraction. Physical trade balance. Output (processed/domestic, back to environment, unused domestic extraction). Weight. Recycled. Stock of materials in buildings, infrastructures and durable goods.729
AesacE MacArthurResource productivity 730
AesacEures1. Resources (Lead indicator):
- Resource productivity
735
AesacEures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Waste into a resource (Generation of waste. Landfill rate of waste. Recycling rate of municipal waste. Recycling rate of e-waste)
739
AesacEiprmraw materials in the global context;748
AesacEiprmsocial and environmental sustainability;753
Kr18Motion 100Ersätt plast med biokompositer.
Minska användningen av fossil plast genom att stifta lagar om att biokompositer av t ex hampa, majs och cellulosa ska användas i stället för plast där det är möjligt.
Gynna utvecklingen av plast tillverkad av hampa eftersom plasten är helt nedbrytbar.
Satsa pengar på bioraffinaderier.
Undvik att använda plast som energiråvara och satsa på materialåtervinning.
Undvik att blanda olika plastsorter efters.
843
Kr18Motion 128Främja odling och förädling av biologiska industriråvaror.
Subventionera val av miljömässigt hållbara fibrer såsom industrihampa inom byggindustrin för att överbrygga det kostnadshinder som idag finns för entreprenörer och självbyggare.
Hjälp igång regional eller lokal produktion av hållbara material som tillgodoser sin regions behov av fibermaterial för minskade transporter.
871
311
Energi
-Liknande rubriker. Mu: Energi. Kr14: Energi. Kr18: Energi. A30: Hållbar energi för alla. 12
Mu-EnergiSe Mu-Energi.50
Mu-EkonomiEndast förnyelsebar energi och radikalt mindre mängd.72
Mu-EkonomiDet finns ingen energilösning som tillåter 7 miljarder människor att existera med nuvarande höga konsumtionsnivå och ohållbara livsstil.77
Mu-EkonomiEndast förnyelsebar energi och radikalt mindre mängd.78
Mu-VarförParis-avtalets 1.5 - 2 C medför, att fossil energiproduktion måste upphöra omedelbart.106
Mu-VarförFörnybar energi.107
Mu-EnergiVår vana att betrakta energi som något som är i det närmaste gratis måste upphöra.113
Mu-EnergiAll energiproduktion och energikonsumtion måste vara helt fossilfri.Senast år 2045 i Sverige.114
Mu-EnergiKärnkraften är inte förnybar utan med de nuvarande typerna av kärnkraftverk har uppskattningar gjorts att uranet som är hyggligt lättillgängligt kommer att ta slut om runt 100 år. Redan nu har uranmalm av lägre kvalitet varit tvunget att brytas till allt större kostnader och större miljöproblem. Det finns heller ingen anledning att fortsätta bygga kärnkraftverk då det blir dyrare än de förnyelsebara alternativen. Utveckling av den s.k. fjärde generationens reaktorer pågår men det kommer nog att ta lång tid innan de är ett alternativ. Fusionsreaktorer ligger också för långt fram i tiden för att vara ett alternativ.Kärnkraften skall fasa ut. 125
Mu-EnergiI en rapport från Halmstads högskola visas att en omställning till förnyelsebar elenergiframställning kan genomföras inom 5-15 år. Kol- och oljeproducerad elenergi måste så fort som möjligt fasas ut och ersättas i första hand med vindkraft men också av solpaneler och vågkraft. Senast år 2030 bör detta vara genomfört.126
Mu-EnergiVind-, sol- och vågkraft har problemet att tillgången varierar mycket. Det finns lösningar på detta som kräver stora investeringar. Svenska Kraftnät och andra aktörer måste få i uppdrag och resurser för att snarast lösa dessa problem med lagring och infasning av denna elenergi i det svenska elsystemet. Även så kallade smarta elnät där efterfrågan styrs till tidsperioder där god elenergi finns tillgänglig kan bidra.127
Mu-GlobrättvisaFossil energi måste bytas ut direkt, så att vi kan komma från dagens på 12 ton CO2/person till 1.175
Mu-GlobrättvisaEnergibesparingar och energieffektiviseringar behövs.263
Mu-GlobrättvisaEnergiproduktionen behöver bli 100 procent förnybar.264
S-programFossila bränslen och kärnkraft måste ersättas.[28]Energisystemet måste ställas om.[28]Miljövänlig och förnybar energi.[28]321
S-programPåverkan: Energisystemet måste ställas om. Det förutsätter både satsningar på att utveckla alternativa energislag och satsningar på mer effektiva metoder att använda energi, för att minska den totala förbrukningen.[28]322
S-programEnergiproduktionen ska ställas om.[26]324
Kd-programLångsiktig energipolitik med fasta spelregler, där inhemska förnybara energikällor och bränslen utgör en växande bas.[67] Sveriges energiförsörjning ska tryggas.[67]378
Kd-programDärför behöver investeringar, forskning och utveckling i elkraft från vind, sol och vatten stödjas liksom utveckling av nya förnybara energikällor.[67]De tre grundpelarna för den svenska energipolitiken ska vara miljömässig hållbarhet, försörjningstrygghet och konkurrenskraft. Den negativa påverkan på hälsa, klimat och miljö måste vara så liten som möjligt. Det är av yttersta vikt att finna långsiktigt hållbara alternativ för den framtida energiförsörjningen.[67]379
Kd-programDen svenska kärnkraften ska fasas ut ur energisystemet i samma takt som den ersätts med förnybar energi. En driftsäker kärnkraft kommer dock under överskådlig tid att vara en viktig del av svensk elproduktion.[67]380
Kd-programSträvan ska vara att åstadkomma ett system.[69]Som minimerar miljöbelastningen och säkerställer tillgången till billig energi framställd under trygga och säkra förhållanden.[69]382
Kd-programÖverföringskapaciteten inom Sverige och till andra länder är väl utbyggd.[71] Väl fungerande energisystem. Möjliggöra svensk export av klimateffektiv el.[71]  386
Kd-programEnergieffektivisering.[72]Är ett lönsamt och effektivt sätt att trygga energiförsörjningen och nå våra miljö- och klimatmål. Det ger stora samhällsekonomiska vinster genom lägre kostnader för hushåll och företag, nya jobb, teknisk utveckling, innovation och hållbarhet.[72]387
Kd-programKrafttag: Fossilbränslena fasas ut från energi-, transportsektorn. Förnyelsebara bränslen skattemässigt gynnas. Inhemsk produktion stimuleras.[52]446
Kr14Motion 4.Kärnkraftsavveckling för ett klimatsäkert samhälle:
--- fastslår nödvändigheten av att snarast avveckla kärnkraften och ersätta den med förnybar energi och energieffektivisering.
464
Kr14Motion 8. Kärnkraftsutveckling för ett klimatsäkert samhälle:
--- rådet som ges av världens ledande forskare på klimat, miljö och energisystem och fullföljer omställningen till ett helt klimatneutralt samhälle genom att elektrifiera den svenska transportsektorn med hjälp av ny kärnkraft kombinerat med förnyelsebara energikällor.
--- långsiktig blocköverskridande energiöverenskommelse från Sveriges politiker som möjliggör en marknadsmässig nybyggnation av framtidens kärnkraft.
465
Kr14Motion 23.Insamling av matavfall till biogasproduktion:
--- insamlingen av källsorterat matavfall bör utökas för att framställa mer biogas. Målet ska vara att inom en snar framtid 100 procent av landets matavfall samlas in och används till biogasproduktion.
466
Kr14Motion 27.Säkra priserna i elcertifikatsystemet: De flesta länder där vindkraften byggs ut snabbt använder en eller annan form av inmatningstariffer, det vill säga ett fast pris under ett bestämt antal år som garanterar att de som investerat i vindkraft får tillbaka sina pengar. Det är en rimlig princip.467
Kr14Motion 39.CO2-lagring från Sveriges största punktkällor:
--- de största punktutsläppen av koldioxid i Sverige ska förses med teknik för koldioxidavskiljning och lagring s.k. CCS-teknik. Förslagsvis med start på de allra största. Jag anser att Svenska staten och/eller överstatliga instanser ska finansiera tekniken.
468
Kr14Motion 41.Lagstiftning om minskning av import av fossila bränslen:
--- vi i Sverige ska införa en lag att importen av fossila bränslen inte får öka utan tvärtom minska från år till år för att slutligen helt upphöra. En färdplan bör upprättas med en årlig maxnivå som inte får överskridas. Om vi skulle börja exploatera inhemska fossila bränslen ska dessa inkluderas i räkenskaperna. Även detta bör skrivas in i lagen. Importen av fossila bränslen bör presenteras i frekvent uppdaterad officiell statistik så att alla kan följa utfasningen. Denna statistik behöver även markandens aktörer för att sätta priset på den fossila energin. Prislappen bör marknaden sätta själv utifrån tillgång och efterfrågan där då tillgången är reglerad enligt lag.
469
Kr14Motion 49.Balanskrav på ett år för egenproducerad vindkraft: Vi yrkar därför Klimatriksdagen framför till våra riksdagsmän att genast genomföra: Att Lagen om Skatt på Energi förtydligas och kravet på balans fastställs till ett år i stället för en timme för dem som producerar el för eget bruk som transiteras via elnätet. Att nätbolag som kompensation för ev extra kostnader för balanskraft, får ta ut en avgift för detta på motsvarande 2 öre/kWh.470
Kr14Motion 58.Underlätta för den klimatsmarta biogasen:
--- det behövs en övergripande, långsiktig och tydlig nationell strategi för produktion av biogas där stora anläggningarna ger draghjälp åt mindre företag och att företagen tillsammans utvecklar ett gemensamt nät för distribution av klimatsmart biogas ut till ett nät av tankställen.
471
Kr14Motion 68.Inför ett kraftfullt och kostnadseffektivt incitament till att spara energi:
--- regeringen snarast inför ett system för vita certifikat i Sverige för all icke förnyelsebar el- och värmeproduktion med målsättningen att lyckas halvera Sveriges energiförbrukning till 2030 (2030 är ett uttalat mål från Naturskyddsföreningen som också länge drivit förslaget om vita certifikat).
472
Kr14Motion 91.Energitrappa i svensk lagstiftning:
--- en energitrappa, som visar vilken prioritet som ska ges till olika energislag, bör införas i svenska energistrategier och svensk lagstiftning (motsvarande den befintliga avfallstrappan).
473
Kr14Motion 111.En ny ledning och en ny riktning för Vattenfall: ---
*att Vattenfalls styrelse och högsta ledning bör ersättas
*att alla planer på nya kolgruvor och nya kolkraftverk omedelbart stoppas
*att Vattenfalls medverkan i lobbyarbete mot gröna investeringar upphör
*att Vattenfalls utsläpp ska minskas istället för att låta Vattenfall slippa undan ansvaret genom köp av tveksamma CDM (Clean Development Mechanism)?krediter
*att Vattenfall omgående ges nya ägardirektiv som anger en snabb tidsplan för långsiktig satsning på förnybara energikällor och avveckling av smutsig kolkraft
474
Kr14Motion 137.Inför ett jämförpris per kWh för alla drivmedel:
--- ska införa krav på ett jämförpris per kilowattimme (kWh) som ska anges för samtliga drivmedel som säljs i Sverige. Detta för att minska misstänksamheten mot de bränslen som gynnar klimatet.
475
Kr14Motion 172.Optimera användningen av alternativa bränslen:
--- Sverige bör stödjautvecklingen av samt införa de rätta styrmedlen för att:
1. Vägar med hög belastning ska elektrifieras och fordonen som trafikerar dessa så långt som möjligt ska vara elektriska. Dessa vägar bör både vara de stora snabba vägarna och städernas gator. (Framförallt i städerna så är då den bättre luften som elfordon ger en kraftfull bonus).
2. Personbilar (och motorcyklar) som för det mesta inte går långa sträckor, kanske bara till och från jobbet, ska gå på el-batteridrift. I de fall en längre resa går på en elektrifierad väg bör dessa fordon kunna koppla upp sig på vägens elledning för kontinuerlig strömmatning. För de fall en längre resa går utanför de elektrifierade vägarna bör batteribilen vara en hybridbil men då inte med fossilt bränsle som alternativ utan t ex biogas eller etanol.
3. Längre transporter utanför de elektrifierade vägarna kan svårligen göras med batteridrift utan det är till dessa transporter som de icke fossila flytande och gasformiga bränslena ska användas.
476
Kr14Motion 177.Sverige behöver exportera energi:
--- Sverige kommer behöva vara bland de länder som exporterar energi om världens klimatomställning ska gå ihop.
477
Kr14Motion 196.Omställning till sådan förnybar energi som inte tar maten från fattiga: ---
Krav kring elproduktion m.m:
1. att huvudkravet på produktion, distribution och konsumtion av el, ska vara att utnyttja så energisnål teknik som möjligt utan att i övrigt förstöra miljön.
2. att den el som behövs ska framställas med sådan förnybar teknik, t.ex. sol, vind, redan utbyggd vattenkraft, som har minimal miljöbelastning. 3.
att ändliga energikällor, kärnkraft och fossila bränslen avvecklas så snart som möjligt.
4. att staten genom ägardirektiv och eventuellt även genom byte av generaldirektör tvingar det statliga bolaget Vattenfall att sluta med fossila bränslen och kärnkraft.
5. att all processindustri åläggs att ta tillvara överskottsenergi till el med mottryckskraft och/eller i fjärrvärme eller på annat sätt utnyttja överskottsvärme, under förutsättning, att det kan ske energieffektivt med hänsyn till produkternas livscykelanalys och miljövänligt i övrigt.
Krav kring biobränslen:
6. att biobränslen, som produceras genom att utnyttja åkrar, som behövs för att alla även de fattiga ska kunna äta sig mätta, snarast avvecklas.
7. att biobränslen, som produceras genom att utnyttja regnskog eller tar ut så mycket organiskt material ur skogar, att skogarnas ekosystem hotas, snarast avvecklas.
478
Kr14Motion 204.Använd tillgänglig vätgasproduktion i Sverige klimatsmartare:
--- skattemedel avsätts för att komplettera industrianläggningar så att den redan nu producerade vätgasen skall kunna användas på ett mer klimatsmart sätt.
479
Kr14Motion 304.Nya ägardirektiv till Vattenfall:
--- att staten måste ta sitt ansvar för Vattenfall. Statliga Vattenfall bör krävas på en omställningsplan som visar hur de ska fasa ut all fossil energi och snarast ställa om till en 100 % förnybar energiproduktion. Avvecklingen av alla fossila bränslen bör ske via stängning av kolkraftverken och ej via försäljning.
480
Kr14Motion 320.Nettoavräkning för egenproducerad el och uppmuntran till andelsägande:
--- förslaget för nettodebitering av privat produktion av förnybar energi bör omarbetas så att det innebär verklig nettodebitering på årsbasis samt inkluderar andelsägande i flerbostadshus. Förslaget bör införas skyndsamt och inte försenas av ytterligare utredningar. På detta sätt kan vanliga människor uppmuntras att vara en del i omställningen till ett förnybart energisystem.
481
Kr14Motion 29.Sol- och vindkraftslag:
--- lagstiftningen om vindkraft och solceller ses över och samlas i en Sol- och Vindkraftslag.
618
Kr14Motion 126.Prioritera förnybart i elnätet:
--- ändra ellagen till förmån för förnybar el. Ellagens paragrafer behöver ändras så att förnybara energikällor prioriteras och uppmuntras. Lagen bör i framtiden särbehandla förnybar fossilfri el genom att ge den en gynnad ställning.
619
M Ernman4. Biodrivmedel. (Kommentar kring.)651
AesacUndp-mål7. Hållbar energi för alla664
AesacGri-indikatorerEnergy677
AesacWb-indicatorsEnergy use per capita, energy from biomass products and waste, electric power consumption per capita, electricity generated using fossil fuel, electricity generated by hydropower, carbon dioxide emissions per capita710
AesacOecd-inidcators1.1. Carbon and energy productivity714
AesacE MacArthurEnergy and greenhouse gas emissions 733
AesacEures23. Carbon (Dashboard indicator):
- Greenhouse gas emissions per capita
- Energy productivity
- Energy dependence
- Share of renewable energy
738
Kr18Motion 16Koldioxidfri energi bortom fossilfritt.
-att Riksdagen av Regeringen beställer att ge statliga myndigheter i uppdrag att planera för koldioxidfria energisystem efter att målet med fossilfria energisystem nåtts.
758
Kr18Motion 23Ändra lagar, förordningar och tullavgifter för att underlätta utbyggnad av solel:
- Att regeringen arbetar för att EU-tullar på solceller avskaffas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att distribution via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen underlättas.
- Att ellagen och andra regleringar ändras så att kostnaderna sänks för delning via elnätet av den av privatpersoner och bostadskooperativ producerade elen.
765
Kr18Motion 32Produktion av förnybar energi måste vara hållbar ur ekosystemperspektiv.
* Vattenkraft måste miljöanpassas fullt ut, oavsett storlek eller betydelse för elnätsreglering.
* Nya sätt att producera och lagra elenergi måste ges ökat forskningsstöd.
* Ekosystempåverkan måste minimeras och alternativa produktionsformer med mindre ekosystempåverkan utvecklas.
* Ökat stöd till och implementering av elreglering på konsumentsidan.
775
Kr18Motion 37Bioenergi är livets energi som ska hanteras effektivare.
- Öka radikalt satsningar på hållbara biologiska metoder för effektivare omvandlingar både
a) från bioenergi i rester och avfall som kommer från växt- och djurrike till andra former av energi.
b) från solens strålningsenergi till bioenergi som pågår under fotosyntes i växtodling.
- Skyndsamt fasas ut ohållbara termiska omvandlingsmetoder.
- Avstå från kompromisser som hotar hälsa, miljö, klimat.
780
Kr18Motion 38Stoppa subventioner till alla fossila bränslen.
- Stoppa omedelbart nedsättning av koldioxid- och energiskatter till fossila bränslen vilket motverkar planer på fossilfritt samhälle.
- Satsa dessa miljarder på innovativa projekt för att ersätta fossila bränslen.
- Satsa på framställning av biogas till el och värme/kyla eftersom elfordon är redan på frammarsch.
- Stoppa framställning av hälsofarlig biodiesel.
781
Kr18Motion 39Hållbar produktion av biogas och biogödsel ur organiska rester och avfall.
- Alla stödåtgärder som bekostas av allmänna medel lokalt, regionalt, statligt eller från EU ska alltid avkrävas ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet.
- Ge stöd för effektivisering av produktion av biogas och biogödsel med kunskapsbaserade innovativa åtgärder ”från källa till omvandling i biogasanläggningar” samt för användning av biogas och biogödsel.
782
Kr18Motion 48Bygg ut havsbaserad vindkraft för transportsektorns behov och för export.
Energimyndigheten bör få Regeringens uppdrag att genomföra en utbyggnad av svensk havsbaserad vindkraft som motsvarar transportsektorns behov av en omedelbar elektrifiering, och som också öppnar för en lönsam el-export till norra Europa.
791
Kr18Motion 49Elektrifiera transportsektorn.
Riksdagen bör ge Energimyndigheten i samarbete med nätägarna ett uppdrag att arbeta för en snabb elektrifiering av transportsektorn genom att bygga ut laddstrukturen i Sverige.
792
Kr18Motion 52Skog ska ej gå till bioenergi.
- beräkningar på hur mycket koldioxid som kommer frigöras genom Sveriges satsningar på bioenergi ska redovisas.
- bioenergi från skog skall endast göras från restprodukter.
- bioenergin ska ha krav på minimum av koldioxidutstläpp motsvarande biogasens prestanda.
- alternativt ska all bioenergi ha koldioxidskatt.
795
Kr18Motion 75Storsatsning på vätgasproduktion med plasmateknik.
Riksdagen bör omgående satsa på en massiv utbyggnad av infrastruktur för tillverkning och distribution av energibäraren vätgas med fokus på plasmateknik, en ekologiskt försvarbar metod som samtidigt kan lösa problemen kring samhällets avfall.
818
Kr18Motion 92Stoppa kärnkraften och ta hand om avfallet på ett säkert sätt!.
1. Att Sverige aktivt arbetar för ett internationellt förbud mot ny eller uppgraderad kärnkraft.
2. Att kärnkraft jämställs med fossil kraft vad gäller klimat och miljö.
3. Att alternativ till kärnkraftsindustrins KBS-3 metod utreds efter MMD:s underkännande.
835
Kr18Motion 99Ge statligt stöd åt småkonsumenter för beredskapslagring av el för 72h.
att riksdagen av beredskapsskäl beslutar att små elkonsumenter skall få bidrag till halva kostnaden av batterier eller annan lagring av energi för att kunna vara oberoende av elnätet under 72 timmar. Detta bör ske i samklang mer målet att befolkningen skall klara 72 timmar utan samhällsservice.
842
Kr18Motion 137Ny Kärnkraft
- Bygg ny kärnkraft.
- Forskning och utveckling av ny kärnkraft generation 4.
- Bränsleåtervinning med Bridreaktorer.
- Forskning och utveckling av mer reglerbar kärnkraft.
- Demontering av naturförstörande vindkraft.
- Minska på naturförstörande vattenkraft.
- Upphör med import av sopor för bioenergi.
880
Kr18Motion 142Behåll de svenska kärnkraftverken
Svenska kärnkraftverk ska drivas så länge som möjligt ur säkerhetssynpunkt och så länge de inte konkurreras ut av klimatvänligare (i termer av växthusgasutsläpp) alternativ för baskraftsförsörjning.
Staten bör också stödja forskning om modernare former av kärnkraft.
885
Kr18Motion 143Fördela investeringsstödet till solceller efter efterfrågan
Investeringsstödet till solceller ska fördelas mellan länsstyrelserna i proportion till efterfrågan i länet.
886
Kr18Motion 174Klimatneutral energi
Målet för svensk elkraftproduktion bör vara att dygnet runt kunna leverera tillräckligt mycket elektricitet och effekt på ett säkert sätt genom att ersätta de reaktorer som stängts eller kommer att stängas med nya reaktorer för att uppnå FNs klimatmål.
917
Kr18Motion 177Effektivisera hela el-systemet.
Nolltaxa bör eftersträvas på den vanliga elnätavgiften. Och höj i stället den rörliga delen som också kan variera mer på olika tider och platser..
920
Kr18Motion 189Bränsleprissättning (bensin 50 kr/liter?)
- skatter och avgifter justeras så att fossila bränslen alltid är dyrare än hållbara alternativ,
- en del av dessa statens inkomster öronmärks för forskning som entydigt hjälper klimatet.
932
Kr18Motion 196Lyssna på IPCC i energifrågorna
En ny energiöverenskommelse som utgår från IPCC:s slutsatser och bygger ut elproduktionen radikalt, för att Sverige ska göra så stor skillnad som möjligt i världens klimatomställning.
939
Kr18Motion 197Värme utan eld
- Sätt en klimatvänlig kurs för Sveriges värmeproduktion där vi siktar på att elda så lite biomassa för värme som möjligt. Satsa istället på energieffektivisering, värmepumpar och kärnvärme.
- Den biomassa vi frigör från värmeproduktionen skulle göra mycket större nytta för klimatet som t ex byggmaterial, bioplaster eller till andra produkter där kolet lagras.
940
Kr18Motion 203Finansiering av små och kooperativa företag
- att Sverige överger dagens QE-modell för stimulans,
- att stöd till nystartade småföretag beaktas som alternativ för stimulans,
- att speciellt kooperativ och icke-vinstdrivande företag utanför storstadsregionerna gynnas.
946
Kr18Motion 205Stoppdatum för fossila bränslen
att riksdagen beslutar om ett stoppdatum för förbränning av fossila bränslen.
948
Kr18Motion 222Energieffektivisera med vita certifikat
Att riksdagen beslutar om att införa vita certifikat som styrmedel för att uppnå en minskad energianvändning.
965
Kr18Motion 236Förbjud import av och ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
- Inför ett förbud mot ny infrastruktur för fossilgas i Sverige
- Avveckla befintlig infrastruktur för fossilgas till förmån för socialt och ekologiskt hållbara energislag
- Stoppa importen av fossilgas till Sverige
979
Kr18Motion 241Förbjud fast elnätsavgift för att ge incitament till energibesparing.
- Ta bort/förbjud fasta elnätsavgifter och höj samtidigt den rörliga nätöverföringsavgiften under strikt reglerade former.
- Reglera kvittning av hushålls egen överproduktion av förnybar energi, så att de får betalt på lika villkor som elföretagen, utan att de behöver betala nätöverföringsavgifter som äter upp deras intäkter.
984
2. 1000 miljarder till ny förnybar energi per år som inte innehåller skogsavverkning.EU blir då motorn för sol, vind och vatten, lägg till lagring av el och värme och energirevolutionen är gjord på tio år.1006
Gasen från Putin genom Östersjön och annan importerad gas används i EU till stor del till att … värma hus. Det är helt onödigt, vilket den svenska bergvärmeframgången visar. 5. Stoppa gasen! Bergvärme alstrar både kyla och värme från jordens inre med vanlig värmepump i varje hus. Här behövs rejäla stöd till omställning och givetvis ren el från taken. 1009
312
Mark
-Liknande rubrik. Pg: Förändrad markanvändning (t ex avskogning). 8
Mu-GlobrättvisaMinska omsättningen av träråvara.187
Mu-GlobrättvisaKalhyggen och plantager samt markens försämrade kolinlagring.194
Mu-GlobrättvisaMinska omsättningen på skogsråvara där större ytor blir skyddad gammelskog, eller nationalpark. När trä används på rätt sätt kan det hålla mycket länge, i flera hundra år ( t.ex. i hus, eller kvalitetsmöbler).226
Mu-GlobrättvisaFörbjud pappersreklam, eller sök andra sätt att kraftigt begränsa överkonsumtion av papper.239
Mu-GlobrättvisaReglera skogsförvaltningen med förbud mot kalhyggen.242
Mu-LandStadMatSkogsskötseln bör anpassas så att man minimerar utsläpp av CO2 och metan, kalhyggen bör därför förbjudas. Skogen bör skötas så att man behåller biodiversiteten.287
Kd-programSvenskt skogsbruk och skogsindustri ska kunna utvecklas.[43]Krävs övergripande långsiktiga och hållbara spelregler.[43]Som främjar såväl produktions- som miljömål.[43]388
AesacEs-indexland 698
AesacWb-indicatorsForest area, deforestation, terrestrial protected areas.707
AesacEures21. Land (Dashboard indicator):
- Built-up areas
- Productivity of artificial land
736
AesacEures32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Land and soils (Soil erosion. Gross nutrient balance in agricultural land - nitrogen, phosphorus)
744
AesacEiprmframework conditions for mining.752
Kr18Motion 25Klimatförändringarna kräver ändringar i skogsbruket.
- allemansrätten begränsas mha licens, på samma sätt som jaktlicens eller fiskekort.
- lagar som styr skogsbruket revideras med avseende på klimatförändringar.
- brandskyddet utvidgas och brandkårerna förstärks.
768
Kr18Motion 51Skogsindustrin och dess forskning med produktutveckling.
- styr bort forskningen på produktutveckling som går till engångsprodukter.
- styr forskningen mot långlivade produkter som ej hamnar till förbränning i avfallshanteringen.
- ge skogsforskning och övriga producenter i uppdrag att utveckla återbruk av träbaserade produkter, från virke till möbler.
794
Kr18Motion 56Mer lövträd i skogen för klimatet och den biologiska mångfalden.
1. Riksdagen bör införa incitament för att främja naturlig föryngring efter avverkning och för återplantering av lövträd. Exempelvis så kan rönn, björk, asp, ek, bok, och sälg återplanteras på de ställen där dessa arter fanns naturligt tidigare.
2. Skogsvårdslagen bör justeras, förslagsvis paragraf 6, där en ny text om detta kan införas.
799
Kr18Motion 65Få igång en produktion av biokol ur skog. Biokol => jord. En ny CCS-teknik.
Sveriges Riksdag borde anta en lag om att alla kommuner ska ta emot biokol och gräva ner i marken i parker och rabatter, som en start. Biokol blir kvar i jorden i tusentals år. Därmed är biokol en sorts "carbon capture and storage"-teknik (CCS). Biokol kan framställas ur jordbruksavfall, skogsavfall, utsorterat biobaserat avfall, m.m. Biokol ger samtidigt en jordförbättring.
808
Kr18Motion 76Rädda regnskogen genom att göra den lönsam.
Kan Sverige (ihop med Finland) tala internationellt för: Rädda regnskogen genom att göra den lönsam. Produkter från regnskogsträd ska vara tillåtna, men hyggena ska regleras + inspekteras, så att skövling inte sker. Regnskogssafari kan vara ett sätt till att göra regnskog lönsam.
819
Kr18Motion 126Ändrad inriktning för Sveaskog.
Att Sveaskogs ägardirektiv ändras så att klimat och biologisk mångfald är det främsta målen i bolagets verksamhet. Företaget ska inte drivas på marknadsmässiga grunder och mål om avkastning och utdelning till staten tas bort.
Avverkningar enligt gängse modell med kalhyggen ska helt undvikas. Om avverkningar ska göras ska det ske med plockhuggning, i enlighet med den så kallade Lübeckmodellen.
869
Kr18Motion 132Lagstiftning som ger 9000-årig skog totalt skydd under, på och ovan mark.
– Skog som är skyddad ska verkligen vara skyddad. Vi vill se ett totat skydd under på och ovan mark.
– Varje kommun ska ha, av staten tillsatta, kommunbiologer.
– Skog som fått formas sedan istiden ska automatiskt ha ett totalt skydd.
- Utöka Laponia så att skogarna i Jokkmokk och Arjeplog ingår.
- Den fria jakten och det fria fisket ovan odlingsgränsen måste bort.
- Öka bevakningen.
875
Kr18Motion 151Fler naturreservat – mål 50 % av Sveriges yta.
- Kommuner och länstyrelser ska omgående avsätta skog, mark och vatten till avsevärt fler naturreservat.
- Regeringen ska fatta beslut om att inrätta fler nationalparker.
894
Kr18Motion 153Skogsvårdslagen en del av Miljöbalken
Att skogsvårdslagen ersätts med ett regelverk, som styr nyttjandet av Sveriges skogliga resurser och ekosystemtjänster, vilket inarbetas i Miljöbalken.
896
Kr18Motion 157Sverige måste stå upp för rätten till mark
- Att Sverige implementerar CFS volontära riktlinjer för ansvarsfull förvaltning nationellt.
- Att den svenska jordbruksförvärvslagen omformuleras så att den främjar brukande av produktiv mark.
- Att Sveriges riksdag och regering återtar kontroll över den nationella jordbrukspolitiken från EU.
- Att Sverige internationellt verkar för att ta bort livsmedelsvaror från WTO:s och EU:s handelsregler.
900
Kr18Motion 215Mot ett hållbart skogsbruk utan kalhyggen
Riksdagen
- låter genast höja vattennivån i dikade skogsmarker utreder snarast hyggesfria skogsbruksmetoder med fler-arts system för olika marker.
- inleder snarast pilot-verksamhet på Svea Skogs marker. påbörjar senast om 10 år en omställning av det svenska skogsbruket till hyggesfria metoder.
- skyddar enligt Nagoya-avtalet minst 17 % av Sveriges skogar
958
Kr18Motion 231Skydda kollagret i de svenska skogarna
1) Kolsänkor och kollagret i svenska naturskogar måste främjas; skydda snarast minst 20 procent av den produktiva skogsmarken permanent.
2) Det övriga skogsbruket måste präglas av kalhyggesfria och naturnära skogsbruksmetoder. Om skogsbruket inte klarar denna omställning måste lagar stiftas.
3) Sverige utreder klimatkonsekvenser av skogsbruket och inför Incitament för skydd av skogens kollager.
974
Europa har gigantiska sår bestående av försvunnen skog. 8. Plantera nya, vilda skogar i Europa, som inte får avverkas på minst 100 år. Eftersom skogen inte ska huggas ner kan den vara blandad, eldtåligare och ”olönsam”. Att plantera lite överallt gör gott för städer och byar, att plantera stort och vilt mellan bergen ger CO2 lagring förbarnbarnen. 1012
313
Vatten
-Liknande rubriker. A30: Hav och marina resurser. Pg: Havsförsurning, Färskvattenanvändning. 9
Mu-GlobrättvisaMinskad fiskkonsumtion.188
Mu-GlobrättvisaEndast tillåta odlad fisk som uppnår hållbarhetskriterier. Särskilt viktigt är att motverka/förbjuda import av odlade skaldjur för skydd av mangroveskogar mm.223
Mu-GlobrättvisaMinskad fiskkonsumtion. Fisk bör i högre grad vara vildfångad med hållbara metoder.224
Mu-GlobrättvisaErsätt en del fiskkonsumtion med musslor. Musselodlingar kan ha god effekt på havsmiljön.225
Kd-programFörsurning och övergödning.[59]Internationella överenskommelser.[59]För att begränsa utsläpp.[59] 374
Kd-programEtt alltför omfattande fiskeuttag gynnar ingen utan resulterar endast i att tillgången sinar och att näringen på lång sikt dör ut.[42]389
AesacUndp-mål14. Hav och marina resurser671
AesacGri-indikatorerWater678
AesacEs-indexwater quality, water quantity, reducing water stress699
AesacWb-indicatorsOceans: Total fisheries production, marine protected areas, coral reef area, mangroves area709
AesacWb-indicatorsWater and sanitation: Internal freshwater resources, total freshwater withdrawal, agricultural percentage of total freshwater withdrawal, access to improved water source (rural and urban populations), access to improved sanitation (rural and urban)711
AesacOecd-inidcators1.3. Water productivity716
AesacOecd-inidcators1.4. Multifactor productivity reflecting environmental services717
AesacEures22. Water (Dashboard indicator):
- Water exploitation index
- Water productivity
737
Kr18Motion 217Anpassning till det stigande havet
Riksdagen - tillsätter snarast en utredning för att bedöma sannolikheten för olika framtida havsnivåer.
- tillsätter snarast en kommitté för att planera nödvändiga anpassningsåtgärder och utreda finansieringen.
- vidtar åtgärder för att anpassa områdena vid Göta Älvs mynning, Skanör-Falsterbo och Mälarens mynning till en högsta havsnivå år 2100 på + 2,5 m.
960
Havet är djupt men inte så djupt att inte människan kan smutsa ner det. 10. Rädda och rena havet. Från plast såklart. Från utfiske. 1014
314
Luft
-Likande rubriker. Kr14: Politik 2 - spec klimatpolitik/växthusgaser. A30: Bekämpa klimatförändringen. Pg: Klimatförändring, Ozonskiktets uttunning i atmosfären, Aerosoler i atmosfären. 10
AesacUndp-mål13. Bekämpa klimatförändringen670
AesacEs-indexair quality, reducing air pollution 697
AesacEures32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Safeguarding clean air (Urban exposure to particulate matter (PM10, PM25))
743
315
Biosfär x
Kd-programDen biologiska mångfalden är en förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga. Av rent praktiska skäl är det också viktigt med mångfald då de areella näringarna nyttjar olika arter, liksom läkemedelsindustrin och energiindustrin. Idag är det dessutom omöjligt att förutse alla nya värdefulla framtida användningsområden. Vidare finns de rena estetiska värdena i form av värdefulla kulturmiljöer och möjlighet till fritid och rekreation. Det finns dessutom ett etiskt perspektiv som innebär hänsyn till morgondagen.[56]Slå vakt om den biologiska mångfalden.[56]Förutsättning för ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.[56]370
AesacUndp-mål15. Ekosystem och biologisk mångfald672
AesacGri-indikatorerBiodiversity679
AesacEs-indexbiodiversity. reducing ecosystem stress.702
AesacWb-indicatorsThreatened species: mammals, birds, fish, higher plants.708
AesacOecd-inidcators2.4. Biodiversity and ecosystems (land resources, soil resources and wildlife resources)720
AesacEures32. Nature and Ecosystems (Thematic indicator).
- Biodiversity (Common farmland bird species)
- Areas under organic farming (Landscape fragmentation)
742
Kr18Motion 175Lagstadga om naturens rättigheter
- Lagstadga om naturens rättigheter i Sverige Som första steg: tillsätt en statlig utredning med syfte att ta fram ett förslag på hur naturens rättigheter kan erkännas och integreras i svensk lagstiftning.
- Verka internationellt för naturens rättigheter Att Sverige inom FN och genom andra relevanta internationella forum ska arbeta för en universell deklaration för Naturens rättigheter.
918
32
Infrastruktur
-Liknande rubrik. Kr14: Infrastruktur. 11
Kr14Motion 5.Inga fler vägsatsningar :
--- Trafikverkets budget ska utformas så att alla pengar för nyinvesteringar ska läggas på utbyggnad av järnväg, samt gång- och cykelvägar. Ingenting ska gå till nya bilvägar.
511
Kr14Motion 7.Bilvägsstopp i kommunerna :
--- det behövs ett förbud för kommunerna att bygga nya bilvägar.
512
Kr14Motion 12.Tredubbla järnvägsinvesteringarna : För att trafiksektorn ska klara sitt ansvar för klimatet behöver järnvägen bli dominerande trafikslag. Vill ert parti tredubbla den årliga investeringsnivån för järnvägen?513
Kr14Motion 17.Kräv passivhusstandard :
--- det bör införas krav på att all nybyggnation ska uppfylla minst passivhusstandard. Om möjligt ska kravet även tillämpas vid renovering av befintligt fastighetsbestånd.
514
Kr14Motion 18.Reducera de långa lastbilstransporterna :
--- tillsätta en utredning som har till uppgift att kartlägga nuvarande transportlogistik av främst matvaror inom landet - som underlag för förslag till förkortade transporter. Samt att därvid också pröva vilka effekter som en 'avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar' kan innebära för att minska de långa godstransporterna.
515
Kr14Motion 26.Stopp för externa köpcentra :
--- det bör införas ett stopp för att bygga nya externa köpcentra och att bygga ut befintliga externa köpcentra.
516
Kr14Motion 33.Gör om långtidsplanen för infrastruktur :
--- Långtidsplanen för infrastruktur 2014-2025 bör göras om till bättre klimathänsyn.
517
Kr14Motion 34.Järnvägsobligationer :
--- järnvägsinvesteringar utökas mot en procent av BNP, de får en riktig investeringsbudget, järnvägsobligationer övervägs, och att bygg- och planeringstid kraftigt förkortas.
518
Kr14Motion 35.Bygg Norrbotniabanan snarast :
--- Norrbotniabanan snarast bör byggas.
519
Kr14Motion 36.teruppbygg Västerdalsbanan :
--- Västerdalsbanan återuppbyggs till Sälen.
520
Kr14Motion 61.Rätt att ta med cykeln på tåget :
--- SJ återgår till att tillåta passagerare att medha cykel på resan.
521
Kr14Motion 64.Förenklade regler för tillåtande av lätta elfordon : Jag vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda att det behövs förenklade regler och förfarande för tillåtande av lätta elfordon.522
Kr14Motion 71.Inför energideklaration för transporter :
--- införs energideklarationer för transporter.
523
Kr14Motion 72.Kilometerskatt för all lastbilstrafik på svenska vägar :
--- införa en km-skatt för all lastbilstrafik som går på svenska vägar.
524
Kr14Motion 73.Spara massor med energi genom att bygga smart :
--- byggnormen i Sverige ska skärpas stegvis och transparent med ett uttalat mål om passivhusstandard i all nyproduktion år 2020. Det skulle ligga i linje med EU-direktiven om 'nära noll energihus'. Dessutom ska regeringens införda förbud mot kommunala initiativ som vill gå före på detta område rivas upp. Positiva lokala initiativ ska uppmuntras, inte förbjudas!
525
Kr14Motion 76.Utveckla infrastrukturen för elbilar :
--- regeringen skall införa avdragsrätt för investeringar i den infrastruktur som krävs för att möjliggöra laddning av elbil i anslutning till boendet. Detta ska gälla både offentliga och privata fastighetsägare.
526
Kr14Motion 90.Nollvison att resor inom tätorten sker med egen bil :
--- verka för att individen av egen fri vilja i 100% av fallen ska välja andra sätt att resa inom tätorten än med privatägda bilar.
527
Kr14Motion 105.Konvertera befintlig fordonsflotta : ---
* Regeringens miljöbilspremie ska kunna erhållas för den som väljer att konvertera sitt befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift.
*Regeringens miljöbilspremie ska EJ längre kunna erhållas till nyproducerade fordon som huvudsakligen drivs av fossila bränslen, utan enbart till nyproducerade fordon som drivs av el (Plug-in-varianter) eller biogas, samt till konvertering av befintliga fossildrivna fordon till biogasdrift.
* Regeringen ska ge i uppdrag åt Transportstyrelsen att öppna för enklare dispensregelverk vad gäller avgaskrav på personbilar om modifieringen av personbilen medför att utsläppen av koldioxid beräknas minska till följd av ändringar i fordonets bränslesystem. De hårda krav för ändring av fordon där utsläppen bedöms öka ska däremot stå kvar.
528
Kr14Motion 109.Rädda klimatet och den goda jorden :
--- utreda vad tillväxten av våra storstäder får för konsekvenser för klimatet.
529
Kr14Motion 110.Värna koldioxidkonsumenterna:
--- vi får en lagstiftning som ökar grönskan i våra tätorter!
530
Kr14Motion 129.Solenergianpassning vid nyproduktion av byggnader:
--- införa krav på solenergianpassning vid all nyproduktion av bostäder och andra byggnader.
531
Kr14Motion 130.Urinseparation i tätorter :
--- skapa möjligheter till att urinseparera i stor skala i tätorter.
532
Kr14Motion 156.Mer kundorienterad och konkurrenskraftig kollektivtrafik :
--- kollektivtrafiken ska bli mer kundorienterad och ges större konkurrenskraft i förhållande till bilen.
533
Kr14Motion 157.Kollektivtrafikens konkurrenskraft mot bilen:
--- långväga kollektivtrafik ska ges större konkurrenskraft i förhållande till bilen med hjälp av enkla administrativa åtgärder.
534
Kr14Motion 169.Hållbar stadsplanering - minskade transportbehov:
--- anta en strategi för stadsplanering som leder till minskat transportbehov och ökat välmående.
535
Kr14Motion 170.Satsa på energihushållning och trivsel i miljonprogrammen:
--- anta en strategi för energihushållning i miljonprogramsområdena utan kraftiga hyreshöjningar.
536
Kr14Motion 188.Ett försvar för människa och natur :
--- så fort som redan tagna beslut och avtal tillåter ska inledas en omdaning av det svenska försvaret som leder till att ingenjörstruppernas kostnader står för den övervägande delen av den svenska försvarsbudgeten. Detta skall även gälla kostnader för forskning och utveckling samt materiel.
537
Kr14Motion 192.Satsa mer på cykelvägar utanför tätort :
--- anslagen till Trafikverket för att bygga cykelvägar längs det statliga vägnätet åtminstone ska fördubblas och ligga på en nivå av minst 1,5 mdr kr per år.
538
Kr14Motion 195.Stoppa nyförsäljningen av fossildrivna bilar:
--- med minsta möjliga dröjsmål bör införa det förslag fyra statsråd i Centerpartiet publicerade i DN 2008 - att Sverige ska förbjuda nyförsäljning av fossildrivna bilar från 2015 och totalförbjuda fossildrivna bilar 2025.
539
Kr14Motion 203.Bygg anläggningar för elektrolys av vatten strategiskt där både vätgas och syrgas kan tas till vara utan långa transporter:
--- producera och distribuera vätgas för bruk i bränsleceller i anslutning till ställen där syrgas kan tillvaratas och komma till nytta.
540
Kr14Motion 213.Elektrifiera Sveriges stora vägar :
--- Sverige skyndsamt ska bygga ut de största vägarna med den utrustning som krävs för elektrifierade transporter.
541
Kr14Motion 215.Stoppa alla ej påbörjade väg- och flygprojekt:
--- Trafikverket stoppar alla EJ påbörjade väg- och flygprojekt och startar med ransonering av fossila bränslen. Denna ransonering kan vara en allmän hastighetsbegränsning på 70 km i timmen för alla fordon undantaget blåljusfordon, halvering av nuvarande genomsnittlig körsträcka per år etc i kombination till satsning på hyrbilar, bilpooler och utbyggnad av allmänna trafiklösningar.
542
Kr14Motion 219.Genomgripande ändring av trafiksystemet m.m.: ---
1. att transportbehovet minskas kraftigt bl.a. genom att frihandelsdoktrinen ersätts med en närproduktionsprincip, vilket innebär att huvuddelen av livsmedel och andra dagligvaror närproduceras.
2. att en mycket stor del av den trafik, som ändå behövs, måste överföras från bilism och flyg till miljövänlig kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik.
3. att denna omläggning ska ske genom en lämplig kombination av åtgärder, som begränsar bilismen och flyget, genom åtgärder, som förbättrar kollektivtrafik, gång- och cykeltrafik, och genom bättre information.
543
Kr14Motion 305. Kollektivtrafik istället för motorvägen Förbifart Stockholm: ---
att regeringen stoppar förberedelserna för den klimatmässigt gigantiska felsatsningen Förbifart Stockholm.
att istället verka för billig, effektiv, fossilfri och kollektivtrafik med bilfria städer.
544
Kr14Motion 306.Miljövänliga transporter ska vara de mest attraktiva. Även prismässigt!:
--- allt offentligt stöd till flygets infrastruktur i Sverige ska avskaffas, d v s direkt stöd till flygplatser samt infrastrukturprojekt som direkt syftar till att förflytta människor till och från flygplatserna. Inrikesflyget får momsplikt och då är inget annat än 25% moms rimligt. Flygbränsle för inrikesflyg åläggs stegvis samma skatt som fordonsbränsle, med påbörjad beskattning redan kommande mandatperiod. En avreseskatt från svenska flygplatser till utlandet införs också. Avreseskatten ska ligga på en tillräckligt hög nivå, så att resandet med utrikesflyg reduceras kraftigt, och mer klimatvänliga färdsätt stärks i sin konkurrenskraft gentemot flyget. Intäkterna från moms, bränsleskatt och avreseskatt öronmärks till satsningar på underhåll och utbyggnad av svensk järnvägsinfrastruktur.
545
Kr14Motion 314. Satsa på elbilar och utveckla den infrastruktur som behövs:
Ska vi ha minsta möjlighet att uppnå målet fossilfritt transportsystem till 2030 måste vår riksdag fatta beslut om att satsa på elbilar och skapa den infrastruktur som behövs.
Mera konkret vill vi
--- ta beslut om följande punkter och genast genomföra de åtgärder det innebär:
Fatta principbeslut om att snarast bygga upp infrastruktur som gör elbilen till det självklara valet ( -för att göra det enkelt men radikalt: kopiera Norges elbilspolicy).
Enas om ett politiskt mål på minst en miljon elbilar år 2020.
Avsätt en miljard kronor, minst, som grundplåt för att införa avdragsrätt för investeringar i den infrastruktur som krävs för att möjliggöra laddning av elbil i anslutning till boendet. Detta ska gälla både offentliga och privata fastighetsägare. Här kan kommuner, bostadsföretag, bostadsföreningar och företag söka bidrag till laddningsstolpar och elbilspooler.
Anpassa Byggnormen så att inte cyklister (studenter) tvingas subventionera andras parkeringsplatser.
I ett inledningsskede: Befria elbilar från moms, registreringsskatt, fordonsskatt, trängselskatt samt väg- och parkeringsavgifter. Justera sedan så att inte det blir för trångt eller kollektivtrafiken missgynnas.
Sänk eller ta bort förmånsvärdet för eldrivna företagsbilar. (Motivering: Företag, även bönder, som köper elbil måste i deklarationen ta upp en viss del av bilens värde som personlig förmån som beskattas. Om detta är lågt så ökar elbilsköpen mycket.)
25 procents kontantstöd, upp till max 60 000 kronor, vid köp av elbil och plugin-hybrider.
Koordinera med övriga Nordiska länders elbilspolicys.
Se Sverige som testområde för marknadsintroduktion, infrastrukturuppbyggnad och brukande. Ta eventuellt hjälp av Norges oljefond för detta. När tjänstebilar ändå subventioneras bör villkoren kunna vara sådana att man väljer elbil i stället.
Fasa dessutom ut fossildriven fordonstrafik med högre skatter
Förbjud reklam för vanliga fossildrivna bilar.
546
321
Stad och land
-Liknande rubriker. Mu: Land och stad. Kr18: Stad och land. A30: Hållbara städer och samhällen. 13
Mu-LandStadMatSe Mu-LandStadMat53
Mu-VarförLokalsamhällets resiliens. Agera lokalt.101
Mu-LivsstilUtred utveckling av befintlig fjärrvärme så att detta inte motverkar lokal mikroproduktion av exempelvis el med solceller.159
Mu-GlobrättvisaStöd till lokal klädproduktion med hållbara fiberkällor (växtfibrer, lin, ull o dyl). (Klädfibrer som exempel.)172
Mu-GlobrättvisaSjälvförsörjning och större andel lokal handel grunden för hållbar global ekonomi.183
Mu-GlobrättvisaTransportsnålt samhälle genom minskade parkeringsytor och bilanvändning i städer, förtätning av boende och decentraliserad samhällsservice. Mer behöver ligga inom gång- och cykelavstånd.189
Mu-GlobrättvisaStoppa utbredningen av köpcenter och tillhörande infrastruktur.191
Mu-GlobrättvisaVi behöver bli bättre på att producera det vi behöver där vi finns. En större del av handeln behöver ske i lokala cirklar.195
Mu-GlobrättvisaTransportsektorns utrymmeskrav behöver minskas genom övergång till transportsnålt samhälle, minskade parkeringsytor och bilanvändning i städer, förtätning av boende och decentraliserad samhällsservice. Mer behöver ligga inom gång- och cykelavstånd.243
Mu-GlobrättvisaStoppa utbredningen av köpcenter och tillhörande infrastruktur.245
Mu-GlobrättvisaFossilbränslen måste helt förbjudas i fjärrvärmesektorn.250
Mu-LandStadMatÖverför resurser till landsbygdsområden.280
Mu-LandStadMatTydliggör städernas beroende av landsbygden.281
Mu-LandStadMatStärk sambanden mellan stad och land.282
Mu-LandStadMatOdlingsområden i städerna och deras närområden.283
Mu-LandStadMatSkapa möjligheter till stadsodling genom att behålla öppna ytor i staden och genom att i städernas utkanter skapa möjligheter till mer omfattande odlingsmark.284
Mu-LandStadMatStorstadens tillväxt bör begränsas, angeläget att landsorten får utvecklas och därmed skapa möjligheter för befolkningen att bo kvar.285
Mu-LandStadMatFörbättrad kommunikation på landsbygden genom bättre tågförbindelser och genom utveckling av el-bussar.286
S-programFramtidsinriktat stadsbyggande.[35]En socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar samhällsutveckling. Integrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer och tätorter.[35]325
Kd-programLevande landsbygd. [5]390
Kd-programBostäder och samhällsplanering påverkar i hög grad och under lång tid vår livsmiljö.[11]En arkitektur och stadsplanering.[11]Hållbart socialt, ekologiskt och ekonomiskt. [11]391
Kd-programDe folkvalda på regional nivå själva ansvarar för utvecklingsplaneringen av den egna regionen.[38]Förverkligar bäst en demokratisk, dynamisk och tillväxtinriktad regionalpolitik.[38]392
Kd-programJordbrukspolitiken.[39]Så att den skapar förutsättningar för närhet mellan producent och konsument.[39]394
Mu-EkonomiRättvis fördelning lokalt.412
Kr18Motion 10Skapa förutsättning konkurrera om statliga arbeten oavsett bostadsort.
- Ta bort statliga arbetsgivare möjlighet att specificera placeringsort för de tjänster där det inte är absolut nödvändigt.
- Ta fullt statligt ansvar för och öka takten i utbyggnaden av fibernätet.
- Skapa mötesplatser runtom i våra mindre städer där anställda kan mötas få ett sammanhang över myndighetsgränserna.
462
Kr14Motion 11.Skydda vår jordbruksmark:
--- att Sveriges jordbruksmark måste skyddas.
572
Kr14Motion 124.Stadsodling:
--- införa stadsodling i stor skala i samhällen och städer.
573
Kr14Motion 134.Ställ om till helt ekologiskt jordbruk: --->1. att riksdagen beslutar att hela jordbruket inom en viss rimlig övergångsperiod, t.ex. 10 år, helt ska gå över till ekologisk odling.
2. att motsvarande krav ställs på import av livsmedel, så jordbrukskemikalier, som förbjudits i Sverige, inte får ha använts på importerade produkter.
3. att de styrande ser till att de ekonomiska villkoren blir rimliga både för bönder och konsumenter vid en sådan omställning av jordbruket.
4. att praktisk utbildning i ekologisk odling på betald arbetstid ordnas både för bönder och sådana som vill ägna sig åt lantbruk.
5. att spekulation i markpriser hindras bl.a. genom att innehav av jordbruksmark kopplas till brukarplikt och att skogsbolag förbjuds att köpa jordbruksmark.
6. att upphöra med import av proteinrikt djurfoder av typ fiskmjöl och sojabönor.
7. att Sverige åter ska kunna vara självförsörjande på livsmedel och haberedskapslager som räcker åtminstone ett par år. beredskapslager som räcker åtminstone ett par år.
574
Kr14Motion 146.Från fossilberoende klimatbov till klimatsmart livsmedel:
--- via utredningar om och beslut rörande forskning och utbildning inom ämnena jordbrukssystem och livsmedelsproduktion ger svenskt jordbruk och svensk livsmedelshantering (förädling så väl som distribution) förutsättningar att utveckla hållbarhet i alla led och att jord- och övrigt naturbruk även ska återfå sin roll som kolsänka, vilken aktivt bidrar till att minska växthuseffekten.
575
Kr14Motion 164.Ekologisk jordbruk och genmodifierade grödor: Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda:
Att svensk jordbrukspolitik ska premiera odlingsformer som säkrar resiliensen mot klimatförändringar genom artmångfald samt minskar energianvändandet och därmed klimatpåverkan genom lokalt anpassade odlingssätt som inte kräver industriellt framtagna kemiska insatsmedel etc, likt GMO och de odlingsmetoder dessa grödor kräver.
Att de ska ta ställning i frågan om genmodifierade grödor, både internationellt och i Sverige.
Att tillgången till en mångfald av lokala, traditionella fröer ska säkerställas.
Att riksdagen ska besluta om att samtliga produkter som innehåller genmodifierade grödor måste märkas upp, även de som är undantagna från detta krav idag.
Att internationella erfarenheter om genmodifierade grödors effekter på såväl miljö och hälsa som dess sociala effekter ska ligga till grund för svensk politik på området.
Att småskaligt ekologiskt jordbruk ska främjas.
576
Kr14Motion 197.En död Östersjö är en kolkälla istället för en kolsänka:
--- Sverige tillsammans med länderna runt Östersjön och EU ska satsa stort på att få ur så mycket näringsämnen som möjligt ur innanhavet genom att kraftfullt stödja odling och skörd av musslor, alger och annan eventuell biomassa för att göra Östersjön till en kolsänka.
577
Kr14Motion 207.Odling och förädling av industrihampa:
--- ekonomiskt och på andra sätt ska stödja en kraftfull satsning på odling och förädling av industrihampa.
578
Kr14Motion 308.Skydda kollagret i de svenska skogarna:
--- kolsänkor och kollagret i svenska skogar främjas och skyddas för att motverka klimatförändringarna. Minst 20 procent av den svenska produktiva skogsmarken måste få ett långsiktigt skydd, och det övriga skogsbruket behöver präglas mycket mer av kalhyggesfria och miljöanpassade metoder. Sverige behöver utreda klimatkonsekvenserna av skogsbruket och låta slutsatserna sätta skarpa gränser för framtidens uttag av biomassa.
579
Kr14Motion 45. Lokalt ägande av vindkraft:
--- En lag stiftas som ålägger vindkraftsprojektörer i Sverige att erbjuda minst 20 procent av alla nya vindparker till lokalt ägande.
603
Kr14Motion 112.Initiativ för omställningsplaner i varje kommun och län/region:
--- varje kommun och landsting antar en omställningsplan med tydliga mål för minskade utsläpp, energihushållning, och med en tydlig inriktning att medborgarna involveras i ett praktiskt omställningsarbete i lokalsamhället.
616
Kr14Motion 145.Levande landsbygd och hållbar livsmedelsproduktion:
--- Sverige investerar i en levande landsbygd som kan bidra till lösning av klimatproblemen samtidig som man kan försäkra sig om vår framtida hållbara livsmedelsproduktion. Detta kräver att många bor och verkar på landsbygden. ïFör att åstadkomma detta krävs en helt ny landsbygdspolitik som bla inkluderar följande:
? återinföra brukarplikten för jordbruksmark för att motverka spekulation i mark och säkerställa jord för matproduktion.
- lägga om skattesystemet så att resurser som produceras lokalt kan användas i regionen för att säkerställa god tillgång till samhällsservice på landsbygden så folk vill bo där.
- använda kapital i pensionsfonder för en hållbar klimatsmart rättvis omställning på landsbygden och speciellt inom jordbruk, som exempelvis görs i Danmark.
617
AesacUndp-mål11. Hållbara städer och samhällen667
AesacGri-indikatorerLocal community686
Kr18Motion 21Ge stadsodling åtminstone lika mycket utrymme som parkeringsplatser:
- att riksdagen beslutar om bindande planbestämmelser, som säkerställer att odlingslotter för stadodling skapas i stadsdelarna i lika stor utsträckning, som det totala utrymmet som finns för fordonsparkering.
763
Kr18Motion 22reduktion av arbetsgivaravgifter i glesbygd.764
Kr18Motion 62Alla ska ha jobbet på gång- eller cykelavstånd (urbaniseringens gränser).
- Regeringen lägger ett lagförslag som begränsar koncentrationen av arbetsplatser, för att på det sättet stimulera decentralisering från större till mindre städer.
- elektronisk kommunikation förbättras för att ge hög kvalitet för virtuell närvaro, i syfte att minimera resandet.
805
Kr18Motion 66Lokal ekonomi för ökad hållbarhet och resiliens.
Staten bör ge alla invånare en basinkomst i form av en komplementär valuta (KV) som bara kan användas för lokala inköp.
Dessa varor och tjänster har producerats inom t.ex. 5 mil från köpstället och transportcertifierats med hjälp av GPS.
Basinkomsten skall räcka för människors grundläggande försörjning: mat, hyra, enklare vård, lokalproducerad energi, m.m.
809
Kr18Motion 84Stadsmiljömål och kopplingen till stadsmiljöavtal och klimatklivet.
- Att kommuner ska ta fram stadsmiljömål som står i samklang med Klimatpolitiska ramverkets mål och Parisavtalets mål.
- Att stadsmiljöavtalen och klimatklivet – i de fall åtgärderna är i stadsmiljöer – ska utgå från hur ansökningarna bidrar till stadsmiljömålen när de bedöms.
827
Kr18Motion 89Hållbara landsbygder i ett klimatsmart Sverige.
- Att inrätta ett statligt program om minst 200 miljoner kronor för en fyraårsperiod för att understödja det folkliga engagemanget för omställningen till ett hållbart Sverige.
- Ge ekonomiskt stöd och garantier till kommuner som vill bygga hyresrätter på sin landsbygd.
- Premiera företag och myndigheter som låter de anställda arbeta på distans.
832
Kr18Motion 94Strategi för hållbara kommuner och regioner.
Kommunerna bör uppmanas att göra en kartering av markanvändningen och en lokal ekonomisk analys (LEA).
Ställa om till ett ekologiskt kretsloppsjordbruk.
Ställa om skogsbruket till ett naturnära kontinuitetsskogsbruk.
Vattnen skall skyddas från föroreningar.
Den lokala upphandlingen skall vara lokalt anpassad.
En levande landsbygd kräver bostäder, service och transporter.
837
Kr18Motion 95Hållbara städer.
Även i planeringen av våra städer bör man utgå från att studera platsen där staden ligger dess förutsättningar och historia. Man gör en markkartering där man tittar på geologi, hydrologi, flora och fauna samt lokalklimatet, man studerar hur man har försörjt staden med de resurser som staden behöver. Man tittar på den befintliga bebyggelsen, infrastrukturen och på transportsystemet.
838
Kr18Motion 113Växter för att hindra den globala uppvärmningen.
Minska växthusgaser och få en mer syrerik luft genom att införa mer växter i städer. Växter kan till exempel placeras på väggar och tak på byggnader samt att använda mer växter i rabatter och parker i städer.
856
Kr18Motion 120Fosfor viktig resurs, dagens brytning en klimatbov, cirkulär lösning finns.
- Sverige bör lagstifta om att minst 50 procent av fosfor från avloppsslam ska återföras till jordbruket senast 2030 – idag återförs endast 25% av fosforn.
- Sverige bör införa en ny princip, där dagens avfallstrappa ersätts av ett övergripande fokus på resurshushållning och avgiftning av cirkulära flöden.
863
Kr18Motion 159Naturarrende, återföring av ekonomiska medel till resursregioner
Motionen yrkar på ett införande av naturarrende avgift som har till syfte att återföra ekonomiska medel till glesbygd som kompensation för ingrepp i naturen och för att stötta utvecklingen i glesbebyggda områden.
902
Kr18Motion 187Cirkulärt jordbruk kräver ny samhällsbyggnad
- Regeringen inför ett tak för expansion av storstäder, och stimulerar nya bostäder och företag i mindre städer,
- byggregler revideras så att nya avloppssystem fungerar urinseparerande,
- nya byggregler föreskriver urinseparerande WC-stolar där avloppssystemet tillåter,
- nya byggregler föreskriver lokal rötning av avloppsslam,
- försök utförs med vakuumpyrolys av avloppsslam.
930
Kr18Motion 200Miljövarudeklaration byggnadsmaterial/Minska klimatpåverkan från byggnation
Att förstärka lagkraven på EPD:er för byggmaterial i hela byggprocessen för att få en sanningsenlig och korrekt klimatbedömning.
943
Kr18Motion 237Även landets kommuner och regioner/landsting måste göra klimatvalet!
- A. Riksdagen kompletterar klimatlagen med att alla kommuner och regioner ska
1) anta koldioxidbudgeter med årliga utsläppsminskningar på minst 10 %,
2) underlätta för invånarna att minska sin klimatpåverkan, och
3) göra informationskampanjer för att nå sina invånare.
- B. Deltagarna på Klimatriksdagen lägger medborgarförslag med ovan inriktning i sin kommun (alternativt i sitt landsting/region).
980
322
Jordbruk
-Liknande rubriker. Mu: Vårt dagliga bröd. Kr18: Mat, jordbruk. 15
Mu-LandStadMatSe Mu-LandStadMat46
Mu-EnergiFramställning av livsmedel skall ske så lokalt som möjligt för att undvika långa transporter. I jordbruket skall endast el eller lokalt producerad biobränsle användas i de fordon och verktyg som behövs.117
Mu-GlobrättvisaJordbrukets produktionsmetoder med mycket olja och kemi.193
Mu-GlobrättvisaNya odlingsmetoder, goda exempel tycks vara permakultur och agroforestry-metoder.199
Mu-GlobrättvisaSmåskalig kycklingproduktion (höns på bakgården).202
Mu-GlobrättvisaKvarstående köttkonsumtion bör helt vila på uppfödning enligt hållbara naturbruksmetoder, vilt, och med produktion enligt små-skaliga närhetsprinciper.267
Mu-LandStadMatGe mindre stöd till industrijordbruken.273
Mu-LandStadMatFrämja omställning till ekologiska jordbruk.274
S-programJordbrukspolitiken ska utformas för att tillgodose kraven på ekologisk uthålligt åkerbruk och säkra livsmedel.[26]326
Kd-programGentekniken - kan vara ett verksamt medel för att kunna föda en växande världsbefolkning, men också för att kunna bota mycket av mänskligt lidande. - öppnar fantastiska möjligheter. - kan skapa hittills oöverblickbara problem. Risken finns att grödor med gener som gör dem motståndskraftiga mot vissa bekämpningsmedel ska korsa sig med vilda släktingar och bilda hybrider, med svåröverblickbara ekologiska följder.[62]Stor försiktighet måste iakttas.[62]376
Kd-programVäxt- och djurförädlingen: - kan också bidra till en utarmning av det genetiska kapitalet genom att konkurrera ut befintliga sorter och raser. Utarmningen av gener ger mindre variation att bygga vidare på. Vi vet inte exakt vilka betingelser som kommer att gälla i framtiden. Därför är en så bred genetisk bas som möjligt en form av försäkring inför en okänd framtid. Gentekniska förändringar i djurens arvsmassa, som till exempel skulle kunna innebära förändringar i utseendet eller reproduktionsförmågan, ska inte tillåtas.[63]377
Kd-programUr såväl ett globalt som nationellt perspektiv är det långsiktigt nödvändigt att åkermarken i Sverige och övriga Europa kan nyttjas för livsmedelsproduktion eller annan produktion som lätt kan avbrytas och återgå till livsmedelsproduktion, som till exempel vid odling av energigrödor.[40]Jordbrukspolitiken inom EU måste tillhandahålla förutsättningar.[5]Konkurrenskraftigt europeiskt jordbruk förenligt med internationell solidaritet och en levande landsbygd, garant för biologisk mångfald, god djurhållning och livsmedel framställda på ett miljömässigt hållbart sätt.[5]393
Kd-programTa till vara den kultur- och miljöinsats som görs inom jordbruksnäringen. En övergång till mer miljöanpassade och hållbara brukningsmetoder. Sverige bör ta till vara sina mycket goda förutsättningar för miljövänlig och säker produktion av högkvalitativa livsmedel. Sverige ska aktivt verka för ett mer miljöanpassat jordbruk inom EU.[41]395
Kr14Motion 202.Odla upp och beskoga världens öknar och torra områden:
--- avsätta medel för internationellt arbete för att förebygga klimatskador. Att en avsevärd del av dessa medel skall användas till uppodling och beskogning av öknar och torra områden. Att medlen med dessa syften får användas inom områden där de för tillfället beräknas göra stor nytta.
612
M Ernman6. Plantera träd. (Kommentar kring.)653
AesacWb-indicatorsAgricultural land as percent of land area, agricultural irrigated land, agricultural productivity, cereal yield706
Kr18Motion 31Konsumtionsskatten på nötkött höjs till 25%.774
Kr18Motion 46Regnskogarna får inte avverkas för att ersättas av palmoljeplantager.
Våra livsmedel och våra drivmedel bör ej baseras på palmolja.
Information om palmolje-utvinningens konsekvenser bör förmedlas till hushållen. Särskilt informationsmaterial bör tas fram.
Eventuell palmolja i matprodukter måste tydligt markeras/märkas så att konsumenterna ges möjlighet att avstå att köpa.
789
Kr18Motion 87Matsvinnet måste minska i alla led från primärproduktion till hushåll.
- Fortsatt forskning för att både kunna beräkna och förstå omfattningen av matsvinn i primärproduktion, förädling, livsmedelstransporter, handel och konsumtion.
- Följ upp om matsvinnet verkligen minskar i alla led inkl transporter.
- Öka andelen av direktförsäljning från jordbruk till konsument.
- Minska antalet matsorter.
- Informera om skillnaden mellan "bäst för" och "tjänligt till" -datum.
830
Kr18Motion 88En hållbar landsbygd och livsmedelsförsörjning.
-Ta fram en nationell strategi som stöttar självförsörjningsinitiativ och lokal produktion av livsmedel.
-Se över regelverket så att det blir lättare att starta och driva lokal och småskalig verksamhet, tillsynsavgifter m.m. måste anpassas till verksamhetens omfattning.
-Stimulera lokal upphandling genom regler som tar hänsyn till miljö, kvalitet och sociala aspekter.
831
Kr18Motion 101Den lokala livsmedelsproduktionen bör stärkas och utvecklas.
För att ge de mindre jordbruken större möjligheter att överleva, bör man utveckla former för direktförsäljning till konsumenter.
En modell för direktförsäljning är att organisera lokala producenter och konsumenter i så kallade Rekoringar.
Sverige bör ge stöd till landsbygdsutveckling, som främjar lönsamma och livskraftiga företag och aktiva bönder
844
Kr18Motion 112Inför miljöskatt på handelsgödsel.
Skatten ska öronmärkas för att användas som omställningsbidrag till jordbrukare som vill ställa om till hållbart jordbruk.
855
Kr18Motion 130Förbjud jordförbättring med avloppsslam.
Att sprida kemikaliebemängt slam på våra åkrar måste förbjudas. Separata avloppssystem bör planeras in i framtida stora byggprojekt.
873
Kr18Motion 148Ny nationell livsmedelsstrategi som sätter klimatet först
- Sverige får en ny livsmedelsstrategi som i varje del sätter klimatet först
- I arbetet med att ta fram denna strategi ska våra förslag enligt text i "Sammanfattning" och "Motiv och bakgrund" utvärderas och inarbetas i strategin om du bedöms leda till att klimatet först-principen stärks.
891
Kr18Motion 158En glokal livsmedelsstrategi - för en politik med agroekologiska principer
- Att Sveriges regering utformar en livsmedelsstrategi som utgår från klimat-, demokrati-, rättvise- och rättighetsaspekter samt agroekologiska principer.
- Att Sverige i alla internationella förhandlingar som berör livsmedelssystemet driver en politik som prioriterar klimat- och hållbarhetsperspektiv, mänskliga rättigheter och samhällsnytta framför kortsiktig ekonomisk vinning.
901
Kr18Motion 170Fiska inte i grumligt vatten - fiska på land!
- Utveckla statliga bidrag till klimatsmarta fiskproducenter som utnyttjar kretslopp optimalt.
- Utred åtgärder så att vattenbruk utvecklas till att klara en kravbild motsvarande prestanda i landbaserat vattenbruk.
- Förenkla regler och förordningar, koordinera samverkan mellan myndigheterna.
- Utred etiska aspekter i hantering av fisk och slaktmetod.
- Verka för spårbarhet och märkning av all fisk.
913
Kr18Motion 171Inför policy om helvegetarisk mat för offentlig förvaltning
För att öka takten för klimatomställningen behöver den offentliga förvaltningen i Sverige (kommuner, landsting och statliga myndigheter) införa en policy om att enbart servera helvegetarisk mat till alla anställda och förtroendevalda vid möten, sammanträden, konferenser och seminarier.
914
Kr18Motion 172märkning av mat som följer svensk lagstiftning och svenska miljömål
Vid upphandling av mat i offentlig verksamhet behövs vägledning för att kunna hitta den bästa maten, som tar hänsyn till djurskydd och ett hållbart jordbruk i enlighet med svensk lagstiftning
Detta bör även gälla alla oss konsumenter.
Det skulle kunna ske genom att utveckla en märkning typ "nyckelhål", "KRAV", "Fair trade", "Svenskt sigill" och skulle då kunna kallas för "klimatsmart" eller lik
915
Kr18Motion 176Gröna remsor för insekter och småfåglar
Genom statligt bidrag och lagstiftning:
jordbrukare måste
- lämna gröna remsor på stora åkrar ca varje 100 meter och även
- skydda fälten mot vägarna med gröna remsor/buskage
919
Kr18Motion 178Minska energiförbrukningen för mat
Ju större städer, desto större klimatbovar. För att minska sin klimatpåverkan må städernas befolkning äta mer kött som kostar minimalt med energi att producera.
921
Kr18Motion 1834-promilleinitiativet
att Jordbruksverket ska ta fram en jordbruksstrategi utifrån 4promilleinitiativet som kan förverkliogas
926
Kr18Motion 201Klimatdeklaration på livsmedel och tydliggör effekten av matsvinn.
Införa en klimatmärkning för livsmedlens koldioxidutsläpp och klimatpåverkan. Öka medvetenheten kring matsvinnets betydande klimatpåverkan.
944
Kr18Motion 206Styrmedel för minskad köttkonsumtion
- Att riksdagen inför ekonomiska styrmedel för att minska köttkonsumtionen
- Att riksdagen beslutar om att använda intäkterna från dessa styrmedel för att betala för ekosystemtjänster i jordbruket
949
Kr18Motion 209Vi behöver en plan för att förverkliga Vegolandet Sverige!
att regeringen lanserar satsningen Vegolandet Sverige, med målen att:
- öka svensk växtproduktion för humankonsumtion, t.ex genom omställningsstöd till jordbruket och ökad upphandling av växtbaserad mat i offentlig sektor.
- förbättra metoder för ökad användning av organiskt hushållsavfall/humangödsel som växtnäring.
- förbättra möjligheter för lokala konsumtionskedjor och hållbarhetsinitiativ.
952
Kr18Motion 216Ett klimatsmart ekologiskt och produktivt jordbruk
Riksdagen - tillsätter en utredning för att optimera livsmedelsproduktionen utifrån klimatnytta, betningstryck och val av djur
- ger SLU i uppgift att initiera pilotprojekt i olika delar av landet för att biträda utredningen
- utarbetar inom 10 år förslag till åtgärder för att skapa ett svenskt giftfritt jordbruk med minsta möjliga klimatpåverkan och oförändrat betningstryck
959
Kr18Motion 229Sveriges självförsörjning av livsmedel måste öka
Sveriges regering måste genom politiska styrmedel öka Sveriges självförsörjning vad gäller livsmedel föe att minsak sårbarheten och risk för matbrist i händelse av kris. En sådan förändring kan komma att kräva förändringar i det regelverk som ligger till grund för EU:s nuvarande jordbrukspolitik. Sådana förändringar skall Sveriges regering kräva och arbeta aktivt för
972
Kr18Motion 230Inför förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet
Införande av förbud mot att slänga livsmedel i butiksledet.
973
Kr18Motion 238Köttkonsumtionen måste minska
- Att Sveriges riksdag och regering tar matens (i detta fall köttets) klimat samt övriga påverkan på allvar
- Att Sveriges riksdag och regering gör upp en tydlig plan för hur köttkonsumtionen i Sverige ska minskas, t.ex. servera mer vego i skolor, på sjukhus, med mera
- Att Sveriges riksdag och regering jobbar och prioriterar denna fråga på ett aktivt sätt
981
Kr18Motion 251Särskilt stöd till ekologisk odling.
Regeringen ska ge öronmärkta subventioner för ekologisk odling.
Stödet måste öka för att kunna tillgodose den ökande efterfrågan på ekologiska livsmedel.
Omsorgen om människors hälsa gör det nödvändigt att förbättra villkoren för ekologisk odling.
995
Kr18Motion 253Jord- och skogsbrukspolitik behöver förändras för försörjning o klimatmål.
Förändrad jord- och skogsbrukpolitik är viktig för att vi ska klara klimatmål och försörjning och förhindra att massor av människor tvingas bli klimatflyktingar.
997
Kr18Motion 254Skogsbrukspolitiken behöver förnyas.
Nuvarande skogsbrukspolitik behöver förändras. Kalhyggesbruk och tunga skogsmaskiner ger stora markskador. Vegetationen skadas under många år och man får stora koldioxidutsläpp. Bär och svamp försvinner under många år. Rörligt friluftsliv försvåras. Djurliv påverkas och biologisk mångfald.
I stället bör hyggesfritt, naturkulturskogsbruk införas.
998
323
Industri
-Liknande rubrik. A30: Hållbar industri, innovationer och infrastruktur. 14
Mu-EnergiFramställningen av järn och stål sker idag med kol. Själva den kemiska reaktionen kräver också detta inte bara uppvärmningen. Tillverkningen av vätgas kräver dock elektricitet.En övergång där vätgas används bör ske så fort som möjligt. För vätgasproduktionen kan möjligen överskottsel varma sommardagar användas.123
Mu-GlobrättvisaStål-, cement- och annan processindustri behöver effektiviseras och ställas om.192
Mu-GlobrättvisaHögre krav på effektiv markanvändning inom industri – dammar, anläggningar mm.246
Mu-GlobrättvisaEffektivare och minskad användning av stål och betong, utveckling av fossilfri stålproduktion.249
S-programInnovativ tillverkningsindustri.[34]Bidra till fler jobb, ökad export, större tillväxt och en mer ekologisk hållbar utveckling.[34]327
324
Byggnader
Mu-EnergiCement- och betongframställning är förutom att det kräver mycket energi också ett problem då själva de kemiska reaktioner som används ger koldioxidutsläpp. Genom att generellt minska användandet och genom att blanda in mer sand, sten och slaggprodukter i dem kan koldioxidutsläppen minska kraftigt, kanske 40%.115
Mu-EnergiHusbyggnad skall i så hög grad det kan ske göras i trä. Det innebär också en koldioxidlagring. Uppvärmning skall göras med värmepumpar i första hand alternativt med biobränsle via fjärrvärmenät.116
Mu-EnergiIndirekt lagring av koldioxid genom t ex ökad byggande av trähus bör underlättas.129
Mu-LivsstilHela processen för renovering av bostäder och produktion av nya bostäder bör analyseras ur ett klimat och resursperspektiv.Med syfte att eliminera strukturella hinder och ta fram tydliga styrmedel.153
Mu-LivsstilHållbart producerat trä bör användas mer som byggmaterial eftersom detta representerar bunden CO2.154
Mu-LivsstilCirka 80% av CO2-utsläppen sker under utvinning, framställning och transporter av material samt själva byggproduktionen.Vi behöver effektivare materialhantering vid produktion av bostäder. 155
Mu-GlobrättvisaBostäderna behöver på sikt bli oberoende av energitillförsel för värme.248
Mu-GlobrättvisaRegler för energieffektivitet och energikrav vid byggande måste skärpas genom s k nollenergihusstandard och krav på hushållsel.251
Mu-GlobrättvisaAnvändningen av trä i byggandet behöver öka på bekostnad av stål och betong.253
Mu-GlobrättvisaKrav på solcell eller gröna tak i all nybyggnation ? distribuera ut till nätet. Varje hus bör bli en del av energiproduktionen.266
Mu-LandStadMatBygg nytt som ekohus utan energitillskott.288
Mu-LandStadMatAnvänd inte cement.289
Kd-programMiljöanpassad arkitektur. Återvinningsbara och hälsodeklarerade byggmaterial. Förnyelsebar energi. Resurseffektiva lösningar. Livscykelperspektiv. Kretsloppsanpassade lösningar, som källsortering av avfall.[14]Minska byggandets miljöpåverkan.[14]396
AesacEures33. Key areas (Thematic indicator):
- Improving buildings (Household energy consumption by fuel)
746
Kr18Motion 57Bygg bara passivhus.
-att Regeringen och Riksdagen beslutar att införa byggnormer för att all nyproduktion av byggnader skall bli passivhus i den meningen att de värms av verksamheten i huset med eventuellt tillskott från jordvärme.
800
Kr18Motion 58Beskatta byggnader efter uppvärmningskostnad.
-att Sveriges Regering och Riksdag beslutar om att införa en skatt på byggnader efter hur mycket energi, som tillförs byggnaden för uppvärmning.
801
Kr18Motion 74Energieffektivisera alla bostäder.
- nationella regler införs för alla bostadsbyggnaders tillåtna förbrukning av köpt energi.
- rådgivning och information om energieffektivisering åläggs kommunerna.
- uppföljning görs av statlig tillsynsmyndighet.
817
Kr18Motion 90Solenergi i nybyggnation.
- i bygglagstiftning skall skrivas in att vid nybyggnation av bostäder skall antingen minst 50% av schablonbehov enligt BEN, för tappvarmvatten tillgodoses med solfångare eller hushållsel + fastighetsel tillgodoses med solceller.
833
325
Transport
-Liknande rubrik. Kr18: Transport. 16
Mu-EnergiRusta upp Järnvägarna i Sverige. Höghastighetstågssatsningar måste prövas noggrant om det verkligen är något man skall satsa på.112
Mu-EnergiFlyg- och sjötransporter sker idag med fossilbränslen. Flygtransporterna måste minska kraftigt. En övergång till användning av biobränslen måste snarast inledas.118
Mu-EnergiPersontransporter skall ske genom kollektivtrafik och då i första hand spårbunden sådan. En kraftigt utökad och förbättrad kollektivtrafik måste byggas ut.119
Mu-EnergiDe bilar som körs måste vara eldrivna. Biobränslen kommer att behövas till annat. Eftersom vägtransporterna måste minska behövs ingen större utbyggnad av vägnätet. Till såväl elbilarna som de lokala solpanelsanläggningarna behövs uppladdningsbara batterier. En fabrik för framställning av sådana på ett hållbart sätt måste byggas i Sverige.120
Mu-LivsstilBygg ut kollektivtrafiken och gör det billigt att åka tåg men dyrt att flyga (koldioxidskatt) eller köra bil (speciellt i storstadsregioner).Så att vi i första hand väljer att åka kollektivt och minimerar flygresor!160
Mu-GlobrättvisaSänkta hastigheter på vägarna minskar behovet av ständigt växande vägbredd.247
Mu-GlobrättvisaOmställning till ett transportsnålt samhälle.254
Mu-GlobrättvisaFordonsflottan behöver bli fossilfri så snart som möjligt.255
Mu-GlobrättvisaEn omställning från privatresande till kollektivtrafik.256
Mu-GlobrättvisaSamhällsplaneringen behöver inriktas på att minska transportbehoven och gynna gång- och cykeltrafik.260
Mu-GlobrättvisaEn prioritering av cykelinfrastruktur och lastcyklar för närtransporter kan lösa många lokala behov och samtidigt förbättra folkhälsan.261
Mu-GlobrättvisaMinskad personbilsproduktion.262
S-programIntegrerade, variationsrika och transportsnåla livsmiljöer i våra städer och tätorter.[35]328
S-program Transportsystemen ska läggas om. Mer gång-, cykel- och kollektivtrafik. Vägtransporter ska ersätts med järnvägstransporter och sjötrafik. Bränslesnåla motorer, alternativa drivmedel och bättre reningsteknik måste utvecklas. Allt utsläpp och avfall ska minimeras.[27]329
Kd-programTransportsektorns stora beroende av fossila bränslen utgör en stor utmaning för att minska utsläppen av växthusgaser.[34]Alternativen till vägtransporter ska utvecklas, inte minst för arbetspendling. Politiken nationellt och på EU-nivå bör understödja och påskynda utveckling, produktion och användning av energieffektiva fordon och icke-fossila drivmedel, genom stöd till forskning och med ekonomiska och legala styrmedel. Långsiktiga förutsägbara spelregler och villkor måste gälla för att näringsliv och hushåll ska investera i nya produktionsanläggningar och fordon.[34]397
Kd-programTrafiken utgör också en belastning för människans livsmiljö genom hälsovådliga utsläpp, intrång i naturmiljön, buller samt olyckor. Dessa lägger hinder i vägen för planeringen av infrastruktur, bostadsbyggande och annan stadsutveckling.[35]398
Kd-programCykelfrämjande infrastruktur. Miljömässiga och hälsofrämjande fördelar. Effektiva, säkra och miljövänliga kommunikationer för invånare och näringsliv i hela landet.[29]400
Kd-programDe negativa effekterna av vägtrafiken begränsas.[30]Eftersträvas att mer av godstransporterna i första hand sker med miljövänliga och energieffektiva transportslag.[31]401
Kd-programEn väl utvecklad kollektivtrafik.[32]Av största betydelse för ökat bostadsbyggande, utvidgade arbetsmarknadsregioner och en minskning av bilismens negativa miljöpåverkan.[32]402
Kd-programStimulera miljövänliga drivmedel, säkerhetsarbete samt service- och kvalitetsutveckling inom kollektivtrafiken.[33]403
Kd-programHastighetsbestämmelser.[36]Anpassas till miljö- och säkerhetsaspekter.[36]404
Kd-programKrafttag: Fossilbränslena fasas ut från energi-, transportsektorn. 448
Kr18Motion 5Höghastighetsbanan
- finansieras genom lån i riksgälden.
- byggs ut så snabbt som möjligt och står klar senast 2029.
457
Kr18Motion 6Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål:
- att planeringen av transportinfrastrukturen utgår från klimatmålen och att åtgärder och styrmedel ska tas fram som innebär att dessa med stor sannolikhet kan nås.
- att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030.458
M Ernman5. Elektriska flygplan. (Kommentar kring.)652
AesacGri-indikatorerTransport683
AesacEures33. Key areas (Thematic indicator):
- Ensuring efficient mobility (Average carbon dioxide emissions per kilometre from new cars. Pollutant emissions from transport (NOx, PM10, volatile organic compounds). Modal split of passenger transport. Modal split of freight transport)
747
Kr18Motion 12Skjut upp införandet av signalstystemet ERTMS:
- Skjut upp införandet av ERTMS.
- Lägg de frigjorda pengarna på upprustning av regionbanorna.
754
Kr18Motion 13Använd korrekta trafikmodeller:
- Använd Samvips som trafikalstringsmodell i stället för Sampers
- Prognosticera trafikökningen för olika trafikslag på ett rimligt sätt
755
Kr18Motion 14Bygg om Sverige för tåg:
- Sätt upp mål för vilket restidsavstånd och vilken turtäthet kommuncentra skall ha till regioncentra, och när det skall förverkligas. Planera järnvägsinvesteringarna efter det.
- Gör motsvarande för regioncentras förbindelser med närmaste stora stad.
- Investera en procent av BNP varje år för att bygga om Sverige för tåg.
756
Kr18Motion 15Planering av infrastruktur skall ske målstyrt i stället för prognosstyrt. 757
Kr18Motion 18Rusta upp regionbanorna:
-Infrastrukturinvesteringarna bör fördelas jämnare.
- Regionbanor med försummat underhåll bör rustas upp med helsvetsade spår på makadam.
- För att kunna göra en snabb upprutning bör medel för det lånas upp.
- Ett projektbolag får ansvaret för upprustningen.
760
Kr18Motion 20Beslagta fordon som olagligt släpper ut för mycket CO2:
- Stifta lagar så att fordon, som genom brottlig verksanhet släpper ut för mycket avgaser, omedelbart beslagtas och förverkas.
762
Kr18Motion 27Bort med momsen på cyklar.
Om inte det går pga regler och lagar
- att man subventionerar cykelinköp med minst 25%.
770
Kr18Motion 30Ersätt skolbussarna med miljöbussar.
För att förhindra mera klimatfarliga utsläpp så behöver vi byta ut våra bussar till miljövänliga bussar, men bör främst börja med skolbussarna. Detta kan vara dyrt men det lönar sig i längden, så det är mer som en investering som resulterar i en billigare kollektivtrafik samt ett steg närmare en bättre miljö. Detta kommer även vara ett väldigt bra exempel till våra studerande ungdomar när de väx
773
Kr18Motion 33Tillåt inga nya flygplatser eller utbyggnad av befintliga flygplatser.
Regeringen skall inte ge tillstånd till nya flygplatser eller utbyggnader av befintliga. Regeringen skall också instruera myndigheter att inte ge sådana tillstånd.
776
Kr18Motion 41Samordnad tågtrafik inom EU.
- att tågtrafiken inom EU samordnas för att underlätta internationella resor inom EU.
- att biljettförsäljning samordnas så att resor kan köpas på ett och samma ställe för alla delsträckor för resor genom flera länder.
- att en cetral EU-myndighet etableras för att utvecka den europeiska järnvägstrafiken
784
Kr18Motion 43Finansiellt stöd till utbyggnad av tankstationer för vätgas.
Svenska staten uppmanas att snarast möjligt börja subventionera utbyggnaden av tankstationer för energibäraren vätgas (hydrogen), i första hand till bränslecellsutrustade elfordon. Detta är en nödvändig åtgärd i förverkligandet av en fossilfri fordonsflotta. Dessa elfordon bör erbjudas samma ekonomiska fördelar som fordon med batterikoncept.
786
Kr18Motion 59Återupptagande och utbyggnad av tåg och båtförbindelser inom Europa.
Göra det möjligt att välja tåg/båt i stället för flyg/bil genom:
- Att återuppta och bygga ut tåg och båtförbindelser i Sverige och Europa.
- Att det blir pålitligare och enklare att ta tåg/båt.
- Att införa principen förorenaren betalar, vilket skulle göra tåg/båt konkurrenskraftiga i förhållande till flyget.
802
Kr18Motion 61Ransoneringssystem för nöjesresor med flyg.
Införa ett allmänt ransoneringssystem för nöjesresor med flyg. Varje svensk medborgare tilldelas en kvot flygresor att fritt använda sig av.
Dessutom information som upplyser om den skadliga effekt på planetens klimat och i förlängningen på oss människor som ökningen av koldioxid har.
804
Kr18Motion 63Syntetiska biodrivmedel ur energi från skogsbruk och jordbruk.
För att underlätta framväxten av syntetiska drivmedel som framställs ur skog och ur skogsavfall och ur jordbruksavfall, så bör det finnas mer stöd till såväl forskning som till att bygga småskalig provproduktion som kan skalas upp; S.k. Pilotanläggningar.
806
Kr18Motion 64Bygg ut elvägar, så att fordon inte behöver ha så stora batterier.
Regeringen bör ge mer stöd till utvecklingen av elvägar och ta initiativ till att forskare, myndigheter och fordonsindustri samarbetar kring detta. I Sverige såväl som i fler EU-länder.
807
Kr18Motion 70Vad gäller för ett framtida svenskt transportsystem?
- Utsläppen måste styra alla beslut om transportsätt, tills vidare.
-Därför (och av andra skäl) är biobränsle inte en framtida massprodukt.
- Järnväg måste vara stommen i transportnätet (p.g.a. eldrift).
- Båt ska användas för tungt gods längs kusterna, helst eldrivet.
- Bil (el-) behövs för att fylla luckorna och som fall-back. - Flyg har flexibilitetsfördelar som kan motivera utveckling av elflyg.
813
Kr18Motion 77Minska utsläppen av växthusgaser från Sjöfarten.
Flera åtgärder behövs. För lokal och regional sjöfart är eldrift ihop med batterier ombord en möjlighet. I känsliga vatten kunde det vara ett lagkrav. För internationell sjöfart bör eldrift kombineras med att oljor framställda ur avfall används. En minskad världshandel ger mindre global sjöfart.
820
Kr18Motion 85uppvärmda gator till, från och för kollektivtrafiken.
- att en utredning tillsätts för att ta fram möjligheter att på ett miljövänligt sätt uppvärma vissa gator som är viktigt för de som går, främst de till och från kollektivtrafiken och där bussar går.
- att räkna på hur mycket energi det går att spara på om man värmer upp gator så att det minskar bilåkandet och gynnar kollektivtrafiken.
828
Kr18Motion 86Solceller på buss-tak.
att pröva ett projekt om att utveckla el-bussar som drivs på solceller.
829
Kr18Motion 102Nej till höghastighetståg.
För att locka fler resande att välja tåget, bör man prioritera underhåll av Sveriges hela järnvägsinfrastruktur i stället för att satsa på supersnabba tåg. Samtidigt måste alla sträckor, gamla som nya, omgående utrustas med ett enhetligt signalsystem subventionerat av svenska staten.
845
Kr18Motion 105Cykelerfarenhet krävs för körkort.
- Sverige inför en lag att alla som vill ta körkort för motorfordon måste ha dokumenterad cykelvana, t.ex. daglig användning i ett år. Undantag görs för dem som pga funktionsvariation inte kan cykla.
848
Kr18Motion 106Upprustning av järnvägen.
Substantiellt mer resurser till upprustning och utbyggnad av järnvägen: Drift, banor och stationer.
Avstå till att börja med från att bygga höghastighetståg. Prioritera nya linjer, nya sträckor och bättre turtäthet.
Arbeta för en europeisk integrerad järnväg, Direkttåg mellan olika europeiska orter.
Inrätta en central webbplats för enkel bokning av resor över hela Europa.
Fler nattåg.
849
Kr18Motion 108Motverka satsningar på biobränsledrivet flyg.
- Undvik alla åtgärder som gynnar användning av biobaserade flygbränslen, möjligen med undantag av åtgärder kopplade till kraftiga reduktioner i det totala flygandet.
- Om riksdagens politiker tror att biobränslen kan göra flygande på dagens nivå hållbart bör de begära in ett yttrande från Naturvårdsverket för att få en faktabaserad bild av läget.
851
Kr18Motion 109Planera för miljövänligare godstransporter.
- Att regeringen snarast tar fram underlag för hur de tunga fossildrivna transporterna kan göras mindre klimatpåverkande.
- Att en tidsplan för sådana åtgärder tas fram och att finansiering och styrmedel för dess genomförande presenteras.
852
Kr18Motion 116Stoppa höghastighetstågen.
- planerna på höghastighetståg läggs i malpåse med omedelbar verkan.
- berörd personal placeras om till att planera ett bättre underhåll av och gradvis utbyggnad av befintlig järnväg.
859
Kr18Motion 121Flyghöjd och flyghastighet.
- Regeringen inför ett tak eller högsta höjd för civilt flyg över Sverige,
- Regeringen inför hastighetsbegränsningar för civilt flyg över Sverige,
- Regeringen driver att dessa begränsningar införs i hela Europa och slutligen globalt.
864
Kr18Motion 124Subventioner på biljettpriset för inrikeståg.
- Vi föreslår att riksdagen tar beslut om att införa subventioner på biljettpriset för inrikeståg, detta för att uppmuntra färre flygresor inrikes.
- Förslagsvis kan detta i längden finansieras genom att parallellt höja flygskatten och därigenom både öka statens intäkter samt ytterligare bidra till omställningen.
867
Kr18Motion 131Vänta med stora infrastrukturprojekt.
För att ha en chans att bromsa den negativa klimatutvecklingen bör större infrastrukturprojekt läggas på is tills en ny, ren energibärare har valts ut.
874
Kr18Motion 134En långsiktig och genomtänkt strategi för att minska flygets utsläpp.
- Ökning av flygskatten i syfte att påverka människors resvanor mot minskat flygande.
- Ett regeringsinitiativ i syfte att verka för global beskattning av flygbränsle.
- Lagstiftning som begränsar flygbolagens högsta tillåtna utsläpp.
- Stopp för subventioner till flyget.
- Riktad information om konsekvenserna av flygets utsläpp med särskilt åläggande till flygbolagen vid försäljning av resor.
877
Kr18Motion 136Samhällsmodell för minskad bilism.
Anslå medel och ge uppdrag att snabba på utvecklingen enligt en modell för samhällsbyggnad där behovet av privatbil minskar för att möjliggöra övergång till hållbara trafiklösningar och fossilfrihet. Samhället skall bygga på närhet mellan bostad, butik och arbete och på en transportinfrastruktur med större del kollektivt resande och samägande.
879
Kr18Motion 138Inför tågpremie på statliga myndigheter
Tjänsteresor med flyg vid statliga myndigheter genererar 100 000-tals ton CO2 årligen. När verksamheter inom myndigheterna dessutom utlokaliseras på olika orter, genom olika arbetsmarknadspolitiska beslut, blir konsekvensen oftast ökat resande med flyg mellan orternas kontor. Jag föreslår att en tågpremie, likt bonus-malusmodell, införs för att främja tjänsteresor med tåg istället för flyg.
881
Kr18Motion 141Ge Sveriges regering uppdrag att åter öppna för nattåg till Europa
Att regeringen ger SJ i uppdrag att återinföra nattågsförbindelser till större städer i Europa och tillför SJ nödvändiga medel för detta.
Eftersom SJ är ett statligt företag med ett avkastningskrav, så måste den här typen av åtgärder dels ske via ett uppdrag från regeringen och även medel finnas för genomförande.
884
Kr18Motion 145Utsläppen från transportsektorn måste minska, inga fler motorvägar
Att planeringen av nya motorvägar som Östlig förbindelse avslutas.
888
Kr18Motion 146Uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om val av transportmedel
Att Trafikverket får i uppdrag att genomföra en upplysningskampanj om vikten av en övergång till färdmedel med minimala utsläpp.
889
Kr18Motion 149Eldrivna propellerplan
Satsa på forskning kring- och satsning på eldrivna propellerflygplan
892
Kr18Motion 160Flyget ska ha priser som motsvarar utsläppen av växthusgaser.
- Att stora påslag görs på flygpriserna baserat på flygets klimatpåverkan och att de medel som dessa påslag ger, används till åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp.
- Att Sverige verkar för att denna princip även tillämpas inom EU.
903
Kr18Motion 161Differentierad avståndsbaserad skatt för lastbilar
Att en differentierad avståndsbaserad skatt, s.k. vägslitageskatt, införs för lastbilstrafiken
904
Kr18Motion 162Cykelvägar i den nationella infrastrukturplanen
Att interkommunala och viktigare kommunala cykelvägar ska ingå i den nationella infrastrukturplanen
905
Kr18Motion 163Slopad förmånsbeskattning för cykel och pendlarkort
Att förmånsbeskattningen slopas för företagscykel och pendlarkort.
906
Kr18Motion 164Flygresors utsläpp ska anges
Att de utsläpp en flygresa genererar – inklusive höghöjdseffekter – ska anges i all reklam som innehåller flygresor, på bokningssajter och flygbiljetter.
907
Kr18Motion 179Bygg ett transportsystem med förnybar energi.
- Satsa kraftigt på utbyggnad av kollektivtrafiken.
- Effektivisera godstransporterna.
- Minska bilberoendet. Vi bör eftersträva lägre bilskatt och mycket högre fossilbränsleskatt. Och skatt eller hyra för bilens stora markanvändning.
922
Kr18Motion 186Järnvägsutbyggnad är en klimatfråga
- att sträckan Gävle-Härnösand kraftigt prioriteras så att senast 2030 har sträckan dubbelspår
- att att finasieringen lånebaseras
- att sträckan Härnösnd-Umaå före 2050 utgör en del av den nya Ostkustbanan
929
Kr18Motion 198Klimatväxling och klimatkompensering på flygresor
Om flyg inte kan undvikas av privatpersoner och företag ska tydliga krav för klimatkompensering och klimatväxlingsåtgärder införas. Det behövs ett politiskt beslut kring att konstruera ett system som ger en tydlig effekt. Ett alternativ är att klimatkompensera via certifierade projekt, som exempelvis Plan Vivo eller Gold standard.
941
Kr18Motion 207Staten måste sluta subventionera flyget!
- att regeringen plockar bort möjligheten för flygbranschen att göra skatteavdrag på bränsle-, koldioxid- och energiskatter.
950
Kr18Motion 221Höj dieselskatten till samma nivå som bensinskatten
Att riksdagen fattar beslut om att höja energiskatten för diesel till samma nivå som energiskatten för bensin, vilket i dagsläget innebär en skattehöjning med minst 1,37 kr per liter jämfört med i dag.
964
Kr18Motion 223Agera för att införa 25% moms på flygresor och reklam för utrikes flygresor.
- Agera genom EU och FN för att det ska bli möjligt att lägga moms på utrikes flygresor.
- Höj flygskatten för utrikes resor så att den motsvarar skatter/avgifter som gäller för bilar.
- Inför 25 % reklamskatt på propaganda, lockelser och reklam för utrikes flygresande.
- Inför 25 % moms också på resebranschens övriga försäljning.
966
Kr18Motion 228Laddning elbil på arbetsplats
Slopa förmånsvärdet vid laddning hos arbetsgivare
971
Kr18Motion 233Bostadsrättsföreningar får inte hindra elstolpar
Bostadsrättsföreningar hindrar många potentiella elbilskunder genom att förbjuda laddplats på egen parkeringsplats vilket hindrar inköp av laddfordon.
976
Kr18Motion 240Lokal kollektivtrafik 100% skattefinansierad
Jag föreslår att den lokala och regionala kollektivtrafiken till fullo (100%) finansieras genom skattemedel. Detta skapar möjlighet att ta bort biljettspärrar och kontrollsystem vilket ökar tillgängligheten, ökar säkerhet (tex vid evakuering) och sänker driftskostnader.
983
Kr18Motion 243Planering för att minska onödiga transporter
- Ompröva regionförstoringen
- Bygg kontorshotell för distansarbete
- Samhällsservice inom gång och cykelavstånd
- Inga nya vägprojekt och externa köpcentra
- Sluta subventionera flygplatser
- Höjd flygskatt
- Begränsa bilavdragen kraftigt
- Inför lastbilsskatt.
986
Kr18Motion 258Förbättra Gävles kollektivtrafik1002
Kr18Motion 258*Glesbyggsinvånarna får hjälp av tillhörande kommun att arrangera olika samåkningar så att mindre sträckor behöver åkas av enstaka personer. *Landstinget och staten ser över buss och/eller tågtrafiken och arbetar för att framförallt tåg ska gå att ta sig runt med mer frekvent. 1003
3. Flyget måste minska, tågen måste öka. Använd ECB och riksbankerna till statliga storsatsningar på snabba tåg från Luleå till Lissabon, Från Köpenhamn till Aten och från Helsingfors till Berlin över Baltikum. Några få jättebanor som bygger samman EU och gör det möjligt att först stoppa inrikesflyg och snart det vanvettiga flygandet mellan storstäderna på kontinenten. 1007
EU:s produktion är idag en enda gigantisk långtradarorm i ett dieselmoln. 4. Bygga elvägar. Långtradarna konverterats till tråddrift. Det krävs stora statliga investeringar och samma system över gränserna för att frakter kan ske rent från Madrid till Oslo. Inga utsläpp genom den förnybara elen. Och investeringarna är självbetalda genom avgifter från åkarna som slipper köpa all denna diesel. 1008
Europa blev rikt på en utvecklad handel via vattenvägarna. De finns kvar. 6. Använd vattenvägarna. Bara båtarna behöver elektrifieras. 1010
326
Handel
Mu-GlobrättvisaOrganisera detaljhandeln på ett annat sätt, där överflödskyltningen tas bort.217
Mu-GlobrättvisaÅterupprätta närbutikerna. Vad får det lov att vara? 218
Mu-GlobrättvisaMinska sortimenthysterin.221
Mu-GlobrättvisaFörbud mot att kassera mat i detaljhandeln.222
Mu-GlobrättvisaÖkad närhandel kan bidra till minskad användning av engångsförpackningar.240
Kr18Motion 7Gynna hållbarare köttproduktion:
- Märkning av köttets (matens) ursprung även på restaurang.
- För kund att se på t ex menyn.
460
34
Rening
Mu-EnergiLagring av koldioxid i marken (CCS ? Carbon Capture and Sequestration (eller Storage)) måste nog av flera skäl (bl.a kostnaden och ineffektiviteten) anses vara en återvändsgränd.128
AesacGri-indikatorerEmissions, effluents, waste680
AesacEs-indexreducing waste. reducing environmental-related natural disaster vulnerability. eco-efficiency. greenhouse gas emissions. reducing transboundary environmental pressures.704
AesacE MacArthurWaste generation732
AesacE MacArthurEnergy and greenhouse gas emissions 734
Kr18Motion 97Reflekterande tak, vägar, och åkrar.
- Regeringen ökar Sveriges albedo något genom att uppmuntra användning av reflekterande material och metoder på horisontella ytor, - Regeringen följer upp detta med att undersöka effekten av insatsen.
840
Kr18Motion 110Konkret mätmetod för uppföljning av klimatåtgärder.
- Regeringen utarbetar en standard för uppföljning av kommunernas klimatarbete, exempelvis baserat på FNs Technical Report UNSC 6754.
853
Kr18Motion 114Hur skapas effektiva kolsänkor, dvs hur fås CO2 bort från atmosfären?
Sveriges regering och riksdag borde utreda vilka typer av "kolsänkor" som finns, hur effektivt de tar bort koldioxid från atmosfären, och vad de kostar. Då kunde vi röra oss från tyckande och fördomar mot fakta.
857
Kr18Motion 135Skärpta återvinningsmål - ett första steg mot ökat återbruk och hållbarhet.
Att lämplig myndighet uppdras att: - formulera nya återvinningsmål satta över de nivåer som (faktiskt) redan uppnåtts.
- skapa en långsiktig plan för stegvis höjning av målnivån.
- utreda hur ökad återvinning av plastförpackningar kan uppnås genom att producentansvaret skärps i lagstiftning.
878
35
Information
M Ernman1. Miljönyheter. (Kommentarer kring)648
AesacGri-indikatorerProduct, service labeling691
AesacGri-indikatorerMarketing kommunikation692
351
Utbildning
-Liknande rubriker. Mu: Utbildning. Kr18: Utbildning. A30: God utbildning för alla. 17
Mu-UtbildningSe Mu-Utbildning.51
Mu-EkonomiVinn förståelse och acceptans för åtgärderna.79
Mu-EkonomiUtbilda väljarkåren.81
Mu-EkonomiGör ekonomin demokratiskt styrd genom att ge ekonomiutbildning till folkflertalet.84
Mu-LivsstilGör ämnet livskunskap, med ett väl genomtänkt kursinnehåll med fokus på existentiella och etiska frågor och människans livsvillkor, obligatoriskt i grundskolan.161
Mu-GlobrättvisaFolkbildning för nya normer kring att köpa billiga kläder som tillverkats med ohållbara villkor. (Klädfibrer som exempel.)170
Mu-GlobrättvisaFolkbildning ? laga vegetarisk/veganskt - börja med offentliga institutioner.212
Mu-GlobrättvisaFolkbildningprogram om nya konsumentideal, säsongsmatlagning, hållbar lagring mm.215
Mu-GlobrättvisaAnvändning av TV-program, ICA-kuriren m fl media för en ny matlagningskultur.216
Mu-UtbildningEtt holistiskt tänkande. Ämnessamarbete som visar att tillvaron hänger ihop. För utbildning av planetskötare.268
Mu-UtbildningKunskap och bildning som ett värde i sig. All kunskap är inte mätbar. Befria både elever och lärare från påtvingad betygshets och konkurrens.269
Mu-UtbildningDemokratiuppdraget lika viktigt som kunskapsuppdraget. Väv samman dem. Utveckla ett kritiskt förhållningssätt, där normer, värden, traditioner och olika perspektiv synliggörs på skolan och i undervisningen. Elever behöver få tillfälle och tid att klargöra för sig själva vilka strukturer det är som upprätthåller ett klimatfientligt samhällssystem.270
Kd-programAlla ämnesområden måste garanteras tillräckliga resurser, därför kan ekonomiskt tillväxttänkande inte dominera tilldelningen av resurser till universitets- och högskoleväsendet.[10]Ämnesområden där landvinningar inte direkt kan omsättas i materiell tillväxt tillförsäkras goda villkor.[10]405
Mu-EkonomiSänk arbetstiden och ge högre utbildning till flertalet av befolkningen.445
Kr14Motion 22.Klimatvänlig livsstil: Hur ska vi människor känna att klimatförändringen berör våra gemensamma vardagsliv, så att vi engagerar oss i omställningen - innan det är för sent?580
Kr14Motion 24.Vitbok om klimathotet:
--- Sveriges riksdag ska utfärda en vitbok om klimatförändringen enligt IPCC:s senaste rapporter och att denna vitbok ska skickas till Sveriges alla hushåll.
581
Kr14Motion 53.Förse klimatskadande flygresor med varningstext:
--- annonser för klimatskadande flygresor ska förses med varningstexter.
582
Kr14Motion 63.Utöka den miljö- och klimatrelaterade informationen: ---
Kommunikationen av miljörelaterad information till folket är idag bristfällig. En stor del av befolkningen har enbart kommersiell media som källa till miljö- och klimatrelaterad information. Genom den kanalen väljer man sin läsning efter intresse, och risken för skepticism och minskad trovärdighet är stor. Där blandas även informationen med andra budskap som uppmanar till ökad konsumtion och scenarion där klimathotet är ett icke-problem vilket skapar förvirring.
Samhället står inför kommande förändringar och dessa kommer inte att genomföras friktionsfritt. Med en transparent dialog och seriös information kan man så snart som möjligt förbereda befolkningen på de kommande ändringarna. På detta sätt kan man i högre grad få medhåll och förståelse för omställningen, då medvetenheten om det kollektiva problemet ökar.
583
Kr14Motion 194.Ändra normer och värderingar:
--- arbeta för att normer och värderingar i samhället ändras i riktning mot hållbarhet och obefintliga utsläpp av växthusgaser.
584
Kr14Motion 102.Folkbildningskampanj om klimatfrågan:
--- särskilda statsmedel ska anslås till en folkbildningskampanj om klimatfrågan. Ur detta anslag ska bidrag kunna ges till studieförbund och folkhögskolor för föreläsningar, studiecirklar och produktion av studiematerial i detta ämne.
585
Kr14Motion 117.Låt svenska folket bli delaktiga i ödesfrågorna, mha SVT:
--- ansvar för att förmedla till medborgarna vilka ödesfrågorna är och vilka överväganden som är möjliga i valet av framtid. Detta bör ske som folkbildning med hjälp av SVT.
586
Kr14Motion 133.Stor statlig informationskampanj: ---
1. att det behövs en lika omfattande statlig informationskampanj, som den största i Sveriges historia, nämligen den inför högertrafikomläggningen, men denna gång för att förklara för allmänheten dels varför en klimatomställning både av trafiken och samhället i övrigt är nödvändig och dels hur man klarar alla praktiska vardagsproblem på ett miljövänligt sätt.
2. att lättillgänglig information om miljövänlig kollektivtrafik, linjesträckningar, tidtabeller, närmaste hållplatser ska finnas på alla järnvägsstationer, hållplatser, bibliotek, sjukhus, skolor, andra offentliga instanser, många affärer o.dyl.
587
Kr14Motion 181.Klimatfrågan är egentligen en fråga om folkbildning:
--- vikten av att genomföra ett genomarbetat folkbildningsprojekt. Detta för att väljarkåren ska få de kunskaper och insikter som är nödvändiga för att de ska stödja en långsiktig politik, när det gäller att motarbeta den globala uppvärmningen och kunna möta de exceptionella påfrestningar som kan förväntas i framtiden.
588
Kr14Motion 69.Kunskap ger makt att förändra:
--- hur viktigt det är med kunskap för och utbildning av dagens och morgondagens beslutfattare i privat och offentlig verksamhet, för att de i sin tur ska kunna fatta beslut som är anpassade till den verklighet naturvetenskapen beskriver genom bl.a. IPCC.
589
Kr14Motion 114.Kunniga politiker tar bättre beslut:
--- hur viktigt det är att varje politiskt parti med kraft verkar för att se till att deras politiker får en gedigen utbildning om klimatförändringarna och dess konsekvenser, så att de ska kunna fatta beslut som är anpassade till den verklighet naturvetenskapen beskriver genom bl.a. IPCC.
590
Kr14Motion 313.Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan - för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet:
--- vi snarast behöver en intensivutbildning av politiker och beslutfattare inom privat och offentlig verksamhet. Riksdagsledamöterna bör bli först med gå utbildningen, som medborgarna främsta representanter.
Kunskap inom psykologi och etik ger ett viktigt stöd för att kunna ta kloka beslut som lever upp till vårt ansvar gentemot kommande generationer att säkra utvecklingen av ett långsiktigt hållbart samhälle.
591
Kr14Motion 60.Klimat som ämne i skolan:
--- klimat ska vara ett ämne i skolan.
592
Kr14Motion 127.Klimatplikt - en allmän miljö- och klimatvärnplikt:
--- det bör införas en allmän miljö- och klimatvärnplikt främst för unga (teoretisk kunskap såväl som praktiska övningar).
593
Kr14Motion 165.Utbildning för hållbar utveckling: ---
Att utbildning inom klimat- och miljöfrågor ska utökas och integreras i alla ämnen i såväl grundskola som gymnasieskola.
Att utbildningen (enligt ovan) ska ha fokus på att överbrygga klyftan mellan samhälle och natur samt mellan akademisk kunskap och praktisk erfarenhet.
594
Kr14Motion 66.Utbilda utbildarna om klimatfrågorna:
--- hur viktigt det är med kunskap för och utbildning av dagens och morgondagens lärare av alla kategorier för att de i sin tur ska kunna utbilda dagens och morgondagens medborgare.
596
Kr14Motion 125.Utbildning om klimatförändringens effekter på människors hälsa för all hälso- och sjukvårdspersonal:
--- kunskaper om klimatförändringarnas hälsoeffekter måste ingå i utbildningen för all hälso- och sjukvårdspersonal.
597
Kr14Motion 86.Bevara och sprid äldre kunskaper:
--- landets museer och sällskap som håller liv i äldre kunskap får i uppgift att gå igenom alla olika gamla kunskaper och dokumentera dessa och lära ut detta.
599
AesacUndp-mål4. God utbildning för alla.663
AesacOecd-inidcators4.6. Training and skills development.728
Kr18Motion 36Finansiering av folkbildning om klimatfrågan.
- Att Sveriges riksdag reserverar medel för bred nationell folkbildning om klimatfrågan, omställning och konkreta åtgärder.
- Att länsstyrelser och regionförbund uppmuntras att på motsvarande sätt reservera medel för regional klimatkommunikation.
- Att kommuner på motsvarande sätt uppmuntras att stötta lokal klimatkommunikation.
779
Kr18Motion 40Klimatkalkylatorer.
- medel avsätts för att utveckla en lättbegriplig klimatkalkylator där det tydligt framgår hur den är upplagd, bl.a. hur våra gemensamma belastningar skola, vård, omsorg, trafik m.m. räknas in.
- Denna skall sedan användas på alla utbildningsnivåer, från lågstadiet och uppåt.
783
Kr18Motion 42Återinföra formuleringar kring miljö och hållbar utveckling i skollagen.
Motionen yrkar om att återinföra begreppet miljö och införa begreppet hållbar utveckling i skolans portalparagraf, Skollagen.
785
Kr18Motion 55Inför ekologisk ekonomi inom all högre ekonomiutbildning.
Att regeringen genom propositioner, regleringsbrev och styrning säkerställer utbildning i ekologisk ekonomi inom all högre ekonomiutbildning.
798
Kr18Motion 78Förändra examinationskraven i svensk högre utbildning!.
- all högre utbildning innehåller grundkunskaper om en bred uppsättning ämnen.
- dessa ämnen testas integrerat för se hur väl studenten tillägnat sig dem.
821
Kr18Motion 122Starta utbildningar och forskning för att utveckla ekologiskt jordbruk.
- Att det, inom både SLU och lantbruksskolor, startas en separat utbildning med inriktning på ekologiskt jordbruk.
- Att betydande forskningsresurser satsas på ekologiskt och återskapande jordbruk.
- Att det satsas forskning på växtförädling, anpassad till lokal utveckling och till grödor som är anpassade till ekologiskt odlingd.
865
Kr18Motion 129Faktablad - koncentrerad kunskap för insikt och vägledning att handla nu!.
Naturvårdverket får i uppdrag av regering/riksdag att sammanställa faktablad som ett prioriterat verktyg för omställning av samhället - nationellt, lokalt/kommunalt och individuellt.
872
Kr18Motion 150Vi behöver professorer i reparation!
- Regeringen anslår medel till högre utbildning i reparationsteknik,
- universiteten utlyser professurer i reparation.
893
Kr18Motion 166Folkbildningen, klimatet och Agenda 2030
- att det skrivs in i förordningen om statens syften med stöd till folkbildningen (2015:218) att folkbildningen ska bidra till en globalt hållbar utveckling.
- att regeringen ger folkbildningsorganisationerna i uppdrag att utveckla långsiktiga strategier för arbetet med Agenda 2030 och anslår fem miljoner årligen till detta i tre år genom Folkbildningsrådet.
909
Kr18Motion 167Intensivkurs med fokus på psykologiska och etiska aspekter av klimatfrågan
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till regeringen och andra berörda att vi snarast behöver öronmärka medel för att införa en intensivkurs för politiker och beslutsfattare inom privat och offentlig verksamhet: ”Klimatfrågan ur ett ekologiskt, psykologiskt och etiskt perspektiv”. Syftet med kursen är att ge underlag och stöd för klokare beslut under den kommande omställningsprocessen.
910
Kr18Motion 191Utbildning av sjukvårdspersonal om klimatförändringens hälsoeffekter
Sveriges folkvalda, på nationell, regional och lokal nivå, ska verka för att kunskaper om klimatförändringens hälsoeffekter och effekter av en förändrad livsstil ska ingå i utbildningen för all hälso -och sjukvårdspersonal
934
Kr18Motion 192Ekonomiutbildning
- att ekonomiutbildning ska innehålla en kritisk genomgång av alla olika skolor inom ekonomin;
- att ekonomiexamen ska kräva kunskap om ekonomisk historia, psykologi, sociologi, och etik;
- att miljö- och klimatekonomi ingår som obligatoriskt ämne,
- att stat och kommun ställer krav på bredare kunskap hos sina ekonomer, speciellt klimatekonomi.
935
Kr18Motion 218Education of equality to include Climate Destruction as a Common Good
- change the education model from a 3 level system to a 4 level system, i.e. add Climate Destruction as specific form of Common Good.
961
Kr18Motion 244Equipping higher education to meet Sweden’s ambitious climate policy goals
- All students completing a university degree in sweden should learn about the latest climate science and how it relates to their lives and work in future
- Direct support to educational development for a rapid change to education in all higher education institutions should be a priority of the Swedish climate policy
987
352
Påverkan
Mu-VarförMotverka reklamen.108
Kr18Motion 54Riksomfattande folkbildningskampanj.
En skattefinansierad riksomfattande folkbildningskampanj genomförs
797
Kr18Motion 73Förbjud direktreklam i pappersformatMinska konsumtionen och därmed också dämpa produktionsbehovet.816
Kr18Motion 115Klimatet och Public service.
Public service bör öka sin folkbildande verksamhet vad gäller livsstil och hållbarhetsfrågor att gå i linje med beslutade politiska mål om utsläppsminskningar
858
Kr18Motion 165Reklamfritt på nätet
Att ingen nätbaserad reklam får riktas till enskilda individer utan deras godkännande. och att överträdelser ska ge ”drabbade” individer rätt till skadestånd.
908
Kr18Motion 202Reasonable Equality more important than population!
- research and educate about Swedish consumption and CO2 emissions.
- bring into the general knowledge that the poor would be far better off without the wealthy, when it comes to CO2.
- I = P x A x T,
Impact on the environment is due to the product of 3 factors: Population, Affluence, and Technology.
945
354
Forskning, utredning
Mu-EnergiEn översyn av tillgängligheten till biobränsle måste göras för att se till vad dessa begränsade tillgångar bäst skall användas i framtiden. Biobränslen grundade på palmolja eller dess biprodukter måste förbjudas.131
Kr14Motion 55.Stöd forskning och utbildning om klimatvänlig ekonomi:
--- regeringen, via forskningspropositioner, regleringsbrev och stöd/styrning av svensk forskning och högre utbildning, säkerställer att klimatförändringarna och deras konsekvenser aktualiseras, analyseras och påverkar forskning och högre utbildning inom ämnet ekonomi.
595
Kr14Motion 139.Forskningssatsning på CO2-reducerande teknologi:
--- de beslutar om en strategisk forskningssatsning på teknologi för att avlägsna växthusgaser ur atmosfären.
598
Kr14Motion 161.Ta vara på innovationsid‚er:
--- det bör skapas rutinerför att ta vara på äldres innovationsid‚er, t.ex som utbildningsstimulerande och nutidsengagerande projekt i skolorna.
600
Kr14Motion 107.Ökad självförsörjning:
--- det nationellt ska tas fram indikatorer som mäter självförsörjning. Dessa ska sedan alla kommuner tillämpa i lokala mätningar som redovisas årligen.
602
Kr14Motion 211. Kartlägg statens funktioner efter peak oil:
--- se över myndigheter och departement samt hur bemanningen ska se ut inom dessa utifrån hur ett Post Peak Oil samhälle kommer att se ut.
624
AesacEs-indexscience and technology 703
AesacOecd-inidcators4.1. Technology and innovation (3)723
AesacEures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Supporting research and innovation (Eco-innovation index)
740
Kr18Motion 81Svenska satsningar på koldioxid-infångning och -lagring (CCS).
Sverige bör
- delta i internationell CCS-forskning,
- bilda ett vetenskapligt råd för att följa forskning på området och styra satsningar till projekt tillämpliga för Sverige,
- proaktivt lösa frågan om internationella patenträttigheter för CCS,
- skapa incitament och infrastruktur för CCS nu,
- kraftfullt bekämpa idén att koldioxidinfångning och -lagring (CCS) kan ersätta utsläppsminskningar.
824
4
EKONOMI
-Liknande rubriker. Mu: Ekonomi. Jobben. Kr14: Ekonomi. Kr18: Ekonomi. A30: Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt. 18
Mu-EnergiNär ekonomer gör så kallade Cost Benefit Analyser måste miljökonsekvenser tas med i sin fulla utsträckning (även kostnader vid framtida miljökatastrofer). 31
Kd-programVi måste bli mycket mer effektiva i vårt resursutnyttjande. [53] Det måste löna sig att investera i produktion och utveckla ny teknik för att höja kvaliteten och minska resursåtgången.[53]Drivkrafter till detta i alla delar av ekonomin.[53] Bland annat utökat producentansvar.[53] Kretsloppsanpassad utveckling.[53] Avfallshantering: främst förebygga avfall, sedan återanvändning och materialåtervinning.[53] Ökar incitamenten att redan från början producera varor som går att demontera och återvinna. [53] Produktiviteten ska öka och mindre resurser användas.[53] Minska avfallsmängd.[53]366
Kr18Motion 6Åtgärder och styrmedel ska utgå från klimatmål:
- att planeringen av transportinfrastrukturen utgår från klimatmålen och att åtgärder och styrmedel ska tas fram som innebär att dessa med stor sannolikhet kan nås.
- att klimatmålen ska sättas så att vägfordonsparken och arbetsmaskiner är fossilbränslefria till 2030.459
Kr14Motion 13.Utsläppsbaserad bränsleskatt:
--- det behöver införas en ny bränsleskatt på samtliga fordonsbränslen. Skatten ska vara direkt proportionell mot de växthusgasutsläpp som bränslet för med sig. Denna skatt ersätter dagens fordonsskatt och bränsleskatter.
482
Kr14Motion 14.Grön skatteväxling:
--- snarast införa grön skatteväxling i syfte att minska konsumtionen av prylar och istället öka konsumtionen av tjänster.
483
Kr14Motion 31.Ändra lagstiftningen för aktiebolag:
--- aktiebolagslagen (och eventuell annan relaterad lagstiftning) ska ändras så att det ingår i lagen att företag inte bara ska ge vinst utan i första hand vara en del av ett uthålligt samhälle.
484
Kr14Motion 42.Ta bort uttagsskatten för vindkooperativ:
--- lagstiftningen ändras så att Vindkooperativ, och även andra kooperativt ägda kraftverk som producerar elför medlemmarnas eget bruk, undantas från så kallad uttagsbeskattning.
485
Kr14Motion 43.Avskaffa avgifter för elanslutning:
--- anslutningsavgifter, utöver faktiska installationskostnader, för vindkraft och andra kraftproducenter förbjuds. Att faktiska kostnader för elanslutning bekostas av konsument respektive producent, och kan upphandlas i konkurrens.
486
Kr14Motion 56.Utveckling och hållbarhet istället för tillväxt:
--- samhällets utvecklingsstyrka och det politiska tänkandet måste utgå från faktorer som visar hållbarhet och omställningsförmåga och inte från Bruttonationalprodukten som är ett mått som inte fungerar i detta avseende. Det innebär bl. a att man inte enbart tar hänsyn till värdet i pengar av de varor och tjänster som produceras på marknaden. Man måste också räkna in:
* den kapitalförstöring som sker genom förbrukning av ändliga resurser som råvaror ochicke förnyelsebara energireserver och den miljöskuld vi drar på oss genom att släppa ut föroreningar.
* allt som händer utanför marknaden, i hushållen, genom frivilliginsatser och ideell verksamhet.
* effekterna eller bristen på effekter på välfärdsområden som hälsa, utbildningsnivå, demokratiutveckling, minskad fattigdom och rättvisare fördelning av resurser.
487
Kr14Motion 80.Koldioxidskatt och utsläppsrättigheter: ---
1) En hög koldioxidskatt bör finnas på all användning av fossila bränslen.
2) Koldioxidskatten på fossila bränslen som används till olika ändamål bör öka på ett stabilt och förutsägbart sätt.
3) Kostnaden för att släppa ut koldioxid som har utsläppsrätter ska vara lika stor som för andra koldioxidutsläpp.
4) Flygningar ska belastas med en koldioxidkostnad som motsvarar deras klimatpåverkan.
5) Sverige ska verka för att kostnaden för att släppa ut koldioxid ökar kraftigt i hela EU.
6) Sverige ska inte sälja eventuella framtida överskott av utsläppsrätter.
488
Kr14Motion 83.Avskaffa avdragsrätten för lån:
--- avdragsrätten för lån avskaffas och att mindre lån ska vara återbetalda på max 10 år. Fastighetslån ska amorteras av på 30 år.
489
Kr14Motion 87.Höjt grundavdrag och medborgarlön:
--- grundavdraget innan skatt bör höjas till europeisk nivå och att alla bör garanteras en minsta medborgarlön.
490
Kr14Motion 88.Klimatskatt på varor:
--- en skatt relaterad till en varas klimatpåverkan bör införas för varor med stor klimatpåverkan.
491
Kr14Motion 97.På väg mot ett förnybart energisystem:
--- det krävs en tydlig strategi för att integrera mer förnybar el i vårt energisystem. Regeringen bör ge berörda myndigheter i uppdrag att utreda och planera för hur regelverk, elmarknad och elsystem behöver utvecklas för att möta kraven som följer med införandet av klimatsmart, konkurrenskraftig och hållbar elenergi.
492
Kr14Motion 101.Skatteväxla koldioxiden:
--- måste arbeta hårt för att minska utsläppen av koldioxid, bland annat genom att införa en kännbar neutral individuell koldioxidskatt.
493
Kr14Motion 103.Begränsa rotavdraget till energibesparande åtgärder:
--- reglerna för rotavdraget ses över så att det begränsas till att gälla enbart energibesparande plus hälsobefrämjande åtgärder.
494
Kr14Motion 106.Köttskatt:
--- likvärdig beskattning av olika utsläppskällor och då särskilt betona behovet av klimatskatt på animalieprodukter.
495
Kr14Motion 132.Ändrat system så inte pengar får styra: ---
1. att det är orimligt att ha ekonomisk tillväxt som ett mål för vårt samhälle.
2. att människors behov och hänsyn till naturens begränsningar måste gå före kapitalägares krav på snabb förräntning (vinst, avkastning, profit eller vad man vill kalla det) av investerat kapital.
3. att aktiebolagslagen ändras så aktieägare blir betalningsskyldiga för skador på klimat, miljö och människor, som företaget orsakar, vare sig i Sverige eller i andra länder.
4. att man för att få pengar till alla dessa åtgärder för att rädda klimatet ska ta pengarna där de finns, det vill säga från stora vägbyggen, från storföretags mångmiljardvinster, genom kraftigt progressiv beskattning och beskattning på resursslöseri.
5. att företag, som vägrar följa lagar eller som saboterar folkförsörjningen, ska kunna förstatligas.
496
Kr14Motion 138.Ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle: Geoism:
--- geoismens tankegods bör ligga till grund vid utvecklandet av ett nytt skattesystem för ett uthålligt och rättvist samhälle.
497
Kr14Motion 154.Förmåner som styrmedel:
--- förmåner ska användas som ett av många styrmedel för att styra människors beteende att bli mer hållbart.
498
Kr14Motion 158.Byt ut BNP mot GNH:
--- BNP som mått på välstånd ska bytas ut mot GNH, Gross National Happiness. Mer om detta index kan läsas här: GNH Index
499
Kr14Motion 162.Curla för ny miljövänlig teknik:
--- vi bör skapa generellt instrument för subvention, t.ex sänkt moms, till hjälp för de konsumenter som snabbt tar till sig ny miljövänlig teknik.
500
Kr14Motion 174.Inför skatteavdrag för isolering av hus:
--- utreda vilken form av subvention eller skatteavdrag som skulle vara mest effektivt för att stimulera tilläggsisolering av hus samt att inom två år införa det mest lämpliga alternativet.
501
Kr14Motion 175.Hur framtida pensioner påverkas av nerväxt:
--- Pensionsmyndigheten utreder och informerar oss hur våra framtida pensioner kommer att påverkas av nerväxt. Om vi ska leva inom våra energiramar är tillväxt inte möjlig.
502
Kr14Motion 187.Beskatta energi istället för arbete:
--- snarast möjligt ska göras en översyn och påbörjas en förändring av Sveriges skattesystem, med målet att senast år 2020 få en huvuddel av statens skatteintäkter från energi istället för mänskligt arbete.
503
Kr14Motion 205.Klimatåterbäringstillägg med återbetalning: ---
* införa ett klimatåterbäringstillägg (flexibel avgift på fossilbränslen) som är tillräckligt högt för att fasa ut systemfel som är knutna till föroreningar, miljöskadliga ämnen och/eller ämnen som långsiktigt behöver återföras i ett naturligt kretslopp.
* klimatåterbäringstillägget justeras (regelbundet) tills en marknadsanpassad avgift uppnås, som, genom att återspegla de verkliga kostnaderna att rätta till systemfeen, får marknadsaktörerna att agera, investera och ta positioner.
? en tillräckligt stor andel av intäkterna från klimatåterbäringstillägget återförs till medborgarna via individuella återbäringskonton för att trygga köpkraften, efterfrågan, sysselsättningen och möjligheten till goda miljöval.
* generell acceptans och konkurrensneutralitet säkerställs genom att klimatåterbäringstillägget även omfattar importvarornas bidrag till de miljöstörande utsläppen.
504
Kr14Motion 209.Naturresursdelning- Ett skattesystem som drivkraft för ett hållbart samhälle:
--- utforma ett skattesystem som utgår från skatt på naturresurser så att det utgör en drivkraft för att skapa det samhälle vi önskar. Ett skattesystem som uppmuntrar hänsyn till miljö och medmänniskor.
505
Kr14Motion 212.iBNP istället för BNP:
--- vi bör tillföra ny kategori för nationalräkenskaperna: iBNP (internaliserad BNP), helst att användas i stället för BNP.
506
Kr14Motion 221.Inför marknadsintegrerad demokrati:
--- tekniker ska utvecklas och utvärderas för att göra det möjligt för medborgare och konsumenter att rösta kvantitativt om hur momsen bör differentieras. Framför allt bör det utredas om sådant mera dynamiskt system kan ha radikalt positiva konsekvenser för styrning av ekonomin ur hållbarhetsperspektiv.
507
Kr14Motion 301.Ett nytt penningsystem måste ersätta dagens skuldbaserade:
--- vårt skuld-baserade penningsystem måste ersättas med ett demokratiskt och transparent system om vi ska kunna lösa resursutarmningen och negativ miljöpåverkan. Det behövs ett system att skapa pengar utan ränta och en behovsstyrd fördelning av jordens ändliga resurser som på sikt leder till nolltillväxt.
508
Kr14Motion 302.Stoppa subventioner till fossil energi. Stöd i stället förnybart: ---
* Att stoppa alla subventioner till fossil energi och satsar pengarna på en kraftig utbyggnad av förnybart.
* Att Sverige internationellt arbetar för att stoppa subventioner till fossil energi och för ökade subventioner av förnybart.
509
Kr14Motion 303.Förändra reglerna för AP-fonderna: Våra gemensamma pensionspengar måste bidra till klimatomställningen istället för att fördröja den. De svenska AP-fondernas ägardirektiv måste revideras så att statliga pensionsfonder upphör att investera i företag med storskaliga utsläpp av koldioxid, såsom kol-, olje- och fossilgasbolag.510
Kr14Motion 193.Medel för att nå klimatmål:
--- samhället ska främja, styra och driva övergången till ett hållbart samhälle. Fokus ska i första hand ligga på en ekoeffektivitet på lång sikt, inte en kostnadseffektivitet på kort sikt.
608
AesacUnep-indikatorerMaterial och råvaruekvivalenter: import, input, export, handelsbalans.659
AesacGri-indikatorerEconomic performance. Market presence. Indirect ekonomic impact. 675
AesacEs-indexprivate sector responsiveness 700
AesacWb-indicatorsGNI per capita, adjusted net national income per capita, urban population705
AesacWb-indicatorsNational accounting aggregates: Gross savings, consumption of fixed capital, education expenditure, energy depletion, mineral depletion, net forest depletion, carbon dioxide damage, air pollution damage, adjusted net savings.713
AesacOecd-inidcators4. Economic opportunities and policy responses722
AesacEiprmcompetitiveness and innovation;750
Kr18Motion 191. Inrättande av ett statligt stödsystem för kooperativ, dör större ekonomiska överskott i de anslutna kooperativen återgår till staten.
2. För att fungera väl bör detta kombineras med statlig utgivning av elektroniska pengar.
3. Vissa lagändringar samt utbildning kan behövas för nödvändiga ombildningar av aktiebolag till demokratiska, icke vinstutdelande, samhällsnyttiga kooperativ.
761
Kr18Motion 195Avgift och återbäring för energi (fee & dividend)
- Sverige inför en avgift på all energiproduktion,
- denna avgift differentieras m.a.p. grad av klimat- och miljöbelastning,
- avgiften tas ut vid energikällan så att producenten ansvarar för inbetalning,
- i det fall energin är importerad, avgiften tas ut vid gränsen som en tull,
- inkomsterna från denna avgift oavkortat återgår till medborgare och näringsliv.
938
Kr18Motion 247Rättvis omställning – gröna meningsfulla jobb, minskade klyftor
- anta en hållbar grön och social arbetsmarknadspolitik med målet att .
till 2030 ha skapat minst 150 000 gröna meningsfulla jobb990
Kr18Motion 252Nuvarande BNP-begrepp behöver revideras/kompletteras.
I nuvarande Nationalräkenskaper och BNP ingår ej miljö, hälsa, obetalt arbete och fred.
Däremot ingår i BNP-begreppet olyckor och krig som bidrar till ökning till BNP.
Ökat BNP kan ha negativa effekter på medborgarnas livskvalitet. Då nationalräkenskaperna inte tar hänsyn till hållbarhet och miljöförstörning kan förbrukningen av naturresurser och konsumtion riskera framtida liv.
BNP måste revideras.
996
41
Tillväxt
Mu-EkonomiSnabb nerväxt i länder med materiellt hög standard.22
Mu-VarförIfrågasätt ”ekonomisk tillväxt” som önskvärt. 23
Mu-EkonomiReformera marknadssystemet. Minska marknadens behov av tillväxt.63
S-programTillväxten som vi känner den idag bygger på användandet av ändliga resurser.[4]Ställa om till en hållbar tillväxt är en av samtidens mest tvingande uppgifter.[4]Tar hänsyn även till kommande generationer.[4]331
S-programOmställningen till en ekologiskt hållbar utveckling.[29]Sverige kan bli ledande exportör av ny energisnål och miljöanpassad teknik och nya former av energiproduktion.[29]332
S-programInnovativ tillverkningsindustri.[34]Bidra till fler jobb, ökad export, större tillväxt och en mer ekologisk hållbar utveckling.[34]333
Kd-programEkonomisk utveckling får inte mätas genom ett snävt tillväxtbegrepp. Istället en uthållig tillväxt av den totala nationalförmögenheten, som är miljö och naturresurser, de mänskliga resurserna, produktionskapitalet samt en nations finansiella tillgångar. En tillväxt av nationalförmögenheten innebär en materiell välfärdsökning endast om hänsyn tas till miljöeffekter och påverkan på människans hälsa och förmåga. [23]Till alla delar god livsmiljö för människorna. verklig välfärd. [23]413
Kd-programMänniskor i höginkomstländer kan med innovationer, prioriteringar och regleringar.[55]Bryta sambandet mellan tillväxt och miljöbelastning.[55]414
Kd-programFörverkligar bäst en demokratisk, dynamisk och tillväxtinriktad regionalpolitik.[38]416
M Ernman3. Grön tillväxt. (Kommentar kring.)650
M Ernman10. "Tekniken kommer att fixa det!" (Kommentar kring.)657
AesacUndp-mål8. Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt665
Kr18Motion 28Tillväxten förstör klotet.
- Stoppa tillväxt-politiken!
- Använd redskap för ekonomisk kontroll!
- Utred hur vi ska uppnå ett samhälle utan ständig, exponentiell tillväxt av ekonomi och konsumtion och vilka systemförändringar som krävs!
771
42
Styrning
Mu-EkonomiKapitalöverföringar över ett visst belopp får inte ske utan tillstånd.6
Mu-LivsstilLägg skatt på produktion i stället för på arbete. Mindre överproduktion av onödiga varor. 24
Mu-Ekonomi• En ständigt högre kolavgift (utsläppsskatt), som returneras lika till medborgarna.
Koltull vid behov.
28
Mu-EkonomiSubventioner till klimatstörande verksamhet måste upphöra. 29
Mu-Livsstil• Inför skatteavdrag för reparationer (typ RUT/ROT) – så att vi i större omfattning återanvänder kläder, elektronikprylar etc i stället för att köpa nytt!
• Gör det lönsamt att återvinna så mycket som möjligt – så att materialresurserna tas tillvara!
32
Mu-EkonomiBasinkomst ersätter alla nuvarande transfereringssystem, t ex barnbidrag, pension. 41
Mu-EkonomiStoppa kasino-börsen genom straffskatt på kortsiktighet.42
Mu-EkonomiStoppa skatteflykt.43
Mu-EkonomiFörstörarna måste reparera.44
Mu-EkonomiRättvisa importpriser till fattiga länders produktion.52
-Motarbeta korruption och annan osund ekonomi.54
Mu-EnergiAtt flytta konsumtionen av energi från dagar till nätter t.ex måste stimuleras.122
Mu-EnergiInför en CO2-skatt på omkring 50 dollar per ton snarast.130
Mu-LivsstilLösningen på höga och växande aggregerade utsläpp parallellt med fortsatt fattigdom och brist på de allra mest elementära transporter måste vara någon form av individuella utsläppsrätter, inom ramen för den av världssamfundet, senast i parisavtalet, fastslagna principen om ett gemensamt men differentierat ansvar för att åtgärda utsläppen.150
Mu-LivsstilInför obligatoriskt angivande av ursprung/förädlingsort på varors produktmärkning.Så vi kan välja bort varor, som transporterats långt med stora utsläpp av koldioxid!151
Mu-LivsstilBoverkets normer för uppvärmning bör revideras och ersättas med nollvision för en stor andel av befintliga och nya bostäder.152
Mu-LivsstilGe stöd till energibesparande bostadsbyggande av exempelvis kollektivhus, passivenergihus eller helst noll-eller plusenergihus – så att vi kan skaffa ett bättre boendealternativ!156
Mu-LivsstilGe stöd till hushåll som drastiskt vill minska sina driftkostnader med hjälp av isolering, solceller m.m. i sina egna hus - så att vi kan bo energisnålt!157
Mu-LivsstilREP bidrag, skattelättnader och/eller riktade förmånliga statliga lån behövs för att stimulera klimatsmart renovering av äldre bostäder, nybyggnad av plushus och som helhet snabbare utveckla ett hållbart boende. För större flerfamiljshus kan det dessutom krävas extra investeringsstöd.158
Mu-GlobrättvisaAnvänd skattesystemet som ett verktyg för att sätta större andel av ekonomin under gemensam styrning för att kunna styra resurser och handlingsmönster i hållbar riktning.165
Mu-GlobrättvisaSkattebefriad återanvändning, reparation (återanvändningspant på kläder). (Klädfibrer som exempel.)168
Mu-GlobrättvisaGaranti- och kvalitetskrav på kläder. (Klädfibrer som exempel.)169
Mu-GlobrättvisaSkarpare krav på hållbarhetskriterier (såväl miljömässig som kvalitet) för klädvaror, och ett stopp på den snabba cirkulationstiden för klädvaror.200
Mu-GlobrättvisaNaturbetet behöver gynnas genom statligt stöd och reglering.201
Mu-GlobrättvisaSkatteregler som gynnar alternativ till mejeriprodukter.203
Mu-GlobrättvisaStöd till utveckling av alternativ till mejeriprodukter.204
Mu-GlobrättvisaStöd till de bönder som behöver ställa om.205
Mu-GlobrättvisaKöttransonering.206
Mu-GlobrättvisaC02-skatt på kött.207
Mu-GlobrättvisaSkatter på skadlig konsumtion.208
Mu-GlobrättvisaReglera bort stordrift, och industrialiserad köttproduktion.209
Mu-GlobrättvisaGynna småskaliga ekojordbruk, närproducerat.210
Mu-GlobrättvisaHårda regler på djurskydd, godkända framställningsmetoder osv.Midre köttimport.211
Mu-GlobrättvisaStöd till stadsodling.213
Mu-GlobrättvisaKontrollorgan mot industrins svinn.219
Mu-GlobrättvisaMotverka import av ohållbara skogsprodukter (regnskogsträ, palmolja).227
Mu-GlobrättvisaEn fastighetsbeskattning som motverkar överkonsumtion av boyta, t ex en progressiv fastighetsskatt (baserad på boyta).231
Mu-GlobrättvisaTa bort ROT-avdragsmöjligheten för kosmetiska ombyggnader.233
Mu-GlobrättvisaCertifiering av urskogssäkra trävaror.234
Mu-GlobrättvisaFörlängd garantitid på möbler.235
Mu-GlobrättvisaEkonomiskt incitament för människor att hyra ut del av bostad till nyanlända/bostadslös.238
Mu-GlobrättvisaRestriktioner för användning av engångsmaterial/förpackningar i olika sammanhang.241
Mu-GlobrättvisaVi behöver lagar och skattepolitik som styr över resor, och transporter från väg och bil till kollektivtrafik, järnväg och sjötrafik.257
Mu-GlobrättvisaFlygets klimatbelastning kan bara lösas med kraftigt minskad flygtrafik, genom restriktioner och skattepolitik.258
S-programDen produktionsordning vi levt med sedan det industriella genombrottet bygger på att ändliga resurser används på ett sätt som inte är hållbart.[3]Påverkan: Välfärd kostar naturresurser. Miljökrav påverkar naturresurser.[14]318
S-programNär de ekonomiska drivkrafterna blir de dominerande styrinstrumenten och marknadslogiken det enda förhållningssättet blir samhället fattigare.[11]Effektiva ekonomiska incitament inom flera områden.[11]Sundare livshållning. Större individuellt miljöansvar.[11].334
S-programPåverkan: Ekonomin i demokratiska länder kan exploatera klimat och miljö, om målen sätts enbart med utgångspunkt i hur stora resurser ekonomin skapar för dagens välfärd.[14]Miljökrav med hänsyn till vad välfärden kostar i form av förbrukade naturresurser. [14] Dessa gäller oavsett ägarform och oavsett hur produktionsresultatet fördelas.[14]. 335
Kd-programAtt vissa ändliga råvaror kan ta slut är ett stort problem i vissa sammanhang. Men när tillgången minskar så regleras det ofta med stigande priser eller upptäckter av nya ämnen som kan ersätta bristvarorna.[51]Erfarenheter visar, att det går att bryta en negativ trend.[44]368
Kd-programEnergiskatter och regelverk behöver utformas med hänsyn till förhållanden i omvärlden.[68] För att inte näringslivets konkurrenskraft ska urholkas.[68]381
Kd-programLångsiktiga investeringar. Stora satsningar på energiforskning och energiteknisk utveckling.[70]Målet är ett ekologiskt hållbart energisystem utan drastiska prisförändringar, elbrist eller andra betydande påfrestningar på välfärd och sysselsättning.[70] 383
Kd-programPrisbildningen och marknadens funktionssätt behöver samtidigt hållas under kontinuerlig uppsikt av berörda myndigheter.[71]Medvetna konsumenter får därmed större möjlighet att välja energi och el som är producerade med mer miljövänlig teknik och kan därför driva utvecklingen framåt.[72]385
Kd-programEkonomiska och legala styrmedel.[28]De samhällsekonomiskt och miljömässigt mest effektiva kommunikationssystemen stimuleras.[28]399
Kd-programEn oreglerad marknadsekonomi riskerar att leda till miljöförstöring. Det beror på att vissa naturresurser kan utnyttjas gratis, eller till ringa kostnad, trots att de representerar stora värden.[24]Miljöpolitiken ska bygga på principen att förorenaren ska betala för de miljökostnader som uppstår. Ekonomiska styrmedel och stöd ska användas för att skapa ekonomiska motiv att agera miljövänligt för såväl konsumenter som producenter. Ett nära samarbete med näringslivet är en viktig del i detta arbete.[24]417
Kd-programAtt människor överutnyttjar vissa miljöresurser har till stor del sin grund i så kallat marknadsmisslyckande. De kostnader som den enskilde individen eller företaget belastas med motsvarar inte de kostnader som totalt sett uppstår i samhället. Många gånger har utnyttjandet av miljön uppfattats som gratis. Men om miljöns värde synliggörs och miljökostnaderna återspeglas i prissättningen, kan dessa beaktas i de beslut som tas av producenter och konsumenter.[50]Skatter [26]. Principen att förorenaren ska betala och att beskattningen i högre grad ligger på natur- och miljöresurser än på människors arbetsinsatser.Styra den ekonomiska utvecklingen i en social och ekologisk riktning.[26] Arbete gynnas medan förbrukning av ändliga naturresurser, miljöpåverkande utsläpp och annan miljöskadlig verksamhet motverkas.[27]418
Kd-program"Miljöutrymmet" minskar. Då räcker inte pris och ersättning.[51]447
Kd-programFörnyelsebara bränslen skattemässigt gynnas.[52] 449
Kd-programInhemsk produktion stimuleras.[52]450
Mu-GlobrättvisaGynna produkter av kvalitet och lång hållbarhet.451
Kr18Motion 3Slopa momsen på begagnat:
-att momssatsen sätts till noll för varor där moms redan utgått för ett högre pris.
-att i det fall varans pris ökat sedan moms senast erlagts, ny moms erlägges för skillnaden mellan gammalt och nytt pris.
454
Kr18Motion 4Naturresursskatt:
- att alla varor (och tjänster?) på svenska marknaden klassificeras m.a.p. innehåll eller åtgång av ändliga resurser;
- att varan eller tjänsten beskattas relativt mängd av och tillgång på ingående material.
455
Kr14Motion 173. Genomför Klimatberedningens förslag!: Klimatberedningens åtta kvantifierbara förslag som regeringen inte genomfört:
- Kapacitetshöjning av järnvägen med minst 50 %.
- Investeringsbidrag till biogasanläggningar.
- Höjd drivmedelskatt med 70 öre per liter.
- Indexering av drivmedelskatten efter BNP.
- Koldioxidbaserad förmånsbeskattning.
- Kilometerskatt för godstransporter.
- Skatt på fluorerande växthusgaser.
- Ändrad förmånsbeskattning för drivmedelsfordon.
Vi vill att klimatriksdagen ger regeringen i uppdrag att omedelbart genomföra dessa åtta kvantifierbara förslag, samt att regeringen ökar ambitionerna att genomföra den föreslagna handlingsplanen.
607
Kr14Motion 95.Lag som kräver att regering och riksdag tar långsiktigt hållbara beslut:
--- en lag som främjar långsiktigt planerande och långsiktig samhällsomställning för att Sverige fortsättningsvis bland annat ska vara klimatneutralt. Denna lag skall även förbjuda beslut som kan påverka kommande generationer eller andra arter negativt och den skall vara ett steg i att förhindra ecocide - ekomord (fri övers.), dvs en storskalig miljöförstöring som är omöjlig att återställa.
641
Kr14Motion 144.Inför klimatgranskning av de politiska besluten:
--- nya politiska förslag (inom relevanta områden) måste granskas av sakkunniga med avseende på eventuella effekter på klimatet. Granskningen skall ha en sådan ställning att förslag som inte är i linje med klimatmålen måste omarbetas eller förkastas.
642
Kr14Motion 155.Anpassa lagstiftningen:
--- lagar och regler ska ses över och förändras till att konsekvent gynna en hållbar utveckling och minskad klimatpåverkan.
643
AesacGri-indikatorerCompliance682
AesacGri-indikatorerAnti-competitive behaviour689
AesacOecd-inidcators4.4. Prices and transfers (environmentally related taxation, energy pricing, water pricing and cost recovery)726
AesacOecd-inidcators4.5. Regulations and management approaches727
AesacEures31. Transforming the economy (Thematic indicator):
- Getting the prices right (Environmental tax revenues. Energy taxes)
741
Kr18Motion 45Inför individuella utsläppsransoner.
Inrätta ett system för att hålla ordning på transaktioner för de varor och tjänster som ingår i ransoneringssystemet och möjliggöra handel med ransoner. Systemet måste också kunna presentera hur stora utsläpp en viss transaktion innebär så att individen kan hålla sin utsläppsbudget.
788
Kr18Motion 47Aktiebolagslagen hindrar hållbarhets-ambitioner.
Aktiebolagslagen bör formuleras om, eftersom det idag är oklart vad som är tillåtet att skriva in i bolagsordningen.
790
Kr18Motion 60Möjlighet nå utsläppsnivån växthusgaser 2 ton per person 2045.
- staten genom styrmedel som lagar och avgifter möjliggör för den enskilde att minska sina utsläpp tll en nivå under 2 ton per person och år 2045.
- Statlig styrning sker genom avgifter, lagstiftning, budget, momsregler etc. på alla samhällssektorer för att nå Klimatmålet
803
Kr18Motion 68Koppla arbetsgivaravgiften till klimatbelastningen!.
- företags avdrag för energiförbrukning avskaffas.
- dessa ersätts med att arbetsgivaravgiften kopplas till energiförbrukningen.
811
Kr18Motion 117Utveckling av styrmedel för begränsning av utsläpp av klimatgaser.
Ge i uppdrag till regeringen att utveckla och förfina olika styrmedel för att fasa ut och på sikt eventuellt även förbjuda utsläpp av klimatgaser. I uppdraget ingår att ta fram flera scenarier där olika styrmedel kombineras för att se hur utsläpp av klimatgaser kan minskas. Varje scenario utvärderas och sätts i relation till de åtaganden Sverige har gjort i Paris-avtalet.
860
Kr18Motion 118Avdragsgill klimatkompensation.
Skattelagstiftningen bör ändras eftersom avdragsrätt ska gälla för all certifierad och projektbaserad klimatkompensation 
861
Kr18Motion 119System för klimatneutralitet/.
Den svenska regeringen bör inrätta ett rigoröst system för certifiering av produkter, tjänster och företag som vill kalla sig klimatneutrala.
862
Kr18Motion 140Fossila subventioner ska fasas ut ur statsbudgeten.883
Kr18Motion 173Förbjud sotande fackling för en mer hållbar industri.916
Kr18Motion 219Personliga utsläppskonton för särskilt klimatskadliga varor och tjänster
- Att varje mantalsskriven person förses med ett utsläppskonto, vars tak är lika för alla
- Att taket sätts avsevärt under nuvarande utsläppnivå från klimatskadliga varor och tjänster
- Att utsläppskontot belastas vid varje köp av de varor och tjänster som riksdagen bestämt, såsom fossila bränslen, flygresor till och från slutdestination, nötkött m m
- Att kontots pott ska gälla 3 år i taget
962
Kr18Motion 224Basera Sveriges klimatlag på en koldioxidbudget för 2-gradersåtagandet.
Basera Sveriges klimatlag på en vetenskapligt beräknad koldioxidbudget för att klara 2 gradersåtagandet i Parisavtalet. Sverige minskar sina koldioxidutsläpp med 10-15 % per år & är fossilfritt 2035 för ett globalt rättvist ansvarstagande. Sveriges klimatpolitik baseras ej på negativa utsläppsteknologier & klimatkompensering, tar ansvar för all flyg och sjöfart, samt redovisar konsumtionsutsläpp.
967
Kr18Motion 234Byteshandeln gynnar klimatet.
Regeringen bör besluta om en utredning om villkor för byteshandel och sociala företag gällande.
- lagar för byteshandel på kommersiell grund.
- patenträtt på tjänster.
- mer individanpassat starta-eget-bidrag.
- ett friare ""fack"" för nytänk hos Skatteverket.
- bidrag för sociala företag.
977
Kr18Motion 245Ett hushållningstillägg med full återbäring kan lösa miljöproblemen.
- Inför ett hushållningstillägg som avgift på införsel, produktion eller försäljning av klimat- och miljöskadliga ämnen. Justera (höj) tillägget tills de skadliga utsläppen elimineras eller når hållbara nivåer.
- Återför intäkterna från hushållningstillägget genom månadsvisa återbetalningar (i lika andelar) till medborgarna för att skapa efterfrågan som tryggar sysselsättningen och löser problemen.
988
Kr18Motion 248Basera sopavgiften på mängden sopor, förbjud s.k. fasta avgifter
Reglera kommunernas prissättning av sopavgifter så att man enbart betalar för mängden sopor som man slänger. System med fasta avgifter medför i realiteten att storkonsumenter som slänger mycket subventioneras av hållbara klimathjältar. Det ger inte incitament för ett ansvarsfullt agerande.
991
Kr18Motion 250Lägg ner ETS, EU:s Emissions Trading System.
Vi vill att klimatriksdagen ska framföra till Sveriges folkvalda och andra berörda,
- att verka för att EU ska lägga ner ETS, Emissions Trading System,
- att inom FN:s klimatförhandlingar plädera för att handel med utsläppsrätter inte är en fungerande lösning.
994
Kr18Motion 2Greta, ett grönt handelsavtal: - att alla överstatliga avtal ska ha en övergripande klausul att alla parter i kontraktet förbinder sig att uppfylla FNs 17 Globala Mål, inklusive FNs klimatavtal från Paris 2015. 1001
1. Koldioxidskatt för EU. 1000 kronor per ton CO2 innebär en snabb nedläggning av framförallt korkad el och värmeproduktion i EU. Skatten kommer handla om 1000 miljarder per år och det innebär… 1005
fossilt konstgödsel, utarmad jord och antibiotikapepprad boskap. 7. Öka jordbruksstödet, som blir ett omställningsstöd. Så gör stödet dubbel nytta och bygger framtiden med mer lokal cirkulär ekologisk produktion. 1011
43
Finansiering
Mu-EkonomiDivestera fossil-kapital.27
Mu-EkonomiMer långsiktiga investeringar genom statlig styrning. 35
Mu-EkonomiVital forskning och utveckling måste styras och betalas av staten. 40
Mu-EkonomiStyr forskning om bevarande av artrikedom och klimatanpassning.82
Mu-EkonomiStyr forskning om stål, cement, ccs, transportsystem, energiproduktion, livscykelanalys, avfallshantering.83
Mu-GlobrättvisaForsknings- och utvecklingsstöd till nya odlingsmetoder, permakultur, agroforestry.214
Mu-GlobrättvisaUtvecklingsmedel till koldioxidfri eller neutral stålproduktion.252
Mu-GlobrättvisaStatliga investeringsprogram för förnybar energiproduktion, där produktionsmål ger företräde framför lönsamhetsmål.265
Kr18Motion 5Höghastighetsbanan finansieras genom lån i riksgälden.456
Kr14Motion 52.Fastighetsskatten från vindkraft till kommunerna:
--- Fastighetsskatten för vindkraft ska tillfalla de kommuner där vindkraftverken är lokaliserade.
604
AesacOecd-inidcators4.3. International financial flows725
Kr18Motion 71Skapande av gröna pengar.
Regeringen bör förutsättningslöst låta utreda:
a. Hur affärsbankernas penningutgivning vid beviljande av lån kan överföras till Riksbanken.
b. Hur en del av Riksbankens penningutgivning kan styras till områden som stödjer åtgärder för att minska utsläppen av växthusgaser.
c. Hur en del av Riksbankens penningutgivning kan styras till områden som stödjer en hållbar ekonomisk samhällsutveckling.
814
Kr18Motion 79Lånefinansiering är inte en hållbar lösning.
Pengar som staten lånar idag måste betalas med högre skatter imorgon. Att låna till statliga utgifter är bara att skjuta upp skatterna. Dessutom ökar det belastningen på klimat och miljö.
- staten slutar låna upp pengar för långsiktiga satsningar.
- och istället bygger ut i den takt inkomsterna tillåter.
- staten i sista hand lånar räntefritt av sig själv (med budgetunderskott).
822
Kr18Motion 80Ersättning för samhällsnyttig verksamhet.
Vi föreslår att, som ett enklare första steg mot allmän Baslön, samhället börjar ersätta människor för frivilligt och ideellt arbete och annan samhällsnyttig verksamhet.
Speciellt bör människor som aktivt engagerar sig för att rädda världen undan en klimatkatastrof premieras.
823
Kr18Motion 82Hindra statligt styrda investeringar i fossil energi.
Pensionsfonder och andra fonder som staten råder över ska inte tillåtas investera i företag som utvinner fossila bränslen eller har sina huvudintäkter från den fossila energiutvinningen.
Aktuella innehav ska skyndsamt (säg inom ett år) avvecklas.
825
Kr18Motion 91För en fossilfri finanssektor.
- Att Sveriges regering slår fast ett mål om och utarbetar en handlingsplan för en fossilfri finanssektor.
- AP-fondernas investeringar ska vara förenliga med Parisavtalet.
- Klimat och miljö ska utgöra den ram inom vilken avkastning kan eftersträvas.
- AP-fonderna ska flytta investeringarna från fossil verksamhet till hållbara lösningar som förnybart.
834
Kr18Motion 98Omfördelning av försvarsutgifterna till internationellt miljösamarbete.
Omfördela försvarsutgifterna så att betydligt mer går till fredsforskning och andra verksamheter, särskilt internationellt samarbete som minskar hoten mot vår gemensamma miljö.
841
Kr18Motion 127Varifrån kommer nya pengar och vem får dem?.
Jag vill se Sveriges riksdag tillsätter en oberoende transparent utredning om hur Sveriges penningsystem fungera i detalj. Där svar ges på frågor som: Varifrån kommer nya pengar och vem får dem? Vad är det som bestämmer hur mycket en bank kan låna ut? En utredning som belyser olika ord som används inom vårt penningsystem som t.ex. Rixbankens betalningssystem Rix, lom (forts. Bilaga)
870
Kr18Motion 133Så löser vi Sveriges skuldkris och på kuppen hjälper klimatet.
- Regeringen informerar om hur låneekonomin påverkar klimatet,
- Riksbanken åter får ensamrätt att skapa pengar,
- Sverige inför Suveräna Pengar enligt nedan.
876
Kr18Motion 139Investeringsbank för omställning till fossilfritt samhälle
Sverige riksdag ska fatta beslut om en statlig investeringsbank för att ställa om till ett fossilfritt samhälle.
Företag, regioner och kommuner ska kunna låna pengar för gröna investeringar till låg ränta.
882
Kr18Motion 144Mer fred för skattepengarna!
Vi vill att resursanvändningen i försvarsbudgeten radikalt omfördelas så att 20 % av kommande försvarsbudget används till direkt fredsskapande åtgärder. Avsikten är att år från år minska försvarsbudgetens utgifter för militär och krigsmateriel så att försvarsbudgeten övergår till att vara en fredsbudget.
887
Kr18Motion 169Hejda låneekonomin. Begränsa lånekonsumtionen.
- Uppdra åt riksdag och regering att på internationell nivå arbeta för att minska bankers kreditgivning till konsumtion genom att minska utrymmet för banker att låna ut pengar, som de inte har.
Så minskas CO2-utsläpp.912
Kr18Motion 193Satsa lika mycket på fredsåtgärder som på försvar
Avsätt hälften av vår försvarsbudget till fredsforskning och ökade diplomatiska åtgärder.
936
Kr18Motion 204Fossilfria exportkrediter
Att inför restriktioner som gör att exportkrediter inte får finansiera fossila projekt
947
Att spara till pension på fossil och förstörande produktion är vanvett. Det blir ingen pension i ett förstört klimat. Inte ens från en AP-fond. 9. Klimatinvesteringsreglering för pensionsfonder. 1013
44
System i balans
Mu-EkonomiPengar bör tjänas i första hand som inkomster på arbete och inte i form av avkastning från ett ägande. 25
Mu-VarförIfrågasätt betoning av det kvantifierbara, kapitalismens makt över resurser och resursfördelning och industrialismens våldsamma framfart med natur och människor. 26
Mu-Ekonomi(Varför?)Begränsa barnbidraget till två barn. 30
Mu-VarförSystemet från 1985 borde utvecklats. Stark stat med kontroll över kapitalet i stället för vildsint rövarkapitalism. 34
Mu-EkonomiReformera marknadssystemet.
• Samhällsomfattande ekonomisk demokrati, bl a kooperativ, med starka centrala och lokala funktioner.
• Solidariska system för finansiering med välfärdsfunktioner.
• Motverka obalanser.
38
Mu-EkonomiBättre styrning av marknadssystemet. • Reglera långsiktigt industri, handel, bank och finans. • Infrastruktur och vissa centrala företag statsägda. • Oberoende revision bör mäta relativt målen. 39
Mu-EkonomiRiksbanken får ensamrätt att ge ut pengar enligt riksdagens direktiv. Regeringen bestämmer hur pengarna ska användas. Räntefria konton till medborgarna.61
Mu-EkonomiKompletterande lokal valuta för lokal produktion.62
Mu-GlobrättvisaGör större del av kapitaltillgångarna till gemensamma nyttigheter och öka därmed möjligheten till demokratiska omfördelningsbeslut, att styra investeringar till hållbara alternativ samt att satsa i de mest utsatta områdena.164
Mu-GlobrättvisaFörstatliga HM under sömmerskekontroll. (Klädfibrer som exempel.)171
Mu-GlobrättvisaGemensam ekonomi och gemensamt ägande.Ökar möjligheterna till global rättvisa.180
Mu-GlobrättvisaVi behöver en samordning av transportsektorn istället för den vilda västern av ”fri konkurrens” som EU-reglerna fört med sig.259
Mu-LandStadMatGarantera livsmedelsförsörjning: vid en eventuell avstängning/störning, när de globala resurserna börjar sina.275
Mu-LandStadMatImportera mindre.277
Mu-LandStadMatMindre av exotiska varor.278
S-programNär vinsten är det allt överordnade intresset kommer samhälleliga mål i andra hand, vilket leder till exploatering av såväl människor som miljö.[5]. 336
S-programMarknadens destruktiva sida (= den renodlade kapitalismen) leder till allvarlig exploatering av miljö och naturtillgångar.[6] Den renodlade kapitalismen ska hållas isär från marknadsekonomin.[6]. 337
S-programMarknadens oförmåga att hushålla med resurser som saknar pris har lett till en exploatering som hotar allas vår existens.[9]338
Kd-programEn öppen och internationell energimarknad med ökad konkurrens.[71]Till nytta för kunderna.[71] 384
Kd-programAll politik måste ta hänsyn till det känsliga samspelet i naturen.[2]En socialt och ekologiskt ansvarsfull marknadsekonomi byggt på ett fritt företagande.[2]406
Kd-programMarknadsekonomin måste bygga på --- personliga och gemensamma ansvar för sig själv, sina medmänniskor, efterkommande generationer samt den fysiska livsmiljön. [21]Ödmjukt förvaltande. Långsiktigt perspektiv. [21]407
Kd-programEkonomisk utveckling får inte ske genom ett kortsiktigt utnyttjande av vare sig arbetskraft eller miljö. --- ansvaret för miljö och människor är en integrerad del av den ekonomiska politiken.[22]408
Kd-programNationalräkenskaperna bör utöver ekonomiska mått också bestå av mått på livskvalitet som baseras på miljömässiga och sociala kriterier.[25] Dessutom bör det traditionella välfärdsbegreppet, beräknat som bruttonationalprodukten (BNP), kompletteras med miljöräkenskaper för att synliggöra sambandet mellan ekonomi och miljö.[50]409
Kd-programEtt fungerande näringsliv förutsätter en marknadsekonomi baserad på etiska principer och styrd av socialt och miljömässigt hänsynstagande.[37]410
Kd-programInte någonstans har miljöförstöringen varit så stor som i de länder där man tillämpat planekonomi.[55]En hållbar utveckling förutsätter också marknadsekonomi och demokrati.[55] 411
9
Prov
xxx647